Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. ФУНКЦІЇ І РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ

  Цінні папери виконують низку функцій у системі суспільного   відтворення. По-перше, вони є його   регулятором. Відбиваючи   чинність закону вартості і динаміки норми прибутку в різних   галузях виробництва, цінні папери забезпечують приплив ка­піталу в одні галузі і відплив капіталу з інших. Цінні папери   надійних, перспективних, дохідних галузей, як правило, мають попит, чого не можна сказати про цінні папери нерентабельних галузей. По-друге, цінні папери є   знаряддям мобілізації коштів інвесторів. У розвинених промислових країнах в   умовах рівноважної економіки значна частина вільного капіталу вкладається безпосередньо в купівлю цінних паперів.

Цінні папери виконують також яскраво виражену інформаційну функцію: свідчать про стан економіки. На ринку цінних паперів, перш за все на фондових біржах, формуються курси цінних паперів. Ці курси - барометр будь-яких змін в економічному та політичному житті країни.

Стабільне зниження біржових курсів тих або інших цінних паперів, а також просто масове падіння курсів є ознакою по­гіршення економічної кон'юнктури. І навпаки, стабільні курси або їхнє підвищення, як правило, свідчать про нормальний еко­номічний стан країни. Через цінні папери реалізується також можливість контролю над економікою й економічними процесами як у межах макро-, так і мікроекономіки. Цінні папери є сполучною ланкою між суспільними, політичними, державними інститутами (надбудовою), з одного боку, і сукупністю економічних відносин і зв'язків у суспільстві (базисом), з другого. Наприклад, суспільне значимі явища і події в надбудові впливають на курси цінних паперів (у першу чергу - біржові), а ті вже, у свою чергу, - на функціонування економіки.

Цінні папери є гнучким інструментом інвестування вільних коштів юридичних та фізичних осіб. Розміщення цінних паперів - ефективний спосіб мобілізації ресурсів для розвитку виробництва і задоволення інших суспільних потреб. Цінні папери активно беруть участь в обслуговуванні товарного та грошового обігу.

За допомогою цінних паперів здійснюється переміщення капіталу інвесторів до виробників, визначення ефективності використання фінансових активів в окремих секторах економіки, переміщення капіталу з однієї галузі в іншу.

 

РОЛЬ ЦП В  ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

Конкретна ефективність і роль цінних паперів в економіці України залежить від забезпечення досягнення таких цілей:

1.          Акумуляції заощаджень і тимчасово вільного капіталу населення та підприємств.

2.          Концентрації коштів і створення умов для формування капіталу для вирішення складних економічних завдань.

3.          Оздоровлення фінансової системи держави через збільшення частки капітальних вкладень у валовому національному продукті і національному доході та створення на цій основі необхідних резервів капіталу.

4.          Залучення вітчизняного та іноземного капіталу в економіку в результаті створення механізму інвестування.

5.          Оптимізації галузевої, виробничої, регіональної структури за допомогою міграції капіталу; переливу капіталу у високорентабельні регіони та галузі; вирівнювання норми прибутку на вкладений капітал.

6.          Балансу попиту і пропозиції капіталу.

7.          Сприяння приватизації, формуванню інституту власників і менеджерів, здатних найефективніше розпоряджатися власністю акціонерних товариств.

8.          Узгодження майнових державних, інституційних та індивідуальних інтересів у процесі обігу цінних паперів.

9.          Сприяння виникненню господарських інститутів, які відповідають новим економічним відносинам.

10.    Стабілізація курсу національної валюти через стримування інфляції, захист інтересів громадян і підприємств.

11.    Створення конкуренції банківському кредиту.

12.    Поліпшення системи взаєморозрахунків підприємств, зниження їх заборгованості, розвитку товарообігу.

13.    Сприяння реалізації науково-технічних досягнень через створення венчурних фірм.

14.    Сприяння підвищенню ефективності управління підприємством.

15.    Сприяння розвитку самоуправління за допомогою випуску муніципальних облігацій.

16.    Створення умов для інтеграції у світову економічну систему, участь у процесі інтернаціоналізації світового фондового ринку.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+