Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних

5.5. Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних

На бухгалтерський персонал підприємства покладено виконання організаційно-методичних, контрольно-аналітичних та інформаційних функцій, які за місцем і призначенням можна об’єднати в такі групи (рис. 5.1).

Автоматизоване оброблення облікових даних докорінно змінює умови та характер роботи облікового персоналу, підвищуючи продуктивність і якість його праці, зумовлює потребу вдосконалення організаційної структури бухгалтерії та інших взаємопов’язаних структурних підрозділів підприємства.

Для цього:

розробляються відповідні документи, що регламентують діяльність (положення про бухгалтерський облік, посадові інструкції тощо), де чітко визначено склад і форми інформації, що передаватимуться, термін її передавання, відповідальність, порядок усунення розбіжностей тощо;

визначається загальне коло робіт у бухгалтерському обліку, які виконують облікові працівники незалежно від їх розподілу за ділянками обліку, та функціональних обов’язків працівників, які відповідають за конкретну ділянку.

Складність управління діяльністю апарата облікового процесу в умовах автоматизації зумовлюється наявними тісними інформаційними зв’язками облікових задач із задачами інших підрозділів, і полягає в потребі чіткого розподілу функцій облікового персоналу та забезпечення взаємодії з персоналом управлінських і виробничих підрозділів.

Рис. 5.1. Склад і характеристика основних функцій
облікового персоналу

Зміст інформаційних взаємозв’язків залежить від особливостей підприємства, а їх організація — від ступеня автоматизації бухгалтерського обліку.

Утворення бази облікових даних на сформованій у системі інформації дає можливість виконувати, крім облікових, контрольні, аналітичні та аудиторські функції, а бухгалтерський персонал несе повну відповідальність за сформовану інформацію, контролює достовірність і правильність її використання іншими користувачами. В умовах автоматизованого оброблення облікових даних організаційно-методичні функції бухгалтерського обліку передбачають виконання таких робіт:

розроблення та впровадження заходів удосконалення організації облікового процесу та ведення бухгалтерського обліку;

методичне керівництво та контроль за діяльністю посадових осіб структурних підрозділів, пов’язаних з організацією та веденням бухгалтерського обліку;

методичне керівництво з організації та ведення бухгалтерського обліку у виробничих (структурних) підрозділах;

методичне керівництво з організації внутрішньогосподарського обліку в межах підприємства;

забезпечення контролю терміну надання відповідної інфор­мації структурними підрозділами;

методичне керівництво організацією внутрішнього аудиту в конкретних підрозділах та на підприємстві в цілому;

організація підготовки та проведення інвентаризації;

методичне керівництво організацією моделювання облікових даних для забезпечення управлінських функцій;

методичне керівництво організацією аналізу фінансово-господарської діяльності в цілому на підприємстві та в окремих підрозділах.

В умовах автоматизованого оброблення даних інформаційні функції бухгалтерського обліку забезпечують облікові працівники завдяки виконанню таких робіт:

збирання, реєстрація та передавання даних первинного обліку здійснених господарських операцій;

участь у збиранні, реєстрації та передаванні даних первинного обліку господарських операцій, що здійснюються та оформляються окремими структурними одиницями підприємства;

аналіз та коригування первинної інформації;

формування електронної нормативно-довідкової інформації та її коригування;

автоматизований контроль введеної інформації;

формування інформації в регламентному режимі та режимі запиту;

контроль та аудит результатної інформації на предмет її повноти та достовірності;

пошук помилок і неточностей в обліковій інформації, їх усунення;

аудит правильності складання періодичної та річної звітності;

використання наявної інформаційної бази обліку для надання працівникам підприємства довідок та пояснень за розрахун­ками господарських операцій;

архівування облікової інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+