Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є оцінка їх ефективності, яка здійснюється через аналіз доходів та витрат банку від операцій з іноземною валютою.

На цьому етапі необхідно визначити, яка частка доходів від операцій в іноземній валюті у загальному обсязі доходів банку та за якими операціями вони отримані. Аналогічні аналітичні процедури здійснюються за витратами від операцій в іноземній валюті. При цьому слід мати на увазі, що доходи та витрати від ва­лютних операцій формуються в національній та іноземній валю­ті. Відповідно до чинного законодавства банку згідно із власними тарифами дозволяється утримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов’язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-корес­понденту (здійснення переказу, документарні операції, операції з чеками, що прийняті на інкасо, операції з пластиковими картками міжнародних платіжних систем тощо) та зі сплатою коштів міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв’язку за користування їхніми послугами.

Ті доходи і витрати, що отримані або нараховані банком в іноземній валюті, відображаються у балансі банку у валюті операції з одночасним перерахуванням їх у національну валюту за офіційним курсом на день здійснення операції. Облік доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється за окремими аналітичними рахунками технічного рахунка № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», з одночасним їх відображенням на рахунках 6-го класу, що дає можливість аналізувати їх у валюті операції та в еквіваленті за поточним офіційним курсом НБУ.

Розглянемо основні види доходів від валютних операцій:

проценти за наданими кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;

проценти за міжбанківськими кредитами та депозитами;

доходи від операцій із цінними паперами;

проценти за кредитними картками;

проценти за овердрафтами;

комісійні доходи від операцій із чеками;

комісійні доходи за переказами фізичних осіб;

комісійні доходи за відкриття та ведення поточних і депозит­них рахунків клієнтів;

доходи від операцій купівлі-продажу іноземної валюти;

доходи за агентськими угодами.

Додатково можна визначати питому вагу доходів у розрізі операцій та валют, з тим щоб визначити прибутковість операцій у розрізі валют.

У нашому прикладі загальний обсяг доходів банку у звітному періоді становив 783 669 грн, або 42 відсотки від їх загального обсягу.

З даних табл. 7.15 видно, що найбільшу частку в загальних валютних доходах становлять доходи від торговельних валютних операцій — 77,24 %. Причому серед різних видів валют у цьому напрямі лідирує «євро» — 91,8 %. Другим за значимістю видом валютних операцій, що формують досить істотну частку валютних доходів, є процентні доходи в основному від надання валютних кредитів юридичним особам. Їх частка становить 19,76 % в загальних валютних доходах банку. Інші види операцій з валютою приносять банку незначний дохід, проте їх наявність є обо­в’язковою умовою залучення клієнтів, які потребують широкого спектра банківських послуг у валюті, і без надання подібних послуг банк не буде конкурентоспроможним на ринку.

Структуру валютних доходів у розрізі видів валют показано в табл. 7.16.

Структура доходів від валютних операцій у розрізі валют показує прибутковість операцій у розрізі валют.

З даних табл. 7.16 видно, що найбільшу частку у доходах від валютних операцій банку становлять операції у доларах США — 63,58 %, у євро — 28,55 %, у російських рублях — 7,84 %. Причому найбільша частка доходів у доларах США припадає на процентні доходи від надання валютних кредитів — 65,60 % (не враховуючи інших доходів). Частка операцій у євро досить вагома в торговельному доході (33,93 %) та в комісійному доході (30,43 %). Істотну частку в процентних доходах становлять доходи від кредитів, наданих у російських рублях, — 22,87 %. При аналізі структури валютних доходів у динаміці проглядається чітка тенденція до збільшення ролі операцій, здійснюваних у євро.

Розрахунок абсолютного приросту та темпу приросту доходів від валютних операцій характеризує тенденції у прибутковості валютних операцій.

Важливим показником ефективності використання валютних коштів банку є показник дохідності валютних операцій. Необхідно проаналізувати його динаміку порівняння з аналогічним показником за операціями у національній валюті, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни абсолютного та відносного приросту доходів від валютних операцій:

приріст ресурсної бази;

збільшення (зменшення) обсягів валютних операцій;

зміни у клієнтській базі;

тарифна політика;

наслідки політичної та економічної ситуації у країні;

зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів;

зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку;

структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.

Аналогічно здійснюється структурний аналіз витрат за опера­ціями в іноземній валюті. При цьому необхідно порівняти доходи і витрати банку від операцій в іноземній валюті в абсолютній величині та у динаміці.

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ БАНКУ

Доходи

Усього

 

долари США

сума

%

сума

%

1. Усього доходів від валютних операцій

536 838,0

100,0

341 339,0

100,0

У тому числі:

 

 

 

 

від торговельних операцій

414 658,0

77,24

256 218,0

75,06

комісійні доходи

986,0

0,19

508,0

0,15

з них:

 

 

 

 

від операцій з чеками

72,0

0,01

54,0

0,02

від операцій з переказами

308,0

0,05

140,0

0,04

конверсійні

135,0

0,03

60,0

0,02

дозволи на вивіз валюти

72,0

0,01

30,0

0,01

платіжними картками

124,0

0,02

124,0

0,04

обслуговування юридичних осіб

138,0

0,02

50,0

0,01

інші комісійні

137,0

0,02

50,0

0,01

Процентні доходи:

106 104,0

19,76

69 601,0

20,39

кредити юридичних осіб

92 427,0

17,78

56 480,0

16,55

кредити фізичних осіб БПК

12 580,0

2,34

12 580,0

3,69

овердрафти

192,0

0,04

67,0

0,02

інші процентні

905,0

0,17

474,0

0,14

Інші доходи

15 090,0

2,81

15 012,00

4,40

 

 

СТРУКТУРА ВАЛЮТНИХ

Вид валюти

 

торговельний дохід

комісійні доходи

сума

%

сума

%

Долари США

256 218

61,79

508

51,62

Євро

140 700

33,93

300

30,43

Російські рублі

17 600

4,24

165

16,73

Інші валюти

140

0,03

13,0

1,32

Усього

414 658

100

986

100

 

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є розрахунок відносних показників дохідності та витратності. Це:

питома вага валютних доходів у загальному обсязі доходів банку;

питома вага валютних витрат у загальному обсязі витрат банку;

доходи від валютних операцій на 1 грн валютних активів;

доходи від валютних операцій на 1 грн активів банку, всього;

доходи від валютних операцій на одного працівника валютного відділу (управління);

валютні витрати в розрахунку на 1 грн залучених ресурсів в іноземній валюті.

Використання відносних показників дохідності та витратності дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності роботи з валютою різних банків та їхніх структурних підрозділів (філій). Перелічені показники повинні аналізуватись у динаміці для оцінки загальної тенденції їх зміни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+