Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відноси­ни позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випу­стила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату дохо­ду у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість пере­дачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, не підлягають передачі, або передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Усі цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кре­дитів.

Відповідно до Закону України „Про національну депозитар­ну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року основними формами цінних па­перів є: бездокументарна та документарна.

Бездокументарна форма цінних паперів - це здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права влас­ності на цінний папір.

Документарна форма цінних паперів - паперова форма цінного паперу, що містить реквізити відповідного виду цінного паперу певної емісії, дані  про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими паперами.

Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації ви­пуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслугову­вання Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред'явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

Випуск у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуван­ням вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі, емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій. Глобальний сертифікат - це документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у без­документарній формі який підтверджує право на здійснення опе­рацій з цінними паперами цього випуску в Національній депози­тарній системі.

Відповідно до діючого законодавства в Україні можуть випус­катися та обертатися на фондовому ринку такі види цінних паперів:

 

1. Основні (боргові та права власності):

• акції;

• облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

• облігації місцевих позик;

• облігації підприємств;

•          казначейські зобов'язання республіки;

•          ощадні сертифікати;

•          інвестиційні сертифікати;

•          векселі.

2. Похідні цінні папери (деривативи):

•          форвардні (ф'ючерсні) контракти;

•          опціони (варанти);

депозитарні розписки (свідоцтва).
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+