Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Планування витрат

Важливою складовою реалізації проекту являється також і планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб вони могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду реалізації проекту.

Метою планування витрат проекту є:

Ø   економічно обґрунтоване визначення витрат на виконання проектних робіт та визначення життєздатності проекту;

Ø   одержання фінансування та розподіл ресурсів;

Ø   організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;

Ø   необхідність здійснення контролю;

Ø   визначення реальної ціни, за якою проектна організація спроможна виконати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).

Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт  з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.03.2002 р. № 64 (Додаток В).

Витрати проекту класифікуються за такими ознаками:

Ø   всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.

До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому капіталі.

Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, що припадають на звітний період;

Ø   за місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відділу, сектору, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.

Ø   за видами витрат класифікація здійснюється за економічними елементами та статтями калькулювання. До елементів витрат належить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат один або декілька елементів;

Ø   залежно від обраного об'єкта обліку витрат: витрати за розробками, темами, об'єктами проектування, етапами, завданнями тощо, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання проектних робіт;

Ø   за способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати.

Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, що пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.

Ø   залежно від зміни обсягів виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

Змінні витрати — це витрати, величина яких зростає при збільшенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні. До цих витрат відносяться: витрати на матеріали, на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо.

Постійні витрати — це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат відносяться: витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва;

Ø   за ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяються на виробничі витрати та витрати періоду.

Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов'язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.

Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Ø   за календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл.

Планування витрат на проведення проектних робіт здійснюється на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції собівартості об'єкта планування (обліку), в тому числі собівартості робіт, які підлягають виконанню у поточному році, за формою 7.1.

З метою визначення суми витрат за статтями калькуляції в цілому по організації (на рік, квартал) може розроблятися “Зведена калькуляція собівартості проектних робіт” (форма 7.2.).

Вихідною інформацією для планування витрат на проект є кошторисна документація по проекту та календарний план проекту.

 

Кошторис витрат проекту є комплексом розрахунків для визначення розміру витрат на проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.

 

На основі кошторису визначаються обсяги капітальних вкладень, які включають витрати на придбання технологічного, енергетичного та іншого обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю, необхідного для функціонування підприємства, роботи по монтажу цього обладнання, розробка проектної документації та ін.

 

Складання кошторисів на роботи — це процес планування по відповідних статтях усіх витрат, що виникають під час виконання проекту.

 


 
Форма 7.1. Калькуляція собівартості проектних робіт

“Проектування і підготовка оптимізації по створенню нової системи автоматизації технологічного процесу переробки молока”

(назва роботи)

 

Підстава для проведення роботи договір № 46 від 01.04.03.

Джерело фінансування кошти замовника.

Замовник ВАТ “Житомирський маслозавод”

Термін виконання роботи початок 01.04.03 закінчення 01.04.04

 

№ п/п

Статті витрат

Усього на весь період (тис. грн.)

Усього на поточний рік (тис. грн.)

У тому числі за етапами (тис. грн.)

I

II

1

Витрати на оплату праці

10

6

6

4

2

Відрахування на соціальні заходи

4

2

2

2

3

Матеріали

6

5

5

1

4

Витрати на службові відрядження

1

0,8

0,8

0,2

5

Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт

1,5

1,0

1,0

0,5

6

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації

1,0

1,0

1,0

7

Інші прямі витрати

0,5

0,3

0,3

0,2

8

Загальновиробничі витрати, в тому числі:

змінні загальновиробничі витрати;

постійні розподілені загально-виробничі витрати

4

 

3

 

1

3

 

2,5

 

0,5

3

 

2,5

 

0,5

1

 

0,5

 

0,5

9

Виробнича собівартість

28

19,1

19,1

8,9

10

Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати

2,2

12

1,2

1,0

11

Наднормативні витрати 

0,8

0,6

0,6

0,2

12

Собівартість реалізованих проектних робіт (п.9 + п.10 +
п.11)

31

20,9

20,9

10,1

 


 

Форма 7.2. Зведена калькуляція собівартості проектних робіт______________________________

(назва організації)

 

 

N п/п

Калькуляційні статті витрат,

тис. грн.

об'єкт проектуван-ня N1 (код)

об'єкт проектуван-ня N 2 (код)

об'єкт проектуван-ня N 3
(код)

Усього на поточний рік (тис. грн.)

1

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

3

Матеріали

 

 

 

 

4

Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

5

Спецпридбання для проектних робіт

 

 

 

 

6

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприєм-ства, установи і організації

 

 

 

 

7

Інші прямі витрати

 

 

 

 

8

Загальновиробничі витрати, в тому числі:
змінні загально-виробничі витрати постійні розподілені загальновиробничі витрати

 

 

 

 

9

Виробнича собівартість

 

 

 

 

10

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

11

Наднормативні витрати

 

 

 

 

12

Собівартість реалізованих проектних робіт (п.9+п.10+п.11)

 

 

 

 

При розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+