Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Туристичний бізнес в Росії наприкінці XIX — на початку XX століття. Створення та діяльність російських туристичних організацій

У питанні про початок організації туристичного біз­несу в Росії існує два погляди. За одним з них. першою комер­ційною туристичною фірмою в Росії деякі дослідники вважа­ють Акціонерне товариство «Іматри». Статут цієї фірми був затверджений імператором Олександром II та зареєстрований 28 лютого 1871 р. сенатом Великого князівства Фінляндського, що входило в ту пору до Російської імперії.

Інші дослідники туризму дотримуються думки, що народ­ження туристичного бізнесу в Росії пов'язане з діяльністю Леопольда Ліпсона. У 1885 р. у Санкт-Петербурзі була опублі­кована невелика книжка «Первое в России предприятие для общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсон», яка. фактично, викладала концепцію роботи тури­стичної фірми. В книжці вміщувався повний перелік послуг, які пропонувались клієнтам, у тому числі: проїзд та перевезен­ня багажу, розміщення та утримання в кращих готелях, наяв­ність провідників, або гідів, які знають місцевість, організація екскурсій. У книзі вказувались усі видатки на подорож, які необхідно було оплатити клієнту. «Добросовісне виконання обіцяного» розглядалось як девіз туристичного підприємства.

У своїй книзі Л. Ліпсон пропонував чотири програми подо­рожей: 40-денна подорож до Італії, літні подорожі на італій­ські озера терміном 45 днів, а також літній відпочинок у Фін­ляндії та Швеції по 20 днів. Пропонувався також великий тур зі Сходу на Захід по Дунаю з відвіданням Палестини, Єгипту, Італії, Франції терміном 120 днів.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. успішно формувалася туристична інфраструктура (будувалися готелі, заклади харчування та розваг для туристів). Формувалися туристичні центри на Кав­казі, в Криму та Прибалтиці, де розвивалися гірський, оздоров­чий, розважальний види туризму. Центрами пізнавального ту­ризму стали Санкт-Петербург, Москва та центри губерній.

В другій половині XIX ст. в Росії набули поширення гірські подорожі. У 1877 р. створено перший в країні альпійський клуб при Кавказькому товаристві природознавства в Тифлісі. Створений в 1890 р. в Одесі Кримський гірський клуб відкрив свої філії в Ялті та Севастополі. Наприкінці XIX - початку XX ст. розвитку туризму стали приділяти увагу багато нау­кових і аматорських товариств, зокрема. Російське географіч­не товариство, Товариство аматорів природознавства. Пе­тербурзьке товариство народних університетів.

Поширення екскурсій, гірських сходжень, піших походів і ве­лосипедних прогулянок, увага багатьох навчальних закладів, ор­ганізацій, наукових і фахових товариств до туризму та екскур­сій, прагнення російської інтелігенції використовувати подорожі, пересування і пізнавальні екскурсії для освіти населен­ня створили передумови для об'єднання аматорів туризму та екскурсій у спеціалізовані організації. У 1895 р. створено Росій­ський туринг-клуб. а в 1901 — Російське гірське товариство.

Зупинимось на першому з них. Російський туринг-клуб бу­ло створено в 1895 р. спочатку під назвою Товариство велосипедистів-туристів (ТВТ). Завданням товариства було «поши­рення в Росії циклізму і застосування велосипеду в практичних цілях, сприяння туризму взагалі і велосипедному зокрема».

Російський туринг-клуб мав представництва і за кордоном: в Брюсселі, Парижі, Відні, Лондоні, Женеві, Мілані, Мюнхені. За сприяння цієї організації розпочалося видання спеціалізова­них ілюстрованих журналів: «Самокат» в Петербурзі, «Велоси­педист» і «Циклист» у Москві.

З 1899 р. Товариство велосипедистів-туристів почало вида­вати перший в країні туристичний журнал «Русский турист», який відіграв велику роль в розвитку та рекламі туризму в країні. У журналі публікува­лися описи подорожей відомих людей, характеристики різних регіонів, цікавих для туристів, поради туристам, описи марш­рутів. Додатками до журналу «Русский турист» були «До­рожник» і «Ежегодник», що випускались у вигляді дорожньо довідкової книжки.

Товариство велосипедистів-туристів стало ініціато­ром укладання перших угод з власниками готелів з ме­тою пільгового обслуговуван­ня членів цього товариства. А готелі за цими угодами отримували право назива­тись «Готелями Товарист­ва велосипедистів туристів». Це були: «Отель Эрмитаж» в Петербурзі, «Гостиница В. С. Уткина» в Царскому Селі, «Гостиница Семена Веревкина» в Гатчині, «Славянская гостиница» в Тамбові. При Товари­стві велосипедистів-туристів в подальшому були створені секції інших видів туризму. Популярність і авторитет товариства був настільки великим, що воно мало свої відділення не тільки в 24 містах Росії, але й за кордоном.

У 1898 р. на Люксембурзькому конгресі російське Товари­ство велосипедистів-туристів було прийнято до Ліги турис­тичних організацій.

Діяльність ТВТ була дуже помітною в розвитку вітчиз­няного туризму, і деякі історики вважають 1895 р. (рік створення ТВТ) початком туристичної діяльності в Росії. Дійсно, товариство було всебічно активним у популяризації та організації туризму в Росії. Під впливом діяльності ТВТ Онисим Панкратов у 1911-1913 рр. здійснив першу кругосвітню подорож на велосипеді. Він почав її в м. Харбін, перетнув Си­бір, об'їхав усю Європу, побував у Великобританії, на паро­плаві дістався США, відвідав Японію, Китай і повернувся до Харбіна.

У 1901 р. Російський туринг-клуб перетворили в Російське товариство туристів (РТТ). Воно мало свої відділення в Пе­тербурзі, Москві, Владикавказі, П'ятигорську, Сочі, Алма-Аті. Творцями товариства були всесвітньо відомі вчені Д. Анучін, В. Вернадський, П. Семенов-Тянь-Шанський. В роботі товари­ства брав активну участь популярний письменник-журналіст В. Гіляровський. Товариство, яке об'єднувало багатьох передо­вих людей, ставило за мету «розвиток туризму в Росії з метою пробудження інтересу до нашої Батьківщини як у середині кра­їни, так і за її межами».

Російське товариство туристів і Російське гірське товари­ство не були масовими туристичними організаціями; перше нараховувало близько 5 тис. чоловік, що було мізерною част­кою із загальної чисельності населення Росії.

В 1902 р. у Санкт-Петербурзі виник один із перших клубів автотуристів. Але автомобільний туризм на початку XX ст. був значно менш доступним, ніж велосипедний.

Завдяки великій кількості судноплавних річок, в Росії ус­пішно розвивалося судноплавство, а услід за ним зростала по­пулярність відпочинку на суднах. Організовувалися круїзи, або водні прогулянки, по Волзі, Неві, Дніпру, Москві-річці. Освою­валися нові природні туристичні ресурси, споряджалися експе­диції по великих ріках Сибіру та Далекого Сходу.

Сприяли розвитку туризму, як внутрішнього так і виїзно­го (за межі імперії), міцна російська валюта та відміна після 1907 р. багатьох формальностей, які гальмували переміщення по країні.

Близько півсторіччя склала історія туризму дореволюцій­ної Росії. Проте, як і в роки свого зародження, туристичні по­дорожі залишалися нечисельними, були насамперед привілеєм заможних верств, хоча наприкінці XIX ст. і розпочався процес залучення до туристичних подорожей широких кіл суспіль­ства, у тому числі селян та небагатих міщан.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+