Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Автоматизація обліку виробничих запасів

7.3. Автоматизація обліку виробничих запасів
та МШП засобами універсального програмного продукту

Контур бухгалтерського обліку управлінської інформаційної системи «Галактика» складається з таких модулів (рис. 7.2):

Рис. 7.2. Головне меню контуру бухгалтерського обліку

Ці модулі забезпечують зв’язок бухгалтерського та оперативного модулів; ведення касових і розрахунково-бухгалтерських операцій; облік МЦ та МШП; розрахунок зарплати, облік основних засобів і нематеріальних активів; ведення Головної книги та формування балансу; проектування бухгалтерської та економічної звітності довільної форми.

Модуль «Облік МЦ» («Матеріальні цінності») забезпечує: облік наявності та руху МЦ; оформлення прибуткових (видаткових) ордерів; оформлення накладних на внутрішнє переміщення; розрахунок поточних залишків МЦ; інвентаризацію та дооцінювання МЦ; складання звітів про наявність і рух МЦ; виконання контролю прострочених партій, неліквідованих дефіцитів.

Основні функції цього модуля:

документи (прибутковий ордер, видатковий ордер, картка складського обліку, накладна на внутрішнє переміщення, наклад­на склад-роздрібна торгівля, накладна МШП, акти);

операції (формування накладних на внутрішнє переміщення, інвентаризація, дооцінювання МЦ, поточні залишки, розрахунок початкових залишків тощо);

звіти (складська відомість, наявність, рух).

Окрема категорія МШП — спеціальний та форменний одяг, для автоматизації обліку якого в «Галактиці» пропонується спеціальний модуль. Він призначений для автоматизованого ведення обліку наявності та видавання спецодягу працівникам підприємства.

Модуль «Спецодяг» — складова частина контура «Бухгалтер-
ський облік» і функціональне доповнення до модуля «Облік МШП» («Малоцінка»). Цей модуль доцільно використовувати на підприємстві, коли з «Галактикою» працюють одночасно кілька бухгалтерів і потрібно забезпечувати їхню тісну інформаційну взаємодію (рис. 7.3).

Модулі «Малоцінка» та «Спецодяг» мають спільну картотеку МШП (СФО), і їх облік часто виконується за допомогою однакових господарських операцій. Засобами модуля «Малоцінка» проводяться операції з їх оприбуткування, внутрішнього переміщення тощо.

Модуль «Матцінності» забезпечує контроль залишків МЦ і формування витратних складських ордерів. Після передання МЦ у «Малоцінку (СФО)» всі операції з обліку МШП (СФО) виконуються за модулем «Малоцінка (СФО)».

Дані про операції з модуля «Малоцінка (СФО)» надходять до модуля «Госпоперації», де на їх основі формуються бухгалтер-
ські проводки. На основі відомостей із модуля «Госпоперації» засобами модуля «Баланс, бухзвітність» формуються єдиний баланс та конкретна бухгалтерська звітність.

Рис. 7.3. Інформаційні зв’язки модуля СФО з іншими модулями

Розглянемо фунціональні можливості модуля «Спецодяг» (рис. 7.4). Усі операції цього модуля умовно поділяють на дві частини:

МШП-операції — загальні операції для МШП та СФО;

СФО-операції — застосовуються тільки для СФО.

Рис. 7.4. Структура модуля «Спецодяг»

До загальних для МШП та СФО операцій належать:

оприбуткування;

переведення МШП із катеогорії МЦ;

внутрішнє переміщення.

Спеціальні операції модуля «Спецодяг» дають можливість вести персоніфікований облік:

видавання СФО працівникові (з оформленням вимоги);

повернення СФО;

планове та позапланове списання СФО з працівника;

переведення працівника в інший підрозділ;

звільнення працівника та розрахунки з ним.

Записи про оприбуткування та витрати в результаті операцій із СФО заносяться в картку обліку СФО. За кожним оприбуткуванням формується окремий запис.

Операції з СФО класифікують за такими ознаками:

приходні операції:

прихід СФО від постачальника;

прихід із передання МЦ у СФО;

витратні операції:

нарахування зношуваності;

списання та вибуття СФО;

переміщення (приходно-витратні операції):

внутрішнє переміщення;

повернення СФО;

переведення працівника;

передавання в експлуатацію;

видавання СФО;

переоцінювання.

Нарахування зношуваності та переоцінювання виконуються тільки засобами модуля «Малоцінка».

У системі використовуються такі класифікатори та довідники:

норми видавання спецодягу (довідник, який містить перелік норм, що регулюють отримання працівником спецодягу);

групи спецодягу (довідник, який містить класифікатор груп СФО);

індекс споживацьких цін (реєстр, у якому зберігаються значення індекса цін на зазначену дату).

Предмети СФО розрізняються за найменуванням, за кодом групи МЦ та номенклатурним номером. Групи (предмети) СФО зі своїми кодами утворюють довідник груп СФО, який має таку структуру:

одяг форменний;

засоби захисту: каски, чоботи, жилети, рукавиці (бавовняні, з надолонником із ПВХ, із брезентовим надолонником);

одяг сезонний.

Модуль «Спецодяг» дає можливість формувати чотири види звітів:

наявність спецодягу (у запасі або тільки в носінні);

рух спецодягу;

реєстри виданого СФО;

ростовочна відомість (відомість потреби в СФО на конкрет­ний період із зазначенням росту, розміру тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+