Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Електронна пошта НБУ як засіб електронного обміну в банківській системі України

Діяльність сучасних фінансових установ та банків неможливо уявити без використання засобів електронної пошти. Сьогодні банківські установи, підрозділи державної податкової адміністрації та Держказ-начейства об'єднують засоби електронної пошти НБУ (ЕП НБУ).

Електронна пошта НБУ - це апаратно-програмний комплекс та адміністративно-технологічна система, що забезпечують обмін електронними повідомленнями між визначеними учасниками мережі. Засоби ЕП НБУ розроблено фахівцями НБУ у відповідності їз стандартами Х.25 та Х.400. ЕП НБУ є головним транспортним засобом електронного обміну документами в СЕП НБУ. Сьогодні мережа ЕП НБУ налічує більше 3000 учасників, 25000 користувачів та забезпечує проходження файлів за 10-20 хв.

# Електронна пошта Національного банку України - це система програмно-технічних засобів та організаційно-технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами в електронній формі.

Електронна пошта для забезпечення зв'язку, тобто передачі повідом­лень, використовує комутовані (телефонні), виділені (прямі лінії) та радіочастотні канали зв'язку. Особливостями електронної пошти є:

•=> для здійснення сеансу зв'язку між: двома абонентами їх одночасна присутність не обов'язкова;

!=> відправниками та отримувачами повідомлень є люди, тобто ЕП НБУ є сембіозом двох частин, одна з яких забезпечує взаємодію користувача з ЕП, а друга взаємодію вузлів ЕП, тобто доставку повідомлень до адресата тощо;

& кореспонденція, яка передається, містить не тільки повідом­лення, а ще й додаткову інформацію про адресу та ім 'я отримувача, відправника, час і дату відправлення тощо. Тому кореспонденція в ЕП передається конвертами, що в свою чергу складаються із вмісту, тобто повідомлення чи листа та адресної і поштової інформації, яка пишеться чи наноситься на конверт;

<=> допомагає організувати взаємодію мім: програмними ком­плексами автоматизації банківської діяльності, які розміщені в різних філіях і відповідно вузлах ЕП;

& забезпечує можливість передавати повідомлення одночасно багатьом користувачам завдяки наявності спеціального механізму групового обміну, що реалізується з допопогою локального користувача VSEM та можливістю прив 'язки до одного конверта великої кількості адресатів;

<=> можливість підключення серверів факсимільного та телекс­ного зв 'язку для отримання додаткового сервісу користувачу;

•=> завжди залишає письмову копію повідомлення, що може бути збережена або передана іншим абонентам.

Засоби електронної пошти функціонально призначені для наступних потреб:

>    обміну електронними документами в СЕП НБУ;

>    передачі комерційними банками в НБУ файлів статистичної
та бухгалтерської звітності;

>    щоденного надання комерційним банкам інформації про офіцій­
ні курси іноземних валют;

>    передачі комерційним банкам нормативних та інструктивних
матеріалів НБУ;

>    передачі комерційним банкам програмного забезпечення та
змін до нього, технологічної, технічної та програмної докумен­
тації;

>    надання комерційними банками в ДПА файлів-реєстрів (файли
типу F) відкритих, змінених та закритих поточних рахунків
клієнтів;

 >    транспортним засобом електронного документообміну в
установах Дерказначейства;

>    обміну інформацією між: комерцйними банками.

Як бачимо ЕП НБУ можуть передаватись текстові файли створені різними редакторами (Word), файли таблиць (Ехеї), графічні дані та файли баз даних. Таким чином засобами електронної пошти НБУ може бути переданий будь-який файл, що підтримується форматами ОС MS-DOS. Слід зазначити, що обмеженням є кількість символів в імені файлу до 8 максимум та використання літер латинського алфавіту.'

Електронна пошта НБУ підтримує роботу абонентських вузлів з використанням наступних технічних засобів:

°=> модемів, що відповідаюпг стандартам V.32 bis;

•=> IBM-сумісних персональних комп 'ютерів;

<=> криптографічних блоків;

^> каналів зв 'язку: комутованих, виділених, спеціалізованих типу "Іскра ", радіоканалів.

Програмне забезпечення вибирається в залежності від типу вузла ЕП. Система ЕП НБУ дає можливість інтегрувати існуючі на вузлах ЕП локальні обчислювальні мережі. Як правило на Центральному та Регіональних вузлах ЕП НБУ використовуються складні за топологією локальні мережі та відповідно ОС, що забезпечують їх функціонування такі як UNIX, NetWare NOVELL, Windows-NT. Вузли ЕП комерційних банків можуть вибирати та використовувати власні програмні засоби електронної пошти або запропоновані НБУ, наприклад відому і свого часу поширену систему ProCarry. В залежності від можливостей, структури та мережі комерційних банків вони обирають системи ЕП за своєю мотивацією. Поширеними пакетами ЕП, серед комерційних банків є: T-Mail, ASTRA, ArgoCom, PieNet,UUPC, ProCarry тощо.

НБУ, на Центральному вузлі ЕП, веде та постійно підтримує в актуальному стані довідник учасників ЕП НБУ. В обов'язки Центрального вузла НБУ входить періодичне розсилання нової, акту­альної на даний час версії довідника, файлом SPRUSNBU.DBF, всім вузлам ЕП НБУ. Кожний вузол ЕП, отримавши нову версію довідника учасників ЕП НБУ, зобов'язаний поновити його для використання в роботі.

Структура електронної пошти НБУ є ієрархічною трьохрівневою рис.9.7., що складається з вузлів ЕП, зокрема центрального вузла ЕП НБУ, регіональних вузлів ЕП НБУ та вузлів локальних користувачів, тобто комерційних банків.

Центральні та регіональні вузли ЕП НБУ входять в систему НБУ і відповідно розміщуються в управліннях Національного банку. Вузли локальних користувачів належать комерційним банкам та державним і урядовим організаціям, що взаємодіють з банківською системою. Вузли можуть бути зв'язані між собою з допомогою виділених, комутованих, супутникових каналів зв'язку, з використанням протоколів передачі даних Х.25 тощо.

Обмін інформацією в ЕП НБУ здійснюється через так звані поштові скриньки, що є DOS-директоріями або папками ОС Windows. Імена поштових скриньок співпадають з іменами відповідних абонентів ЕП, тобто вузлів, учасників ЕП тощо. В кожній поштовій скринці обов'язково відкриваються підкаталог!.' Ш - для вхідної та OUT - для вихіді:аї кореспонденції.

Сеанс зв'язку виконується за ініціативою комерційного банку у вигляді файлів-повідомлень, які будемо називати конвертами. Всі поштові повідомлення називаються поштовими конвертами, тобто файлами, що відправляються розміщуються в іншому файлі - конверті, який містить


Рис.9.7. Структура електронної пошти НБУ.

заголовок: адресу отримувача та відправника і тіло - саме повідомлення. Поштовий конверт ЕП НБУ задовольняє умовам протоколу Х.400. Інформація, що передається в системі ЕП НБУ, обов'язково квитується, тобто приходить файл-квитанція про отримання відісланого конверта та відкриття його кінцевим отримувачем.

Центр комутації зв'язку (ЦКЗ) в НБУ працює постійно і забезпечує зв'язок з ініціативи комерційних банків. В процесі сеансу електронної пошти, вся інформація комерційного банку, з поштової скриньки з підкаталогу OUT передається в центр комутації зв'язку в підкаталог IN. Інформація, що адресована комерційному банку, з підкаталогу OUT ЦКЗ передається в підкаталог IN комерційного банку. Після успішної передачі та прийому інформації відповідні підкаталоги OUT очищаються, що виключає повторну передачу конвертів.

На множині вузлів ЕП НБУ, для забезпечення передавання повідомлень, визначається набір маршрутів, де описуються шляхи доступу від одного вузла до іншого. Ці маршрути використовуються для транспортування поштових повідомлень.

В ЦКЗ НБУ, кожному учаснику електронної пошти або вузлу ЕП, відкрита абонентська скринька, що відповідає його поштовій адресі. Головним завданням ЦКЗ є періодичний перегляд підкаталогів IN усіх поштових скриньок і переміщення кореспонденції, яка надходить у відповідний підкаталог OUT. Програмне забезпечення ЦКЗ також управляє каналами зв'язку, веде архів і збирає статистичні дані про проходження конвертів в ЦКЗ.

Рис. 9.8. Структура адреси вузла електронної пошти НБУ.

Поштова адреса вузла ЕП має структуру приведену на рис.9.8. Як бачимо перший символ відповідає державній належності для України це завжди літера - U. Другий символ це код регіону за державним територіально-адміністративним поділом України, який на даний час визначається за таблицею 9.2.

Наприклад, для Хмельницької області маємо літеру-W, Вінницької - А, Кримської автономії - L. Третій символ відповідає типу банку чи фінансової установи: Н - НБУ, Р - ДПА тощо. Четвертий символ - це порядковий номер чи літера, що відповідає конкретній установі або відділенню, наприклад 0 - регіональні дирекції та головні установи.

На вузлі електронної пошти відкриваються локальні поштові скриньки користувачам. Тому поштова електронна адреса має два елементи, що розділяються символом @ - ет-комерційне з метою розділити ім'я локального користувача та адресу вузла, наприклад Ul 63@UWE0, де U163 - адреса локального користувача, наприклад відділу автоматизації, на вузлі ЕП UWE0 - Хмельницька дирекція АПБ «Україна».

На кожному вузлі ЕП обов'язково відкриваються локальні поштові скриньки ADMIN - адміністратору електронної пошти вузла та VSEM -для автоматичного розсилання кореспонденції всім філіям чи банкам регіону в залежності від рівня вузла. Адміністратор ЕП вузла - це

Таблиця № 9.2. Відповідність кодів регіонів їх назвам в адресі ЕП.

посадова особа, що призначається відповідним наказом керівника установи банку і функціональними обов'язками якого є:

>  відкриття локальних поштових скриньок користувачам вузла згідно наданих документів;

>  надання доступу та повноважень користувачам до поштових скриньок згідно з їх функціональними обов'язками;

>  впровадження та супровід систем електронної пошти на вузлі ЕП;

>   контроль за проходженням кореспонденції на вузлі ЕП;

>   архівація та збереження поштових повідомлень і журналів електронної пошти на протязі визначеного нормативними документами терміну.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+