Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Зміст натуралістичної теорії кредиту

Кредит, як і гроші, – одна з найдавніших економічних категорій. Кредит виник в ті далекі часи, коли почали розвиватися виробництво і обмін товарів. Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, всі соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим самим прискорюючи розвиток суспільного виробництва. Тому явище кредиту завжди привертало до себе увагу мислителів різних народів, передусім європейців, які йшли в авангарді економічного прогресу. Наукове дослідження кредиту розпочалося в епоху капіталізму, особливо на його вищій, монополістичній стадії розвитку.

На перших етапах розвитку теорії кредиту економічна думка була сконцентрована на дослідженні самого поняття кредиту, виходячи з моральних чи етичних міркувань. Зокрема, в кінці XVIII – протягом XIX ст. у західноєвропейській та російській економічній літературі досить поширеним було трактування кредиту як довіри, яку виявляє кредитор до свого боржника. Були спроби визначити кредит і як мінову операцію, що складається з двох розділених у часі частин: передачі цінностей і їх повернення, або як тимчасове користування боржником цінностями кредитора.

В останньому визначенні суті кредиту вирішальне значення надається поверховому явищу кредитної операції: тимчасовому користуванню чужими цінностями. Проте воно виявилося значно суттєвішим від попередніх, оскільки в ньому зроблено крок до пізнання зв’язку з виробництвом через визначення мети такого користування. Тільки після того як дослідження кредиту стало здійснюватися через пізнання механізму його зв’язку з суспільним виробництвом, відкрився шлях до формування наукової теорії кредиту. Кредит став розглядатися як об’єктивне явище, якому властива вартісна суть, і як специфічна форма суспільних відносин.

Проте до цього часу так і не знайдено однозначного вирішення основних проблем теорії кредиту і передусім визначення його ролі в процесі відтворення. За цим критерієм у світовій економічній думці чітко визначилися дві концепції, які одержали назву натуралістичної і капіталотворчої. Суперечки, що велися протягом XX ст. між представниками цих двох теорій, були продовжені і науковцями колишнього СРСР в теоретичних оцінках суті і ролі кредиту в специфічних умовах командно-адміністративної економіки. Тому є підстави вважати, що зазначені теорії кредиту є не просто результатом вузькокласового підходу буржуазних економістів до проблеми кредиту, як це нерідко стверджувалось у вітчизняній літературі, а мають певні об’єктивні теоретично-методологічні підстави.

В найбільш загальному вигляді суть натуралістичної теорії кредиту можна звести до таких положень:
   • об’єктом кредиту визнається тимчасово вільний капітал, тобто сукупність натуральних речових благ, які можуть бути позичені одним економічним суб’єктом іншому;
   • роль кредиту зводиться до перерозподілу цих благ між учасниками суспільного виробництва в широкому розумінні;
   • банки виступають лише посередниками в кредиті, вони спочатку акумулюють вільні кошти, а потім розміщують їх у позики.

Натуралістична теорія кредиту сформувалась і досягла найбільшого розвитку в епоху домонополістичного капіталізму, що пояснюється сприятливими суспільними передумовами:
   - в цей час ще не була розвинута акціонерна форма організації виробництва;
   - на початковій стадії розвитку знаходилися такі важливі елементи капіталістичної системи господарювання, як позичковий і фіктивний капітал;
   -суперечності капіталізму не одержали чіткого виразу в циклічному характері розвитку суспільного виробництва, що не давало можливості спостерігати відносну самостійність руху позичкового капіталу порівняно з товарним, відносну незалежність норми позичкового відсотка під норми прибутку тощо;
   -сферу обігу обслуговували переважно “натуральні” гроші – золоті монети та розмінні банкноти.

В таких умовах дослідники кредитних відносин концентрували свою увагу переважно на натурально-речовій формі руху вартості в процесі відтворення. Тому й об’єкт кредиту зводили передусім до матеріальних благ, а мету і роль кредитних відносин – до перерозподілу благ в процесі відтворення. У цьому полягали суттєві переваги натуралістичної теорії порівняно з попередніми концепціями, оскільки в ній кредит пов’язувався з виробництвом, що відкривало шлях для дослідження кредиту як форми виробничих відносин. Разом з тим орієнтація на товарний капітал зумовила істотні недоліки натуралістичної теорії, що найповніше виявилося в недооцінці ролі кредиту і банків в економічному житті суспільства.

Основоположниками натуралістичної теорії кредиту були класики політичної економії А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. С. Міль. Перерозподільчий компонент цієї теорії сприйняв К. Маркс. А. Сміт і Д. Рікардо вважали, що об’єктом кредиту є не позиковий капітал, а капітал у його речовій формі – засоби виробництва і засоби існування людей. Гроші, які позичаються, – це лише технічний засіб перенесення реального капіталу від одного економічного суб’єкта до іншого.

Д. Рікардо так виразив суть натуралістичної теорії: “Я не маю ніякого уявлення про те, щоб кредит мав якесь значення при виробництві товарів; товари можуть виготовлятися тільки за допомогою праці, машин і сирих матеріалів, і якщо останні використовуються в одному місці, то вони неминуче повинні бути вилучені з іншого місця. Кредит є засобом, який по черзі переноситься від однієї особи до іншої для використання фактично наявного капіталу; він не створює капітал, він тільки визначає, як цей капітал буде застосований”.

З подібних, перерозподільчих позицій визначав роль банківського кредиту А. Сміт. На його думку, банківські операції можуть сприяти розвитку виробничої діяльності країни не тим, що збільшують її капітал, а перетворенням більшої частини існуючого капіталу в активний і продуктивний капітал, чого не було б при відсутності банку. Погляди на кредит класиків політичної економії згодом підтримали такі відомі економісти, як Ж. Б. Сей, Д. Р. Мак-Кулох, А. Вагнер, Г. Шульце-Геверниць, А. Маршал та інші. Натуралістичний підхід у трактуванні суті і ролі кредиту мав не тільки теоретичне значення, а й помітно впливав на банківську та грошову політику. Зокрема, цей підхід лежав в основі так званої грошової школи, представники якої всіляко відстоювали акт Р. Піля (1844 р.), що обмежував випуск банкнот в Англії вузькими рамками золотого забезпечення. Якщо позиковий капітал є лише дзеркальним відображенням реального капіталу, то випуск банкнот повинен обмежуватися лише повним забезпеченням.

Поширення натуралістичної теорії в кінці XVIII – першій половині XIX ст. було зумовлене тим, що її представники не просто визнавали зв’язок кредиту з процесами виробництва, а виходили з первинності виробництва і вторинності кредиту. Спираючись на це науково обгрунтоване положення, вони переконливо доводили, що кредит сам по собі не може створювати реального капіталу; останній може виникнути тільки в процесі виробництва. З цих позицій прихильники натуралістичної теорії пояснювали зв’язок позикового проценту з прибутком, трактували його як частину прибутку, створеного в процесі виробництва, визнавали залежність норми відсотку від норми прибутку. Все це було значним кроком вперед у вивченні кредиту, сприяло розкриттю утопічності концепцій про його чудодійну силу в створенні капіталу, розвитку суспільного виробництва.

Разом з тим натуралістичний підхід до визначення суті і ролі кредиту мав істотні недоліки. Вони були зумовлені тим, що А. Сміт і Д. Рікардо не змогли до кінця розкрити відмінності між позиковим і реальним капіталом, й ототожнювали їх. Нагромадження позикового капіталу вони розглядали лише як відображення нагромадження реального капіталу. Тому їх погляди на основні питання теорії кредиту виявилися обмеженими, і дещо однобокими. Визнаючи похідний характер кредиту від виробництва, А. Сміт і Д. Рікардо не побачили його зворотного впливу на сферу виробництва, на оборот реального капіталу. Роль банків вони зводили до простих посередників у кредиті, не визнаючи їх активного впливу на процес відтворення. Така однобокість виявилася і в трактуванні позичкового процента. А. Сміт і Д. Рікардо виводили норму відсотка з норми прибутку і не розгледіли залежності відсотка від зміни попиту і пропозиції на позичковий капітал, відносної самостійності руху відсотка і його впливу на зміну ринкової кон’юнктури.

Проте з вершини сучасних досягнень науки про кредит не можна розцінювати вказані недоліки натуралістичної теорії як помилки її основоположників. Скоріше за все це та межа, до якої вони встигли дійти в своїх дослідженнях, і переступити яку вони залишили своїм послідовникам. Важливий крок у цьому напрямі був зроблений Карлом Марксом, коли він обгрунтував відносну самостійність позикового капіталу і довів, що саме він, а не реальний капітал, є об’єктом кредиту. Це надало можливість зняти з теорії кредиту обмеженість і однобокість, які були властиві натуралістичній теорії. Детальніше вклад К. Маркса в розвиток теорії кредиту буде розглянутий далі.

Проте такі важливі положення натуралістичної теорії, як посередницька роль банків у кредиті і примат банківських пасивів над активами були сприйняті багатьма економістами і використовувалися в їхніх теоретичних дослідженнях кредиту протягом всього XX ст. Так, відомий німецький дослідник кредиту і банків Г. Ріссер визначав банки як суто посередницькі організації, єдиною функцією яких є акумуляція вільних капіталів одних економічних суб’єктів і передача їх іншим суб’єктам. Банки, на його думку, збирають капітали, що надходять до них, і направляють їх шляхом надання кредитів по відповідних каналах. Ріссер порівнював банківську справу з торгівлею, яка виступає посередником між виробниками і споживачами і переміщує блага з місць, де вони в надлишку, у місця, де їх недостатньо. Подібні оцінки суті кредиту і ролі банків в його організації давали також К. Кніс, А. Шефле, У. Ліф, Г. Шульце-Геверніц, А. Вагнер та інші.

На позиціях посередницької ролі банків у кредиті і примату їх пасивних операцій над активними стояли відомі вітчизняні дослідники кредиту. Так 3.С. Каценеленбаум, який одним з перших дав глибокий порівняльний аналіз натуралістичної і капіталотворчої теорій кредиту та розкрив недоліки кожної з них, змушений був визнати, що банки в сучасних умовах (початок XX ст.) залишаються посередниками в кредиті, а розміри їх активних операцій залежать у кінцевому підсумку від його пасивів. Пізніше ці постулати захищав відомий радянський дослідник кредиту Ю.Є. Шенгер. Кредит, на його думку, не існує без акумуляції і без використання зібраних коштів для надання позик.

В міру зростання ролі кредиту і банків у розвитку виробництва, витіснення з обігу дійсних грошей кредитними засобами обігу, використання кредиту і банків у цілях державного регулювання економіки послаблювалися передумови для подальшого розвитку концепцій, що випливали з натуралістичної теорії кредиту. Обмежуючи кредитні можливості банків масштабами їх пасивних операцій, ці концепції дедалі частіше вступали в суперечність з реальною дійсністю в грошово-кредитній сфері. Тому вони замінювалися іншими теоріями – експансіоністською, відтворювальною, фондовою, які виникли з капіталотворчої теорії кредиту.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+