Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Сутність і форми міжнародного руху капіталу

 Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за рубежем, насамперед з метою його самозростання. Вкладаючи капітал за рубежем,  інвестор здійснює закордонні інвестиції.

Етапи виникнення і розвитку процесу міжнародного руху капіталу:

I – етап зародження вивозу капіталу (з кінця XVII – початку XVIII вв.  до  кінця XIX вв.). Цей процес носив обмежений і випадковий характер, а також винятково однобічний (з метрополій у колонії).

II – етап вивозу капіталу (з кінця XIX – початку XX вв.  до середини XX в.). В міру твердження у світовому господарстві капіталістичних виробничих відносин процес вивозу капіталу став здійснюватися як між промислово розвитими країнами, так і між промислово розвитими і країнами, що розвиваються. Цей процес став типовим, повторюваним і характерним явищем.

III – етап міжнародної міграції капіталу ( із середини 50-60-х років XXв. по дійсний час). Вивіз капіталу здійснюють не тільки промислово розвиті країни, але і багато хто що розвиваються і були соціалістичні. Країни одночасно стають і експортерами й імпортерами капіталу. Експорт капіталів викликає значні по обсягах зворотні рухи капіталів у вигляді відсотків на кредити, підприємницького прибутку, дивідендів по акціях.

Передумови, що обумовлюють міжнародний рух капіталу:

1.  Інтернаціоналізація господарського життя.

2.  Поява можливості більш вигідного додатка капіталу за рубежем.

3.  Відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного використання.

4.  Прагнення власників капіталу застосувати його там, де існують низькі ціни на сировину; на матеріали; на енергію; на транспорт; на напівфабрикати і т.д.

5.  Економія фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних тарифів і пільгових тарифних мір у країнах, куди переміщається капітал.

6.  Можливість стабільного постачання національних підприємств імпортною сировиною.

7.  Прагнення забезпечити схоронність і чистоту навколишнього середовища в країнах-експортерах капіталу.

8.  Існування різних шляхів і форм міжнародного руху капіталу  і його більш ефективного застосування за кордоном.

При здійсненні експорту капіталу суб'єкти керуються економічною доцільністю, що  складається в наступному:

одержанні додаткових прибутків;

установленні контролю над іншими об'єктами;

обході протекціоністських бар'єрів на шляху руху товарних потоків;

наближенні виробництва до нових ринків збуту;

одержанні доступу до новітніх технологій;

збереженні виробничих секретів шляхом створення закордонних філій;

економії на податкових платежах (наприклад при створенні підприємства в СЭЗ);

зниженні витрат на охорону навколишнього середовища.

Економічна доцільність імпорту капіталу складається в:

можливості розвитку визначених нових і старих виробництв;

залученні додаткових валютних ресурсів;

розширенні науково-технічного потенціалу;

створенні додаткових робочих місць.

Класифікація форм міжнародного руху капіталу відбиває різні сторони цього процесу.  Капітал вивозиться,  ввозиться і функціонує за рубежем у наступних формах:

1.       У формі приватного і державного капіталу в залежності від того вивозиться він приватними або державними організаціями і компаніями.

2.       У грошовій і товарній формах.  Наприклад, вивозом капіталу можуть бути машини й устаткування,  патенти і  ноу-хау,  якщо  вони вкладаються в статутний капітал створюваної за рубежем фірми, або можуть бути товарні кредити.

3.       У  короткостроковій  (звичайно  на термін до 1 року – банківські депозити і засоби на рахунках інших фінансових інститутів, короткострокові позики  і кредити) і довгострокової формах (прямі і портфельні інвестиції, довгострокові позики і кредити).

4.       У  позичковій  і підприємницькій формі.  Позичковий капітал приносить його власникові доход в основному у вигляді відсотка по  внесках, позикам  і кредитам,  а капітал у підприємницькій формі - переважно у вигляді прибутку.

 Рис 8.1. Схема основних форм вивозу капіталу

 

Міжнародний кредит — позички в грошовій або товарній формі, що надаються кредиторами однієї сторони позичальникові іншої сторони на визначених умовах.

Пільговий міжнародний кредит — міжнародний кредит, що надається на пільгових умовах:

а) на тривалий термін;                                |

6) по занижених ставках у відсотках;

в) по безпроцентному кредиті. 

Дарунок — це субсидування суб'єкта світового господарства без попередніх умов з метою досягнення довгострокових економічних і політичних інтересів.

Підприємницький капітал  включає  прямі  і портфельні інвестиції. Характерна риса прямих інвестицій,  по  визначенню МВФ, особиста участь інвестора у виборі об'єкта інвестування, вкладенні засобів і управлінському контролі над об'єктом, у якому інвестований його капітал. Портфельні інвестиції такого контролю не дають,  вони здійснюються інвестиційними  або  іншими фінансовими посередниками,  що розміщають засобу інвестора в найбільш ефективні на їхній погляд об'єкти інвестування,  беруть участь  у  керуванні  ними,  а отримані доходи розподіляють потім серед своїх клієнтів.  Портфельні інвестиції звичайно являють собою пакети акцій,  на які приходиться менш 10-20% власного капіталу фірми,  а також облігації й інших  цінних  паперів.

Однак реальної границі між прямими і портфельними інвестиціями ні, хоча в багатьох країнах вона  формально  визначена  законодавчими актами.

Вивіз прямих інвестицій може здійснюватися або через створення за рубежем нової фірми (самостійно або з місцевим  партнером), або через покупку істотної частки у вже діючій за рубежем фірмі або повне поглинання цієї фірми.  За  рубежем  усі ці  фірми  звичайно  називаються закордонними філіями батьківських компаній (в Україні під філією мають через те,  що  на  Заході називають відділенням).  Ці філії підрозділяють на відділення, дочірні й асоційовані компанії.

Відділення реєструється в закордонній країні, але має власний баланс у складі балансу своєї батьківської компанії, відповідає по зобов'язаннях батьківської компанії, цілком належить батьківської компанії і тому не є юридичною особою.

Дочірня компанія  реєструється  в  закордонній  країні як компанія з власним балансом, тобто є юридичною особою, але контроль  над  нею здійснює батьківська компанія,  тому що вона має основну частину акцій (паїв) дочірньої  компанії.

Асоційована компанія відрізняється від дочірньої тем, що знаходиться під більш слабким контролем  батьківської  фірми,  який належить істотна, але не основна частина акцій.

До різновиду дочірніх і  асоційованих  компаній  можна віднести і  більшість спільних компаній,  що створюються на паях двома або декількома фірмами,  звичайно на короткий термін, для виробництва якого-небудь продукту.  Західні СП відрізняє від українських вузький асортимент продукції, короткий термін існування і необов'язкова іноземна участь.

До закордонних філій іноді відносять і такі фірми,  у яких батьківської  компанії не належить ні однієї акції, і керування здійснюється  через  ліцензійні  угоди.

Закордонні представництва (агенства,  контори, бюро), організовані фірмами за рубежем, традиційно не включають у прямі (і взагалі в закордонні) інвестиції,  хоча вони володіють і керують власністю за рубежем.

Здійснюючи прямі інвестиції за рубежем, компанії керуються переважно одним з наступних мотивів.

1.       Основним мотивом є прагнення до найбільш вигідного вкладення капіталу,  що досягається виробництвом товарів і послуг на місці.

2.       Значна  частина  прямих  інвестицій здійснюється по техніко-економічних причинах і націлена на створення за  рубежем власної інфраструктури сучасних зовнішньоекономічних зв'язків (складів, баз підробітку, транспортних підприємств, банків, страхових компаній...), тобто товаро- і послугопровідної мережі, переважно для збуту товарів і послуг зроблених  у  країні-експортері.

3.       Частина інвестицій вивозиться в рамках т.зв.  утечі капіталу, особливо  це характерно для країн з нестабільним економічним, соціальним і політичним життям, високими податками й інфляцією,  твердими  обмеженнями  на господарську діяльність,  а також з високим рівнем злочинності. Цей мотив  є в даний час ведучої для більшості нових компаній з українським капіталом за рубежем.

Активність участі країни у світовому ринку інвестицій і готовність інвесторів до експорту капіталу в яку-небудь країну залежить від інвестиційного клімату в країні, що імпортує капітал.

Інвестиційний клімат являє собою сукупність економічних, політичних, юридичних і соціальних факторів, що визначають ступінь ризику іноземних капіталовкладень і можливість їхнього ефективного використання в країні. Інвестиційний клімат є комплексним поняттям і включає ряд параметрів: національне законодавство, економічні умови (спад, підйом, стагнація), митний режим, валютна політика, темпи економічного росту, темпи інфляції, стабільність валютного курсу, рівень зовнішньої заборгованості і т.д. 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+