Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Ця книга присвячена історії філософської школи, що проіснувала неповних півстоліття - з 1895 по 1939 рік. Її народження, розквіт і загибель охоплюють час життя одного покоління і, разом з тим, майже співпадають з тимчасовими рамками (1891-1938) творчого життя її творця - Казимира Твардовського (1866-1938). Всі без виключення дослідження, присвячені цій інтелектуальній співдружності, роль засновника наукової школи одностайно відводять тільки Твардовському. Разом з тим ще недавно ім'я цього філософа було відоме головно історикам філософії, тоді як широким колам філософів, і особливо логікам, школа була відома більш іменами А.Тарського, Я.Лукасевича, С.Лесьнєвського, Т.Котарбінського, В.Татаркевича, К.Айдукевича.[1] Іноді до школи залічують і тих філософів, котрі не є прямими учнями Твардовського, але колись слухали його лекції, користувалися його порадами, були університетськими колегами, або ж признавалися в ідейній спорідненості з культивованими в школі методами дослідження. Тому в більш-менш тісному зв'язку з Львівсько-Варшавською школою часто згадують не тільки імена Р.Інгардена, якого Твардовський благословив на від'їзд у Геттінген до Е.Гуссерля, або ж Ю.Бохенського, котрий підтримував зі школою тісний контакт в особі Лукасевича[2], але і математика С.Банаха,[3] а навіть Л.Хвістека, котрий прибув вже зрілим ученим з Кракова до Львова з тим, щоб зайняти у 1930 р. кафедру математичної логіки. Можна навіть сказати, що з часом Львівсько-Варшавська школа стала обростати легендами, в чомусь симпатичними дослідникам і історикам цієї наукової співдружності, особливо вітчизняним.[4] Не в останню чергу цьому сприяла особа Твардовського, про харизматичність натури котрого часто згадували його учні. І це не дивлячись на те, що головною вимогою життя і діяльності цієї людини було неухильне дотримання прийнятих правил, як і ясна, виразна їх пропаганда.

В цій книзі автор не ставить собі за мету розвінчання збережених традицією легенд і передань про школу. Питання в іншому: чому не дивлячись на перевидання і переклади праць головних дійових осіб цієї наукової співдружності не стає більш чіткою не тільки історична перспектива, але і змістовні проблеми по суті не знаходять рішення. З часом все більшу увагу дослідників привертають теорії С.Лесьнєвського і реїзм Т.Котарбінського, теорія значення К.Айдукевича і питання інтерпретації багатозначних логік Я.Лукасевича. Трудність розуміння школи як цілісного феномена пояснюється також і особливостями методів дослідження, що використовувались, на чолі яких ставився критицизм і аналітичний стиль, що було підставою, як говорили в школі, «солідної роботи». Більш того, в школі уникали створення глобальних синтетичних концепцій, піддаючи аналізу окрему проблему, а то і часткове питання. В зв'язку з цим слід згадати сформульовану Котарбінським програму т.зв. «мінімалістської філософії», а також вимогу Лукасевича перебудувати всю будівлю філософії на нових підставах за допомогою систематичного відбору наукових істин і виділенні серед них аксіом. Одна і та ж проблема, наприклад, дефініції істинного вислову, починаючи з відомої статті Твардовського про безвідносний характер істини (1900 р.) була атакована в Школі з різних позицій. Різноманітність точок зору на одне і те саме питання і сьогодні є перешкодою до розуміння школи як цілісного феномена. Читач не складе цілісного уявлення про школу, якщо послідовно займатиме позиції її зірок - Тарського, Лукасевича, Лесьнєвського, Котарбінського або Айдукевича.[5]

Останнім часом намітилася тенденція повернення до витоків школи, до її початкового, львівського періоду, який, звичайно, знаменує народження польської наукової філософії, але який не тільки формально, але і стилем своєї організації продовжував австрійську філософію з родоводом, що бере початок від Франца Брентано. Відома сентенція - Учень не вище за вчителя - дозволяє, з одного боку, упорядкувати в тимчасових рамках творчість учасників школи і організаційно локалізувати  її народження в австрійській філософії, з другого боку, змістовно порівняти отримані в школі результати, що вельми скрутно зробити, зважаючи на їх приналежність до різних філософських дисциплін. Можна, звичайно, скористатися іншою, не менше відомою сентенцією: По плодах їх пізнаєте їх - і згідно з цим критерієм школа повстане як школа логічна, або більш широко - аналітична. Досягнення багато що скажуть фахівцю в тій або іншій філософській дисципліні, але ніяк не пояснять шляхів, мотивів і атмосфери, в якій були отримані результати, що належать окремим філософським наукам, а тому не багато скажуть про школу як цілісний феномен. Отже для історика наукової школи важливі також процеси, що відбувалися в цій науковій співдружності. Тому протягом всього викладу психологічним, педагогічним, етичним, організаційним процесам, що відбувалися в науковому середовищі, разом з результатами буде приділено багато уваги. Проте вже зараз необхідно вказати як вихідну позицію, так і метафілософський апарат, за допомогою якого побудована книга. Коротше кажучи, автор займає позицію, наскільки це можливо, засновника школи К.Твардовського, використовуючи у якості основного метафілософського апарату категорії процесу і результату.

Ці поняття були "підняті" до рівня філософських категорій в роботі Твардовського [1912] «Про процеси і результати»[6]. Для історії становлення наукової школи, як тільки що було зауважено, важливі не тільки результати, але і процеси, що привели до них. Важко говорити про наукові або безперечні результати в етиці, естетиці або історії філософії в тому значенні, в якому можна було б говорити про результати в математичній логіці. А саме в ній Львівсько-Варшавська школа здобула собі всесвітню славу. Це очевидний результат, причому науковий. Як школа прийшла до цього результату, як зі школи філософської вона перетворилася на логіко-філософську - про це книга. Разом з тим ця книга про зародження польської наукової філософії, яка змістовно і організаційно бере свій початок у філософії австрійській, емпіричну спрямованість якої сформував Франц Брентано.

І нарешті, про зміст книги. Він не відображає спадщини всіх учасників інтелектуальної співдружності, що увійшла до історії філософії під назвою Львівсько-Варшавської школи. Причини цього різні. Поза сумнівом, до них слід віднести чисельність Школи.[7] В зв'язку з цим виникає трудність у відборі головних дійових осіб і критерію, по якому повинен здійснюватися такий відбір. В явному вигляді такий критерій не сформульовано в книзі. Мабуть, єдиним значущим чинником при написанні книги була мова, що послужила головним її героям предметом і інструментом дослідження, була їх органоном. Проведена на цій основі селекція призвела до того, що деякі центральні фігури в Школі залишились поза увагою автора. Перш за все це стосується Владислава Татаркевича і Владислава Вітвіцкого. Але цю ж долю розділив і Тадеуш Чежовський, в творчості якого переважали онтологія і семантика, особливо в початковому періоді. Таким чином, "за бортом" залишилася історія філософії (окрім історії логіки), естетика, психологія.

Не тільки через неповноту матеріалу, але і з багатьох інших причин книга не є досконалою. Автор вважає, що єдиної досконалої книги про Львівсько-Варшавську школу і не може бути написано. Можливо, в майбутньому з'являться книги, що критично розглянуть цю наукову співдружність з різних точок зору: під кутом історії ідей, психології, естетики, етики, семіотики, методології, філософії науки та інших філософських дисциплін. Тут маються на увазі, звичайно, книги на українській мові. На польській мові і в перекладах з неї число публікацій, присвячених Школі, невпинно росте. Одна з таких книг (на думку автора - краща) - монографія Я.Воленського "Львівсько-Варшавська філософська школа" і послужила при написанні даної праці зразком критичного і доброзичливого відношення до спадщини польських учених.

Як стовбур виростає з кореня, а з нього у різні сторони гілки, так і в Школі від Твардовського з часом відійшли в різні сторони його чисельні учні. Сам Твардовський був вкорінений у творчість свого вчителя Франца Брентано, успадковані філософські погляди котрого він зберіг на протязі всього життя, лише незначно їх модифікуючи. Для учнів Твардовського парадигми філософії ХІХ ст. були ґрунтом, завдяки якому вони тягнулись до істини. Сьогодні одну з цих парадигм ми називаємо традицією брентанізму. Отже, зрозуміти феномен Львівсько-Варшавської школи без знайомства з традицією брентанізму, здається, неможливо. Тому свій виклад ми почнемо з австрійської філософії ХІХ ст., а саме – з постаті Ф.Брентано. Тим більше, що у львівському періоді (1895 – 1918) Школа формально і організаційно належала до австрійської філософії, хоча, як і все в Імперії, була національно забарвлена.[1] В 1997 р. побачили світло вибрані праці К.Твардовського на російській мові. Див. Твардовський [1997c].

[2] Про вплив Школи на початковому етапі творчості Бохеньський [1993] пише: "Я ніколи жодної лекції якого-небудь польського логіка не вислухав, а якщо мене зараховують до цієї школи, то це справедливо тільки в тому сенсі, що наскільки міг, я прийняв пануючий в ній "стиль" мислення і викладу". (S.XII) Все ж таки можна припустити, що будучи в 1920-1922 рр. студентом юридичного факультету Бохеньський слухав лекції з філософії К.Твардовського, які читалися всім слухачам гуманітарного відділення.

[3] Хоча Стефан Банах і був членом Польського філософського товариства, його активність на зборах була мінімальна, про що свідчать протоколи засідань. Можна припустити, що вступом до Товариства Банах зобов'язаний своєму вчителю - Хуго Штейнгаузу, який високо цінував К.Твардовського.

[4] Див., наприклад, Woleński [1985a].

[5] Пошук центральної фігури в Школі привертає увагу багатьох істориків, і в першу чергу польських. Характерним питанням, що часто звучить в бесідах автора з польськими дослідниками, є наступне: Хто був генієм школи? Найчастіше звучать прізвища Лесьнєвського, Лукасевича, Тарського, але примітно, що ніколи не називається ім'я К.Твардовського.

[6] Бібліографічні посилання подаються у вигляді прізвища автора даної роботи і року її видання, за винятком збірок; в першому цитуванні посилання дається повним титулом, а далі - у відповідному скороченні. Як правило, рік видання подається за першим оригінальним виданням даної роботи, а якщо посилання робиться згідно з перекладом, передруком або більш пізнім виданням, то це наголошується в бібліографії додатковою інформацією. Наприклад. «Твардовський ([1894], S.8)» відноситься до роботи Твардовського 1894 р., але цитата узята з видання 1965 р., що наголошується в даній позиції бібліографії додатково у вигляді вказівки на передрук 1965 р.

[7] Список членів школи, який подає у своїй книзі "Львівсько-варшавська філософська школа" Я. Воленський, налічує 81 персону. Але і його можна розширити.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+