Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.14. Фінансові аспекти інвестиційних рішень

9.14. Фінансові аспекти інвестиційних рішень

Фінансові аспекти інвестиційних рішень пов’язані з тим, що, приймаючи рішення про інвестиції за кордоном, ТНК має обрати оптимальне співвідношення позичкового та власного капіталу, оцінити ставку прибутку при використанні місцевої валюти чи валюти інвестора, охарактеризувати потоки готівки, специфічні для іноземних інвестицій, визначити на багатонаціональній основі вартість капіталу і застрахуватися від політичних ризиків в іншій країні, а також від валютних ризиків. Цей процес має назву бюджетування. Складаючи бюджет довгострокових витрат фірми за зарубіжним проектом, необхідно звернути увагу на такі аспекти, як різниця між сукупними потоками готівки за проектом та потоками готівки, що повертається головній компанії; різниця систем оподаткування, обмежень на фінансові потоки, різні темпи інфляції в тих чи інших країнах, які впливають на конкурентоспроможність фірми і, як наслідок, на потоки готівки; коливання валютних курсів; політичні фактори, які можуть різко зменшити вартість зарубіжних інвестицій. Кінцеву вартість продажу важко оцінити, оскільки ринкова вартість проекту може бути різною для покупців з країни базування філії і країни базування головної компанії, та для третіх країн.

Таким чином, ТНК відіграють вирішальну роль у перетворенні світової економічної системи в єдине і взаємозв’язане ціле. Це переважно здійснюється через зарубіжну інвестиційну діяльність. ТНК є системно орієнтованою організацією, що здійснює свою основну діяльність і планування; вона може інтернаціоналізувати конкурентні переваги і використовувати різні фінансові умови різних країн. ТНК діє у різнорідному міжнародному фінансовому середовищі і має переваги перед компаніями, що діють в одній країні. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК впливає на її інвестиційні рішення, вибір організаційної форми і засоби фінансування.

Одним із складових фінансової політики ТНК є проведення політики з управління валютними ризиками потенційних збитків ТНК, яка має установити баланс між поточними показниками, з одного боку, і показниками операційного валютного ризику і ризику перерахунку, з іншого.

Ключові поняття і терміни

Транснаціональна корпорація — transnational corporation (TNC)

Фінанси ТНК — TNC finance

Управління фінансами ТНК — TNC financial management

Прямі зарубіжні інвестиції — foreign direct investments

Декомпозиція ризику ТНК — TNC risk decomposition

Систематична компонента ризику — systematic risk component

Несистематична компонента ризику — unsystematic risk component

Регіональний ризик — regional risk

Попереднє обговорення — preliminary discussion

Зарубіжні підрозділи ТНК — TNC divisions abroad

Головна компанія — major company

Холдингова компанія — holding company

Філія — branch, affiliated society

Відділення — branch, department

Дочірні акціонерні товариства — subsidiary joint-stock companies

Конкретні підприємства — specific companies

Внутрішні джерела фінансування ТНК — TNC internal sources of finance

Зовнішні джерела фінансування ТНК — TNC external sources of finance

Фінансові зв’язки системи ТНК — TNC system financial relation

Міжнародна системи управління готівкою — international cash management system

Роялті — royalty

Трансфертна ціна — transfer price

Нетінг — netting

Кліринг — clearing

Централізовані депозитарії — centralized depositary

Механізм взаємної компенсації зобов’язань — mechanism of cross liabilities

Центри повторного обліку, або центри повторних рахунків — reinvoicing centers

Стратегія виплат — payment strategies

Внутрішні системні кредити — internal system credits

Податкові умови діяльності ТНК — TNC taxation terms

Валютний ризик — currency risk

Трансляційний ризик — transfer risk

Конкурентний (операційний) ризик — competitive (operational) risk

Транзакційний ризик — transaction risk

Стратегія звітності — reporting strategy

Стратегія прискорення та затримки платежів — «leads& lags» strategy

Стратегія розподілу ризику — distribution of risk strategy

Валютне застереження — currency clause

 

Контрольні питання

 

Що включає поняття «фінанси ТНК»?

Що таке «пряме зарубіжне інвестування»?

Назвіть основні мотиви здійснення прямих зарубіжних інвестицій ТНК.

У чому полягає сутність «правила OLI»?

Що таке «недосконалість ринку»?

Дайте характеристику регіонального ризику ТНК.

Назвіть основні заходи регулювання ризику ТНК.

Які організаційні форми зарубіжних підрозділів Вам відомі. У чому полягають їхні особливості.

Які фактори, впливають на вибір джерела фінансування ТНК?

Охарактеризуйте різновиди взаємодії філій ТНК з головною фірмою.

Що являє собою сукупність всіх фінансових відносин ТНК.

У чому полягає сутність «міжнародна системи управління готівкою»?

Опишіть цикл руху грошових коштів.

Дайте визначення трансфертної ціни та опишіть особливості її встановлення.

Поясніть поняття «кліринг та нетинг».

У чому полягає основна мета контролю та регулювання міжнародних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю?

Які стратегії й механізми підвищення ефективності контролю та регулювання грошових операцій Вам відомі.

Що таке «центр повторного обліку»?

Як впливає оподаткування на міжнародну діяльність ТНК?

З якими видами валютних ризиків стискаються у своїй діяльності ТНК?

Які методи управління валютних ризиків потенційних збитків ТНК Вам відомі? У чому полягає їхня сутність.

Що таке «фінансові аспекти інвестиційних рішень ТНК»?

 

Проблемні питання

 

Яким чином впливають ТНК на процес глобалізації?

У якій валюті на Вашу думку, переважно будуть здійснюватися прямі зарубіжні інвестиції найближчим часом? Чому?

Які засоби може застосувати ТНК, щоб запобігти подвійному оподаткуванню?

Яким підрозділам ТНК за національним законодавством України дозволяється діяти на її території? Чому?

Чому трансфертні ціни, які використовують ТНК у своїй діяльності, негативно впливають на економіку приймаючих країн?

 

Завдання

1. Студентам пропонується підготувати реферати на запропоновані теми:

Діяльність ООН з вироблення правил поведінки ТНК.

Діяльність ТНК в Україні.

Зарубіжні підрозділи ТНК, їхні переваги й недоліки.

Проблема подвійного оподаткування діяльності ТНК.

Роль ТНК у процесах глобалізації.

Теорії прямого іноземного інвестування ТНК.

ТНК в економіці розвинутих країн.

ТНК в економіці країн з перехідною економікою.

ТНК у системи сучасного міжнародного інвестування.

Транснаціональні альянси, фактори і мотиви їх розвитку.

 

 

 

Література

 

Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 672 с.

Боди, Зви, Мертон, Роберт, Финансы: Учеб. пособие: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2000. — С. 509—554.

Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы. — СПб.: Питер, 2002 — 544 с.

Дэниелс ДжонД., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело, 1998. — с. 363—390, 433—692.

Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. — М.: ООО Издат.-консалтинг. компания «ДеКА», 1998. — 768 с.

Міжнародна інвестиційні діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В, Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

Міжнародні фінанси. За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2003. — 777 с.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 608 с.

Международный менеджмент / Под ред. С. Э. Пивоварова, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб: Питер, 2002. — 576 с.

Международные финансы. Учеб. пособие / А. Г. Семенов, Н. А. Бадурина. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 247 с.

Пищик В. Я. Евро и доллар США. Конкуренция и партнерство в условиях глобализации. — М.: Консалтбанкир, 2002. — с. 10—15 (с. 304).

Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 240 с.

Чернявский С. П. Международный офшорный бизнес и банки. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 1544 с.

Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. — СПб: Питер, 2001. — 272 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+