Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Основні поняття

У "New Webster's Dictionary and Tsesaurus of the English Language" (1993 р., с 1015) так пояснюється поняття "технологія": "Це наука про технічні процеси у широкому пов'язаному полі знань (the science oftechnical processes in a wide though-related field of knowledge)". Отже, промислова технологія охоплює хімічні, механічні і фізичні науки в їх застосуванні до промислових процесів.

У тому самому виданні (c. 1015) зазначається, що "передача тех­нології (technology transfer) — це передача технічних знань, створе­них і опрацьованих (transfer of technical knowledge generated and deve­loped) у певному місці, до іншого з метою досягнення певного прак­тичного результату".

В " Oxford Paperback Encyclopedia" (1998 р., c. 1316) вказується, що технологія є "прийомами інжинірингу та прикладної науки з комер­ційними і промисловими цілями (the techniques of engineering andapplied science for commercial and industrial purposes)". ­

В "Oxford Dictionary for the Business World" (1993 р., с. 270) зазна­чається, що інжиніринг є "застосуванням науки до проектування, ви­готовлення і використання машин тощо (application of science tothe design, building and use of machines etс)".

Технологія може бути у вигляді винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, конфіденційної (know-how) та звичайної (відкритої) науково-технічної інфор­мації.

Вітчизняний законодавець вважає винаходом технологічне (тех­нічне) рішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новиз­ні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Об'єктом винаходу може бути:

•  продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клі­
тин рослин і тварин тощо);

•  спосіб;

•  застосування раніше відомого продукту або способу за новим
призначенням.

Корисною моделлю є нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Промисловий зразок є результатом творчої ді­яльності людини у сфері художнього конструювання.

Інтегральна мікросхема є мікроелектронним виробом кінцевої або проміжної форми, призначеним для виконання функцій елек­тронної схеми, з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, не­залежно від способу його виготовлення.

Топографія інтегральної мікросхеми — це зафіксоване на матері­альному носії просторово-геометричне розміщення сукупності еле­ментів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

У ст. 30 Закону України "Про підприємства в Україні" зазнача­ється, що комерційною таємницею підприємства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлін­ням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є держав­ною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди цьому під­приємству.

До об'єктів авторського права в Україні належать:

•  літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного,
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури,
статті тощо);

•  виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

•  комп'ютерні програми;

•  бази даних;

•  музичні твори з текстом і без тексту;

•  драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографіч­
ні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

•  аудіовізуальні твори;

•  твори образотворчого мистецтва;

•  твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

•  фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, по­
дібними до фотографії;

•  твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного
ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелір­
ні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України
про правову охорону об'єктів промислової власності;

•  ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що
стосуються географії, геології, топографії, техніки, літератури та
інших сфер діяльності;

•  сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цього переліку, і
обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

•  похідні твори;

•  збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та
антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умо­
ви, що вони є результатом творчої праці за добором, координа­
цією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав
на твори, що входять до них як складові;

•  тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування ук­
раїнською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

•  інші твори.

Законодавство України визнає об'єктами суміжних прав:

•  виконання літературних, драматичних, музичних, музично-дра­
матичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

•  фонограми, відеограми;

•  передачі (програми) організацій мовлення.

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтег­ральних мікросхем, секрети виробництва (ноу-хау) належать до об'єктів так званої промислової власності (industrialproperty). Окрім зазначеного до неї належать ще й інші об'єкти — товарні знаки, зна­ки обслуговування, зазначення географічного походження товарів тощо. Останніми технологію передати неможливо.

Винаходом, конкретною моделлю, промисловим зразком, топог­рафією інтегральної мікросхеми вважається лише те, що у встанов­леному порядку визнане як таке державою. Найгеніальніше технічне рішення, на яке особа (що мала на це право) не подала заявки і яке

не пройшло відповідної експертизи, не вважається винаходом. Серед зазначених об'єктів промислової власності держави не видають охо­ронні документи лише на секрети виробництва. Охорона секретів виробництва здійснюється не за допомогою патентного права, а особливими способами.

Об'єкти промислової власності, авторського права і суміжних з ним прав є інтелектуальною власністю.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту створення від­повідного твору. У цьому полягає одна з основних відмінностей па­тентного та авторського права. Якщо на об'єкт промислової влас­ності протягом встановленого часу не надійшла заявка, то вважаєть­ся, що творець цього об'єкта відмовився від прав на нього і зазначе­ний об'єкт став суспільним надбанням.

Для виникнення і здійснення авторського права не потрібна реєс­трація твору або будь-яке інше спеціальне оформлення права, а та­кож виконання певних інших формальностей.

Суміжні права виникають внаслідок факту виконання твору, ви­робництва фонограми та/або відеограми, оприлюднення передачі організацією мовлення.

Майнові аспекти прав інтелектуальної власності не вічні і не гло­бальні за своїми масштабами. Ці права обмежені як у часі, так і в просторі.

В історичному минулому права інтелектуальної власності були територіально обмежені. Це, наприклад, означало, що визнаний пев­ною державою винахід не вважався ним в іншій країні. Опублікова­ний у якійсь державі твір можна було без дозволу власника права на нього передрукувати в іншій країні.

Укладенням дво- і багатосторонніх угод у сфері інтелектуальної власності держави світу вже давно навчилися долати її територіаль­ний характер. Інтелектуальна власність стала власністю інтернаціо­нальною (міжнародною).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+