Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Грошова оцінка сільськогосподарських земель

9.5. Грошова оцінка сільськогосподарських земель

Згідно з прийнятою в нашій державі офіційною методикою (1995р.) грошова оцінка землі здійснюється за одержуваним сукупним рентним доходом, що є сумою диференціального і абсолютного рентного доходу, які розраховані та вихідними даними 1986-1990рр. Вона являє собою капіталізований рентний доход, який одержують при вирощуванні сільськогосподарських культур на земельній ділянці. Вона визначається розміром щорічно одержуваного рентного доходу з урахуванням строку його капіталізації. Останній залежить від розміру процентної ставки за користування кредитом. У діючій методиці грошової оцінки земель прийнято строк капіталізації 33роки. що відповідає 3%-ній платі за користування кредитом.

Диференціальний рентний дохід визначається за формулою:

Др.д. = (УхЦ-В)-(ВКр)

де, У — урожайність зернових з 1га; Ц — ціна реалізації 1ц зерна, грн.; В — виробничі затрати на 1га, грн ;

Кр — коефіцієнт рентабельності, що береться на рівні 0,35.

Діленням одержаного за даною формулою результату на ціну 1ц зерна визначаюь цей вид рентного доходу в натуральному виразі (таблиця 4).

Вихідною базою для визначення диференціального рентного доходу є шкала економічної оцінки агрогруп грунтів за ефективністю виробництва зернових культур по землеоціночних районах України, складена за критерієм рентного доходу 1988р. Абсолютний рентний дохід формується в умовах використання в сільськогосподарському виробництві гірших земель і становить згідно з офіційною методикою 1,6 ц/га зерна.

Таблиця 4. Грошова оцінка земельних угідь по Україні

Показники

Орні землі

Багаторічні насадження

Природні сіножаті

Природні пасовища

1. Загальний рентний доход, ц зерна з 1га

9,0

34,79

4,5

2,78

2. Термін капіталізації рентного доходу, років

33

33

33

33

3. Капіталізований рентний доход, ц зерна з 1га (ряд 1 х ряд 2)

297

1148

148,5

91,7

4. Ціна 1ц зерна, грн.

60

60

20

20

5. Грошова оцінка 1га, грн. (ряд 3 х ряд 4)

17820

68880

8910

5502

Грошова оцінка 1га землі розраховується за формулою:

Цз = (Др.д + Ар.д)ТкЦ

де, Ар.д - абсолютний рентний дохід (постійна величина 1,6 ц/га);

Тк — строк капіталізації рентного доходу, який дорівнює 33 рокам;

Ц — поточна ціна 1ц зерна, грн., або доларів США.

Диференціальний рентний дохід на орних землях України становить 7,4 ц/га. Якщо взяти, що ціна 1ц зерна становить за світовою ціною 12 доларів США, то грошова оцінка 1га ріллі становитиме (7,4 ц +1,6 ц)х 12 х 33 = 3564 доларів США.

Для грошової оцінки окремих агрогруп грунтів по них визначається рентний дохід в натурі з наступним переведенням його в грошовий вираз.

Грошова оцінка земель здійснюється землеупорядною службою Держкомзему України із залученням науково-дослідних установ і організацій, які займаються дослідженнями питань оцінки та використання земельних ресурсів, за методикою, розробленою Інститутом аграрної економіки за участю спеціалістів Держкомзему України та науковців науково-дослідних установ і організацій Української академії аграрних наук і затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 23березня 1995р. № 213, та відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппродом країни, Держкоммістобудування України та Української академії аграрних наук від 27листопада 1995р.

Інформаційною базою визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика та економічна оцінка земель, бонітування грунтів).

Грошова оцінка необхідна для регулювання земельних відносин при передаванні земель у власність, спадщину, під заставу з метою одержання банківського кредиту, при даруванні, оренді, визначенні ставок фіксованого сільськогосподарського податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску при створенні спільних сільськогосподарських підприємств, організації нових господарських формувань ринкового типу, отриманні дивідендів тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+