Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Послуги у зовнішньоекономічній діяльності України

Україна також бере участь у міжнародній торгівлі послугами. Наведемо статистичні дані, запозичені з довідника "Україна у циф­рах. 2001 рік" (табл. 2).


Таблиця 2 Структура експорту-імпорту послуг України у 2001 р. (млн дол.)

Наказ Державного комітету статистики України від 15 липня 2002 р. № 266 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та "Інс­трукції щодо її заповнення" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2002 р. за № 611/6899. (З текстом "Інструкції" чи­тач може ознайомитися в тижневому збірнику законодавства "Офі­ційний вісник України", 2002, № 31.) В "Інструкції", зокрема, зазна­чається, що моментом здійснення процедури експорту (імпорту) пос­луг і відповідно їх обліку вважається дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахун­ками). Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збіга­ється з часом виробництва послуг. Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами) послуги. "Інструкція про порядок скла­дання звіту за формою № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" містить формулювання термінів "зовнішньоекономічна діяльність", "економічна територія країни", "зовнішньоекономічний договір (контракт)", "резиденти", "нерезиденти", а також "Класифікатор держав світу", "Класифікатор валют" і Додаток № 2 з переліком ос­новних видів зовнішньоекономічних послуг, текст якого наводимо повністю (табл. 3).

Зазначена форма державного статистичного спостереження та "Інструкція щодо її заповнення" введені у дію, починаючи зі звіту за січень-березень 2003 р. Форма № 9-ЗЕЗ та "Інструкція" поширюються на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності та господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням послуг закордонним партнерам та одержанням послуг від закордонних партнерів.

Звіт про експорт (імпорт) послуг подається щокварталу 10 числа після звітного періоду. Його надсилають органу державної статистики за місцезнаходженням шдприємств — резидентів України, які здійснюють експортно-імпортні операції з послугами.

Інформація форми № 9-ЗЕЗ використовується для складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику".

 

Таблиця 3 Перелік

основних видів зовнішньоекономічних послуг, що включаються у звіт

за формою N 9-ЗЕЗ (згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної

діяльності, затвердженою наказом Державного комітету стандартизації,

метрології та сертифікації України від 02.06.97 № 324),

та короткі методологічні пояснення


 

 

 

 

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+