Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 6. Приватизацiя в Українi

8.6. Приватизацiя в Українi

 

Правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади здiйснення приватизацiї в Українi з метою створення багатоукладної соцiально орiєнтованої ринкової економiки регламентуються чинним законодавством України. Правовою основою процесу приватизацiї в Українi є Конституцiя України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, інші законодавчi та нормативнi акти. Серед основних правових актiв, що регулюють цi питання, необхiдно вiдзначити Закон України «Про приватизацiю державного майна» вiд 04.03.92, Закон України «Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)» вiд 06.03.92, Закон України «Про приватизацiю державного житлового фонду» вiд 16.06.92, Закон України «Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi» вiд 10.07.96, Закон України «Про приватизацiйнi папери» вiд 06.03.92 тощо.

 

Приватизацiя державного майна (далi — приватизацiя) — це вiдчуження майна, що перебуває у державнiй власностi, i майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим, на користь фiзичних та юридичних осiб, якi можуть бути покупцями вiдповiдно до Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою пiдвищення соцiально-економiчної ефективностi виробництва та залучення коштiв на структурну перебудову економiки України.

Основними прiоритетами приватизацiї є пiдвищення ефективностi виробництва та підвищення мотивацiї до працi, прискорення структурної перебудови i розвитку економiки України.

Приватизацiя здiйснюється на основi таких принципiв: законностi; державного регулювання та контролю; надання громадянам України прiоритетного права на придбання державного майна; надання пiльг для придбання державного майна членам трудових колективiв пiдприємств, що приватизуються; забезпечення соцiальної захищеностi та рiвностi прав участi громадян України у процесi приватизацiї; платностi вiдчуження державного майна; прiоритетного права трудових колективiв на придбання майна своїх пiдприємств; створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй; безоплатної передачi частки державного майна кожному громадяниновi України за приватизацiйнi папери; додер­жання антимонопольного законодавства; повного, своєчасного й достовiрного iнформування громадян про порядок приватизацiї та вiдомостi про об’єкти приватизацiї; врахування особливостей приватизацiї об’єктiв агропромислового комплексу, гiрничодо­бувної промисловостi, незавершеного будiвництва, невеликих державних пiдприємств, пiдприємств зi змiшаною формою власностi та об’єктiв науково-технiчної сфери; застосування переважно конкурентних способiв у разi: приватизацiї невеликих державних пiдприємств, законсервованих об’єктiв та об’єктiв незавершеного будiвництва, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу; продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених на базi середнiх i великих пiдприємств.

Приватизацiя акцiй (часток, паїв), що перебувають у державнiй власностi, майнi пiдприємств з iноземними iнвестицiями проводиться вiдповiдно до законодавства та установчих документiв пiдприємств.

Вiдчуження майна, що є комунальною власністю, здiйснюєть­ся органами мiсцевого самоврядування.

До об’єктiв державної власностi, що пiдлягають приватизацiї, належать: 1) майно пiдприємств, цехiв, виробництв, дiль­ниць, iнших пiдроздiлiв, якi є єдиними (цiлiсними) майновими комплексами, якщо в разi їх виокремлення в самостiйнi пiд­приємства не порушується технологiчна єднiсть виробництва з основної спецiалiзацiї пiдприємства, зi структури якого вони виходять; 2) об’єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об’єкти; 3) акцiї (частки, паї), що належать державi у майнi господарських товариств та iнших об’єднань.

Приватизацiї не пiдлягають об’єкти, що мають загальнодер­жавне значення. До таких належать майновi комплекси пiд­приємств, їх структурних пiдроздiлiв, основним видом дiяльностi яких є виробництво товарiв (робiт, послуг), що мають загальнодержавне значення.

Загальнодержавне значення мають: об’єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об’єкти права власності українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України; об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей; об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв; об’єк­ти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому.

Суб’єктами приватизацiї є: державнi органи приватизацiї; покупцi (їх представники); посередники. Державну полiтику у сферi приватизацiї здiйснюють Фонд державного майна України, його регiональнi вiддiлення та представництва у районах i мiстах, органи приватизацiї в Автономнiй Республiцi Крим, що становлять єдину систему державних органiв приватизацiї в Українi. Фонд державного майна України пiдпорядкований, пiдзвiтний i пiдконтрольний Верховнiй Радi України. Голова Фонду державного майна України призначається на посаду i звiльняється з неї Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Державнi органи приватизацiї у межах їх компетенцiї здiйс­нюють такi основнi повноваження: змiнюють у процесi приватизацiї органiзацiйну форму пiдприємств, що перебувають у державнiй власностi; здiйснюють повноваження власника державного майна у процесi приватизацiї; виступають орендодавцем майна, що є державною власністю згiдно із законодавством; продають майно, що перебуває у державнiй власностi, у процесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств та об’єк­тiв незавершеного будiвництва, колишнє вiйськове майно, що набуло статусу цивiльного, а також акцiї (частки, паї), що належать державi у майнi господарських товариств; створюють комiсiї з приватизацiї; затверджують плани приватизацiї майна, що перебуває в державнiй власностi, плани розмiщення акцiй акцiонерних товариств у процесi приватизацiї; розробляють проекти державних програм приватизацiї та подають їх на затвердження Верховнiй Радi України; укладають угоди щодо проведення пiдготовки об’єктiв до приватизацiї та їх продажу; укладають угоди щодо проведення експертної оцiнки вартостi об’єктiв приватизацiї; здiйснюють лiцензування комiсiйної, представницької та комерцiйної дiяльностi з приватизацiйними паперами; виступають з боку держави засновником пiдприємств iз змiша­ною формою власностi; беруть участь у розробцi мiжнародних договорiв України з питань державної власностi та її використання; здiйснюють захист майнових прав державних пiдприємств, органiзацiй, установ, а також акцiй (часток, паїв), що належать державi, на територiї України та за кордоном; контролюють виконання умов договорiв купiвлi—продажу державного майна, а також здiйснюють iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України.

Державнi органи приватизацiї не мають права втручатися в дiяльнiсть пiдприємств, окрiм випадкiв, передбачених законодавством України та установчими документами цих пiдприємств.

Продаж майна, що є комунальною власністю, здiйснюють органи, створюванi вiдповiдними мiсцевими радами. Цi органи дiють у межах повноважень, визначених вiдповiдними мiсцевими радами, та є їм пiдпорядкованими, пiдзвiтними й пiдконтроль­ними.

Конкурсний продаж акцiй за приватизацiйнi папери здiйс­нюється через нацiональну мережу центрiв сертифiкатних аукцiонiв.

Покупцями об’єктiв приватизацiї можуть бути: громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства; юридичнi особи, зареєстрованi на територiї України, крiм випадків, передбачених чинним законодавством України; юридичнi особи iнших держав.

Для спiльної участi в приватизацiї громадяни можуть створювати господарськi товариства, в тому числi з членiв трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством України. Господарське товариство членiв трудового колективу пiдприєм­ства, що приватизується, засновується на пiдставi рiшення загальних зборiв, в яких брало участь понад 50 % працiвникiв пiдприємства або їх уповноважених представникiв.

Не можуть бути покупцями: юридичнi особи, у майнi яких частка державної власностi перевищує 25 %; органи державної влади; працiвники державних органiв приватизацiї (крiм випадкiв використання ними приватизацiйних паперiв); юридичнi особи, майно яких перебуває в комунальнiй власностi; органи мiсцевого самоврядування.

Покупцi — юридичнi особи зобов’язанi подати до державного органу приватизацiї документ про розподiл статутного фонду серед учасникiв. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданого документа покладається на покупця вiдповiдно до законодавства.

Для обслуговування обiгу приватизацiйних паперiв, створення ринку цiнних паперiв і подальшого його обслуговування, зниження ризику покупцiв, якi вкладають кошти в об’єкти приватизацiї, створюються довiрчi товариства, iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї, iншi фiнансовi посередники. Звернення покупцiв до послуг посередницьких органiзацiй у придбаннi державного майна не є обов’язковим.

Порядок приватизацiї державного майна передбачає: опублi­кування списку об’єктiв, якi пiдлягають приватизацiї, у виданнях державних органiв приватизацiї, мiсцевiй пресi; ухвалення рiшення про приватизацiю об’єкта на пiдставi поданої заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизацiї та створення комiсiї з приватизацiї; опублiкування iнформацiї з ухваленням рiшення про приватизацiю об’єкта; проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства, що привати­зується (за винятком об’єктiв малої приватизацiї); затвердження плану приватизацiї або плану розмiщення акцiй вiдкритих акцiо­нерних товариств, створених у процесi приватизацiї і корпоратизацiї, та їх реалiзацiї.

Приватизацiя державного майна здiйснюється через: продаж частини державного майна кожному громадяниновi України за приватизацiйнi папери; продаж об’єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, у тому числi з виключним застосуванням приватизацiйних паперiв; продаж акцiй (часток, паїв), що належать державi у господарських товариствах, на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах та iншими способами, що передбачають загальнодоступнiсть i конкуренцiю покупцiв; продаж на конкурснiй основi цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцiй вiдкритого акцiонерного товариства, якщо покупець подав документи, передбаченi чинним законодавством; викуп майна державного пiдприємства згiдно з альтернативним планом приватизацiї.

Неконкурентнi способи продажу майна державних пiдприєм­ств застосовуються щодо об’єктiв, не проданих на аукцiонi, за конкурсом.

Приватизацiя законсервованих об’єктiв та об’єктiв незавершеного будiвництва, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здiйснюється шляхом: продажу на аукцiонi, за конкурсом або викупу.

Приватизацiя зазначених об’єктiв та майна невеликих державних пiдприємств (об’єктiв малої приватизацiї) здiйснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)» та Держав­ною програмою приватизацiї.

Кожному громадяниновi України надається право на безоплатне придбання частки державного майна на суму одержаного приватизацiйного майнового сертифiката.

Працiвникам пiдприємства, майно якого приватизується, надається право на: першочергове придбання акцiй за їх номiналь­ною вартiстю на суму i за рахунок виданого працiвниковi приватизацiйного майнового сертифiката; першочергове придбання власним коштом акцiй за їх номiнальною вартiстю на половину суми виданого працiвниковi приватизацiйного майнового сертифiката.

Господарське товариство, до складу якого ввiйшло не менше 50 % працiвникiв пiдприємства, чиє майно приватизується через продаж на аукцiонi або за конкурсом, користується прiоритетним правом на придбання цього майна за рiвних запропонованих умов купiвлi, а також правом на розстрочення платежу на строк до одного року з початковим внеском не менше 30 % цiни, за яку придбано майно на аукцiонi чи за конкурсом.

Спори, що виникають у процесi приватизацiї, вирiшуються судом чи господарським судом у встановленому порядку вiдповiдно до їх компетенцiї.

За порушення законодавства про приватизацiю до винних осiб застосовується кримiнальна, адмiнiстративна, дисциплiнарна, цивiльно-правова вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+