Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Економічні перетворення в Україні та процес формування ринкових відно­син супроводжуються перебудовою господарського механізму і управління на всіх рівнях.

Традиційні форми і методи економічного контролю, що діяли в умовах ко­мандно-адміністративної системи, виявилися неспроможними задовольнити нові інформаційні потреби управління суб'єктів господарювання, власників підприємств та інших споживачів інформації. Все це зумовило впровадження у нашій країні незалежної форми контролю — аудиту. Цей вид контролю має до­статньо великі історичні традиції у розвинутих країнах Заходу.

У перекладах зарубіжної економічної літератури не завжди точно тлумачать основні терміни аудиторського контролю, що не дозволяє правильно зрозуміти основи методології і організації аудиту, разом з тим ефективність аудиторської діяльності визначається саме методологічними й організаційними засадами ау­диту як науки. Крім цього, в економічних виданнях українських авторів в біль­шій мірі звернута увагу на методику аудиторської перевірки, а питання методо­логії розкриті поверхнево. Все це спонукало автора даної монографії детальні­ше дослідити основи методології і організації аудиту, оскільки від цього зале­жить подальший розвиток методики аудиту і її реалізації в практичній роботі аудиторських фірм.

У монографії досліджені суть аудиту, його мета і завдання. Детально роз­глянуті види аудиту, його предмет та об'єкти.

Методології аудиту присвячений окремий розділ монографії, в якому роз­глянуті питання: метод аудиту, аудиторські процедури, вибіркові прийоми ау­диторського контролю.

Особливу увагу автор монографії приділяє використанню економіко-математичних методів для оцінки аудиторського ризику, що є основою для роз­витку аудиту на вищому рівні (ризико-орієнтований аудит).

У монографії розглянуті зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи, планування аудиту, інформаційне забезпечення процесу аудиту.

Достатньо велику увагу приділено організації аудиту в середовищі електро­нної обробки даних та впливу міжнародних і національних нормативів аудиту на організацію аудиторського контролю.

Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, аудиторів, бухгалтерів, фінансистів, ме­неджерів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+