Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливе без ефективно діючої банківської системи. Банки різних рів­нів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси у суспільстві. Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої рідко хто може дозволити собі повну непоінформованість. Як показують час та економічна дійсність, спосіб і рівень життя населення суттєво залежить від діяльності банків, їх надійності, намагання збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам, в яких зайнято більшість громадян. Постійна увага та інтерес до проблем розвитку банківської справи зумовлені значною роллю, яку відіграють банки у процесах формування міжнародних фінансових ринків та в системі світового господарства в цілому.

В сучасних умовах банківська справа є однією з найдинамічних сфер підприємницької діяльності. Відійшли в минуле часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та безпечним, а жорстке регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття управлінських рішень. Технологічна революція, інфляційні процеси, посилення конкурентної боротьби, дерегулювання банківської діяльності сприяли формуванню агресивніших стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеним рівнем ризиків. Через те, що враховувати фактори ризику та керувати стає дедалі складніше, погіршується якість активів банку, знижується ефективність операцій, а зрештою, може виникнути кризова ситуація. Тому пошук і дослідження адекватних методів виявлення та управління ризиками перетворюється в складну проблему, яку необхідно вирішувати керівництву кожного банку. Перед менеджмен­том постає завдання раціонального управління ризиками за умови забезпечення достатніх прибутків для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку.

Вітчизняна банківська система за темпами розвитку та інтеграції в міжнародну банківську справу значно випереджає виробничу сферу. Зміна принципів та методів бухгалтерського обліку, запровадження нових операцій, таких як форвардні, ф’ючерсні, опціонні, розширення можливостей банків завдяки організації бір­жової торгівлі, використання високотехнологічних засобів комунікацій — усе це потребує підготовки кваліфікованих фахівців, які досконало володіють сучасним інструментарієм управ­ління фінансами банку.

Підручник складається з дев’яти розділів, в яких описано інструментарій та методи управління фінансами комерційного банку. Перші шість розділів присвячено розгляду методів управління традиційними сферами фінансової банківської діяльності, такими як прибутковість, капітал, зобов’язання, кредитний портфель, портфель цінних паперів. В наступних трьох розділах викладено сучасні підходи до управління фінансами банку, а саме концепція інтегрованого управління активами і пасивами банку, основні положення геп-менеджменту, інструментарій хеджування ризиків, методи хеджування відсоткового та валютного ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності. Необхідність вивчення зазначених підходів до управління обумовлена як бурх­ливим розвитком міжнародних фінансових ринків, які надають банкам широкі можливості проведення різноманітних операцій, так і значними змінами в економіці України, що сталися протягом останніх років.

В підручнику поєднано міжнародний досвід управління фінансами з вітчизняною практикою регулювання та ведення банківського бізнесу. Значну увагу приділено систематизації методів управління банком, механізмам функціонування похідних фінансових інструмен­тів, таких як форвардні та ф’ючерсні угоди, опціони, своп-кон­тракти, методології хеджування цінових ризиків. Виклад базових положень фінансового менеджменту у банку супроводжується прикладами і додатками, які містять нормативні матеріали та числові дані з розглянутих питань. При підготовці підручника використано нормативні документи НБУ станом на 1.01.2004.

Підручник призначено для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, управління ризиками та хеджуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+