Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів

6.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітнос­ті визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92. Норми ПБО застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи всіх форм влас­ності (крім бюджетних установ).

ПБО 7 «Основні засоби» набув чинності з 1 липня 2000 р.

Згідно з ПБО7 «Основні засоби» — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі вироб­ництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в орен­ду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які у свою чергу класифікуються за такими групами (табл. 6.1):

Таблиця 6.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО З ПБО 7

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

101 Земельні ділянки

111 Бібліотечні фонди

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

112. Малоцінні необоротні матеріальні активи

103 Будинки, споруди та передаваль­ні пристрої

113 Тимчасові (нетитульні) споруди

114 Природні ресурси

104 Машини та обладнання

115 Інвентарна тара

105 Транспортні засоби

116 Предмети прокату

106 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

117 Інші необоротні матеріальні активи

107 Робоча та продуктивна худоба

 

108 Багаторічні насадження

 

109 Інші основні засоби

 

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесено до складу основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об’єкта окремо.

Рахунок «Основні засоби» кореспондує:

Таблиця 6.2

РАХУНОК 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

За дебетом із кредитом рахунків

За кредитом із дебетом рахунків

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос необоротних активів»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

42 «Додатковий капітал»

84 «Інші операційні витрати»

46 «Неоплачений капітал»

85 «Інші затрати»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

97 «Інші витрати»

71 «Інший операційний дохід»

99 «Надзвичайні витрати»

73 «Інші фінансові доходи»

 

74 «Інші доходи»

 

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта цих активів.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує:

Таблиця 6.3

РАХУНОК 11 «ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

За дебетом із кредитом рахунків

За кредитом із дебетом рахунків

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос необоротних активів»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

23 «Виробництво»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Витрати майбутніх періодів»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

42 «Додатковий капітал»

84 «Інші операційні витрати»

46 «Неоплачений капітал»

85 «Інші затрати»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

97 «Інші витрати»99 «Надзвичайні витрати»

71 «Інший операційний дохід»

 

72 «Інші фінансові доходи»

 

74 «Інші доходи»

 

Основні задачі обліку основних засобів:

визнання основних засобів;

придбання та первісне оцінювання основних засобів;

подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів;

амортизація основних засобів;

переоцінювання основних засобів;

вибуття основних засобів;

розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+