Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

Традиційно в структурі активних операцій банку частка лізингових операцій незначна. Це пов’язано з недостатньо розвиненим ринком цих послуг в Україні та їх високою ризикованістю. Аналіз цих операцій доцільно починати з визначення їх місця в загальному обсязі активів банку.

Масштаби лізингових операцій (значимість цих операцій) для комерційного банку аналізуються за допомогою таких показників:

;

;

;

.

 

Рис. 8.1. Основні показники, які характеризують місце
лізингових операцій у діяльності банку

Для аналізу динаміки лізингових операцій використовують стандартні показники динаміки:

абсолютний приріст вартості майна, призначеного для передання в оренду;

темп зростання вартості майна, призначеного для передання в оренду;

темп приросту вартості майна, призначеного для передання в оренду.

Розглянемо основні показники лізингової активності банку на прикладі.

Таблиця 8.1

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІЗИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ БАНКУ

Показники

Базисний
період

Звітний
період

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Вартість придбаного майна, призначеного для передання в оренду, тис. грн

2330

4850

+2520

+108,2

2. Вартість основних засобів бан­ку, тис. грн

63 800

68 420

+4620

+7,2

3. Активи банку всього, тис. грн

548 900

591 180

+42 280

+7,7

4. Капітал банку, тис. грн

98 400

106 790

+8390

+8,5

5. Статутний капітал банку, тис. грн

30 500

30 500

0

0

6. Частка майна, призначеного для здачі в оренду, %

 

 

 

 

у загальній сумі основних засобів банку, %

3,7

7,1

+3,4

+91,9

у загальній сумі активів банку, %

0,4

0,8

+0,4

+100

7. Величина лізингового майна на 1 грн, коп.

 

 

 

 

власного капіталу-брутто

2,4

4,5

+2,1

+87,5

статутного капіталу

7,6

15,9

+8,3

+109,2

Як видно з даних табл. 8.1, лізингові операції в діяльності комерційного банку посідають незначне місце. Проте тенденція збільшення лізингової активності банку підтверджується зро-
станням усіх показників. Так, якщо частка лізингового майна в активах банку в базисному періоді становила 0,4 %, то в звітному періоді вона збільшилась на 100 % і вже дорівнювала 0,8 %. Ця закономірність зберігається і за показником «частка лізингового майна в основних засобах». У базисному періоді цей показник становив 3,7 %, а в звітному — уже 7,1 %. Ураховуючи, що структура активів та пасивів за аналізований період істотно не змінилася, ця тенденція до зростання показників збереглася у тих самих пропорціях і для показників величини лізингового майна на 1 грн капіталу та статутного капіталу. Так, відношення лізингового майна до власного капіталу зросло за аналізований період на 2,1 процентних пункти, а відношення лізингового майна до статутного капіталу — на 8,3 процентних пункти, тобто вони зросли приблизно вдвічі. Абсолютний приріст лізингового майна становив 2520 тис. грн, що й було основною причиною зростання всіх відносних показників.

Аналізуючи рух лізингового майна, придбаного для передання в оренду, скористаємося даними табл. 8.2.

Таблиця 8.2

АНАЛІЗ РУХУ ТА ПОВНОТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВОГО МАЙНА

Показники

Базисний
період

Звітний
період

Абсолютне
відхилення

1. Вартість майна, призначеного для передання в оренду на початок періоду, тис. грн

2330

4850

+2520

2. Придбано майна для лізингових операцій, тис. грн

4130

1290

–2840

3. Списано з балансу банку майна, призначеного для передання в оренду, тис. грн

1610

1090

–520

У тому числі:

 

 

 

в результаті повного зносу, тис. грн

80

120

+40

при переданні у фінансовий лізинг, тис. грн

1530

970

–560

4. Вартість майна, призначеного для передання в оренду на кінець періоду, тис. грн

4850

5050

+200

5. Вартість майна, фактично переданого в операційну оренду на кінець періоду, тис. грн

4020

3990

–30

6. Коефіцієнт повноти використання лізингового майна для операційної оренди, % (ряд. 5 / ряд. 4)

82,9

79,0

–3,9

7. Загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна, % ((ряд. 5 +
+ ряд. 3.2) / (ряд. 1 + ряд. 2))

85,9

80,8

–5,1

У процесі аналізу лізингових операцій необхідно визначити, внаслідок чого змінюється вартість лізингового майна та наскільки повно воно використовується для отримання реального доходу в результаті надання обладнання у фінансовий та операційний лізинг. Для цього розраховується загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна (Кз.ліз) як відношення вартості майна, яке фактично передано у фінансову та операційну оренду, до вартості лізингового майна на початок періоду, збільшену вартість майна, придбаного протягом аналізованого періоду для цих цілей.

.

Ураховуючи, що майно, яке призначається для лізингових операцій, не все повністю використовується на ці цілі (особливо це стосується того майна, що неодноразово передається в операційну оренду), необхідно розраховувати коефіцієнт повноти використання майна для операційної оренди (Квик.оп.ліз). Він розраховується як відношення вартості фактично переданого майна в операційну оренду до вартості лізингового майна на кінець періоду.

.

Як свідчать дані табл. 8.2, повнота використання лізингового майна у звітному періоді погіршилась. Так, коефіцієнт повноти використання лізингового майна для операційної оренди зменшився з 82,9 до 79,0 %, тобто на 3,9 %. Це означає, що приблизно 20 % майна, придбаного для лізингових операцій, не приносить ніякого доходу, а відрахування на його амортизацію зменшує прибуток банку. Така ж тенденція спостерігається і щодо загального коефіцієнта повноти використання лізингового майна. Він зменшився з 85,9 до 80,8 %, тобто на 5,1 %, тому банку потрібно звернути увагу на доцільність придбання обладнання для лізингових операцій у разі, якщо відсутній конкретний покупець цього майна.

Після аналізу руху та повноти використання доцільно провести структурний аналіз лізингових операцій. Його можна здійснити за такими класифікаційними ознаками:

за видами: операційний та фінансовий;

за формами: прямий, зворотний, змішаний;

за умовами договору: відмовний, невідмовний.

Розглянемо приклад структурного аналізу лізингу за видами в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВИДАМИ

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1. Вартість майна, переданого в операційний лізинг

4020

72,4

3990

80,4

–30

+8,0

2. Вартість майна, переданого у фінансовий лізинг

1530

27,6

970

19,6

–560

–8,0

3. Загальна вартість лізингових операцій

5550

100

4960

100

–590

За даними табл. 8.3 видно, що основну перевагу банк надає операційному лізингу — його частка в базисному періоді становила 72,4 %, а в звітному — 80,4 %, тобто збільшилася на 8 процентних пунктів. Аналогічно проводиться структурний аналіз і за іншими класифікаційними ознаками.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+