Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Оптимальна структура капіталу

7.5. Оптимальна структура капіталу

Поняття оптимальної структури капіталу

Оптимальною називається така структура капіталу, за якої досягається максимальна вартість корпорації на фінансовому ринку за мінімальної ціни капіталу. Не може бути якихось загальних рекомендацій для досягнення оптимізації в структурі капіталу. Кожна корпорація прагне до ідеалу. Але в умовах ризику і невизначеності він, очевидно, недосяжний, або ідеальне співвідношення з’являється на якийсь певний період. Проте фінансові менеджери завжди будуть прагнути залучити капітал за нижчою ціною і намагатися підвищити курс корпоративних цінних паперів на фінансовому ринку.

Для визначення оптимальної структури капіталу використовується формула середньозваженої ціни капіталу (Weighted Average Cost of Capital — WACC). Вона виведена з моделей Міллера—Модільяні. Розглянемо перетворення суто теоретичних конструкцій у формули, широко використовувані фінансовими менеджерами корпорацій. Перша формула ММ-1, за якою визначається ціна капіталу:

,

переходить у другу формулу з використанням кредитного
важеля:

.

Для практичного використання друга формула перетворена прихильниками теорії ММ з урахуванням виплачуваного податку з прибутку корпорації:

,

де D/V — коефіцієнт боргу (боргового навантаження на капітал корпорації);

S/V — коефіцієнт акціонерного капіталу;

Rd — процентна ставка за боргом;

Rs — процентна ставка за акціонерним капіталом;

T — податкова ставка.

Формула, зазвичай, використовується для визначення оптимізації структури капіталу в тих випадках, коли до складу капіталу корпорації вводиться борг.

Коефіцієнт WACC визначається також іншим способом за фор­мулою:

,

де Wi — питома вага джерела у формуванні структури капіталу;

Ri — процентна ставка за джерелом.

За другим способом джерела формування капіталу диференційовані. Наприклад, фінансування проекту здійснюється за рахунок випуску нових акцій, боргових зобов’язань, нерозподіленого прибутку й інших джерел. Метод широко застосовується для визначення джерела фінансування капітальних вкладень, в основному в реальний капітал. У даному випадку, по суті, визначається ефективність майбутніх капітальних вкладень. Який процент дове­деться сплачувати фірмі за передбаченим капітальним проектом? Завдання фінансових менеджерів полягатиме в тому, щоб сформувати таку структуру джерел, яка забезпечувала б мінімальні витрати, тобто мінімальний процент за залученим капіталом.

Уведення в капітал корпорації боргів

Розглянемо ситуацію зміни структури капіталу за умови, що капітал корпорації сформований тільки випуском звичайних акцій. Менеджери корпорації прийняли рішення ввести в структуру капіталу борги за рахунок викупу частини звичайних акцій, що перебувають в обігу.

Ситуація

1) акціонерний капітал корпорації становить 150 млн дол. В обігу перебуває 10 млн звичайних акцій, ринкова вартість однієї акції дорівнює 15 дол.;

2) ставка податку на прибуток корпорації — 30 %;

3) передбачуваний прибуток до сплати процентів і податків — 30 млн протягом п’яти років щорічно;

4) передбачувана ціна акціонерного капіталу і боргу за умови введення в капітал корпорації різних сум боргу (табл. 7.8).

5) збори акціонерів прийняли план зміни, але встановили межу можливого зростання боргу розміром 100 000 000 дол.

Необхідно визначити оптимальну структуру капіталу.

Таблиця 7.8

Ціна боргу й акціонерного капіталу

Сума передбачуваної
заборгованості

Ціна боргу, %

Ціна акціонерного
капіталу, %

0

14,0

25 000 000

9,0

14,3

50 000 000

9,5

15,0

75 000 000

10,5

16,0

100 000 000

12,5

17,5

Розв’язання

1. Визначаємо суму акціонерного капіталу у зв’язку з поступовим зростанням боргу, що вводиться.

Сума акціонерного капіталу S визначається за формулою: . Акціонерний капітал корпорації прямо пропорційний чистому прибутку й обернено пропорційний ставці доходу. В умові ситуації є інформація про те, що корпорація планує одер­жати прибуток до сплати процентів податків на суму 30 млн дол. На основі валового прибутку, процентних ставок боргу, акціонерного капіталу і податку з прибутку корпорації визначаємо чистий прибуток і акціонерний капітал.

Таблиця 7.9

Акціонерний капітал зА зростання боргу

Борг, млн дол.

Акціонерний капітал, млн дол.

0

25

50

75

100

2. Визначаємо: а) капітал корпорації додаванням акціонерного і очікуваної суми позичкового капіталів (V = S + D); б) коефіцієнт боргу (D/V); в) коефіцієнт акціонерного капіталу (S/V) (табл. 7.10):

Таблиця 7.10

Коефіцієнти боргу і капіталу

Борг D,
млн дол.

Акціонерний
капітал S, млн дол.

Загальна сума капіталу
корпорації V, млн дол.

D/V

S/V

0

150

150

1

25

135,8

160,8

0,15

0,85

50

117,8

167,8

0,3

0,7

75

96,8

171,8

0,44

0,56

100

70,0

170,0

0,59

0,41

Зверніть увагу, що сума двох коефіцієнтів дорівнює одиниці. Коефіцієнт боргу зростає в міру зростання боргу, а коефіцієнт акціонерного капіталу — падає.

3. Визначаємо середньозважену ціну капіталу (WACC) (табл. 7.11):

Таблиця 7.11

Середньозважена ціна капіталу

Борг, млн дол.

Ціна D

Ціна S

WACC, %

0

0,14

0,14 = 14

25

0,0094

0,1215

0,1309 = 13,09

50

0,0199

0,1050

0,1249 = 12,49

75

0,0323

0,0896

0,1219 = 12,19

100

0,0516

0,0717

0,1233 = 12,33

Середньозважена ціна капіталу складається з двох частин: ціни боргу і ціни акціонерного капіталу.

Зверніть увагу, що ціна акціонерного капіталу знижується в міру введення суми боргу з 14 до 7,17 %. Ціна боргу, навпаки, підвищується в міру зростання суми боргу з 0,09 до 5,16 %.

Розрахунки показують, що ціна боргу нижча ціни акціонерного капіталу через вирахування із суми оподатковуваного прибутку процентів за боргом. Оптимальне співвідношення борг—акціонерний капітал досягається за розміру боргу в 75 млн дол., за якого ціна боргу становить 3,23 %, ціна акціонерного капіталу — 8,96 %, а середньозважена ціна капіталу буде найнижчою — 12,19 %.

4. Визначаємо кількість акцій в обігу і ціну однієї акції (табл. 7.12):

Таблиця 7.12

КІЛЬКІСТЬ акцій в обігу і ціна однієї акції

Борг,
млн дол.

Кількість акцій,
що викуповуються

Кількість акцій після рекапіталізації

Ціна акції
до викупу, дол.

Ціна акції
після викупу

0

10 000 000

15,0

 

25

1 455 180

8 544 820

16,80

 

50

2 910 361

7 089 639

16,78

 

75

4 365 541

5 634 459

17,18

17,18

100

5 820 072

4 179 928

17,00

 

.

5. Керівники корпорації інформують ринок капіталу про своє рішення ввести в структуру капіталу борг на суму 75 млн дол. Комерційні банки консультують корпорацію, за якими ставками і на який термін доцільніше емітувати облігації. Інформацію про зниження суми акціонерного капіталу одержують акціонери. Їхні власні прогнози або прогнози фінансових аналітиків показують, що внаслідок зміни структури капіталу ринкова вартість корпорації може зрости зі 150 до 171,8 млн дол., у результаті чого ціна акції зросте з 15 дол. до 17,18 дол., тобто на 14,5 % (171,8 млн / 10 млн акцій).

Корпорація викуповуватиме свої акції за ціною 17,18 дол. Зростання ціни акції спонукає деяких акціонерів скуповувати акції за ціною від 15 до 17,18 дол.; у разі зростання попиту ціна може підвищитись, у разі зниження — знизитись, але вона буде коливатися навколо 17,18 дол.

6. Розглянемо формування ціни акції після зміни структури капіталу. Акціонерний капітал за боргу 75 млн дол. становить 96,8 млн дол., кількість акцій в обігу — 5 634 459, отже, ціна акції після рекапіталізації дорівнюватиме 17,18 дол. Отримана ціна показує, що ринкова вартість акціонерного капіталу після зміни структури капіталу корпорації залишається старою (за інших рівних умов). Тому вона називається ціною рівноваги.

7. Визначаємо чистий прибуток на одну акцію (табл. 7.13):

Таблиця 7.13

Чистий прибуток на одну акцію

Борг

Чистий
прибуток,
млн дол.

Кількість акцій

Чистий прибуток
на одну акцію

до рекапі-
талізації

після рекапі-
талізації

до рекапі-
талізації

після рекапі-
талізації

0

21,0

10 000 000

10 000 000

2,1

2,1

25

19,4

10 000 000

8 544 820

2,27

50

17,7

10 000 000

7 089 639

2,49

75

15,5

10 000 000

5 634 459

2,75

100

12,25

10 000 000

4 179 928

2,93

Чистий прибуток на одну акцію зростає в міру зростання сум уведеного в структуру капіталу боргу.

Розглянувши ситуацію, можемо зробити такі висновки.

1. Оптимальна структура капіталу можлива в разі введення боргу на суму 75 млн дол. через викуп на ту саму суму акцій, що перебувають в обігу.

2. Оптимальність структури капіталу підтверджується:

по-перше, тим, що вартість капіталу за боргу 75 млн дол. буде максимальною, вона підвищується зі 150 до 171,8 млн дол. Середньозважена ціна капіталу є мінімальною — 12,19 %;

по-друге, коефіцієнт боргу становить 44 %, що нижче допустимих норм;

по-третє, ціна однієї акції підвищується з 15 до 17,18 дол. Це приваблюватиме інвесторів як до акцій, що обертаються, так і до облігацій, що випускаються (за умови, що процентні ставки ринку не змінюються);

по-четверте, чистий прибуток на одну акцію зросте з 2,1 до 2,75 дол.

3. Розв’язання ситуації показує, що для досягнення оптимальності в структурі капіталу фінансові менеджери повинні регулярно одержу­вати інформацію про рух ринкової вартості випущених акцій, а також про рух процентних ставок на акції й облігації в даному класі фірм.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+