Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Перехiд України вiд адмiнiстративно-командної економiки до ринкової, яка базується на широкому використаннi економiчних методiв, активiзує ряд соцiально-економiчних проблем. Зараз уже нікого не дивують безробіття та інфляція, страйки і соціальна напруженість у суспільстві, які спричинились в Україні переходом до ринкових відносин. За порівняно короткий відрізок часу прий­нято низку, хоч і не досить досконалих, законодавчих актів, які покликані регулювати відносини на ринку праці; створено мережу державних і комерційних установ інфраструктури ринку праці; в закладах освіти здійснюється підготовка спеціалістів за новими спеціаль­ностями; в навчальних планах вузів з’явились навчальні дисципліни з проблем ринку праці й зайнятості; в наукових журналах і збірниках усе частіше з’являються статті, присвячені трудовим відносинам, соціальному захисту, регулюванню зайнятості населення, соціальному партнерству і т. п.; видано ряд навчальних посібників, у яких висвітлюються проблеми ринку праці тощо. Проте процес формування уявлень про ринок праці як науку й навчальну дисципліну ще не завершено. Залишається актуальною потреба у відносному уособленні ринку праці як навчальної дисципліни, в чіткому визначенні її предмета, в збагаченні її змісту на основі нових знань, що дасть змогу підвищити соціально-економічну культуру спеціалістів, якісно розширити професійні знання й навички в сфері праці та регулюванні трудових відносин.

Аналiз економiчної ситуацiї в Українi показує, що деякi механiзми ринку працi вже створено, але повноцiнного цивiлiзованого ринку ще немає. Причиною цьому є глибока економiчна криза, яка пронизує всi ланки та механiзми суспiльного виробництва i характеризується глибокими структурними диспропорцiями та розбалансованiстю економiки, прогресуючим спадом виробництва майже в усiх галузях господарства, значним вивiльненням робочої сили, зростанням незайнятостi та безробiття, підвищенням цiн, iнфляцiєю, рiзким зниженням реальних доходiв i зубожiн­ням населення тощо. Тому, розв’язуючи проблеми стабiлi­зацiї економiки, без якої зараз неможливий прогрес у створеннi ринкового господарства, доцiльно вивчати та розробляти шляхи формування сучасного ринку праці, використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвiд. За таких умов потрiбна науково обгрунтована державна полiтика в створеннi умов ефективного функцiонування механiзмiв ринку працi.

Вiдомо, що ринок працi охоплює рiзноманітні сфери та ланки суспiльного виробництва. Вiн функцiонує i в межах пiдприємства, i поза ним. До проблем ринку працi в межах пiдприємства вiдносять, зокрема, проблеми, пов’язанi з органiзацiєю працi та заробiтної плати, охороною працi, наймом і звiльненням працiвникiв, їхньою оцiнкою та розвитком, дисциплiною працi та плиннiстю кадрiв i т. п. Частина з цих проблем, особливо визначення та диференцiацiя трудових доходiв, урегулювання трудових конфлiктiв, є предметом розгляду i на макрорiвнi. Їх можна вважати основними проблемами ринку працi, якi цiкавлять i роботодав­цiв, i найманих працiвникiв. Не менш важливими виявляються також проблеми iнфраструктури, якi виникають в умовах цивiлiзованого ринку працi, а саме: забезпечення зай­нятостi та скорочення безробiття, законодавче регулюван­ня трудових вiдносин, соцiальний захист, соцiальне парт­нерство, включаючи колективно-договiрне регулювання за участю профспiлок, спiлок роботодавцiв і держави, пенсiй­не забезпечення та iн.

У пропонованому навчальному посібнику, який є продовженням попередніх розробок автора, є спроба з теоретичної та прикладної точок зору розглянути проблему формування ринку праці при переході до соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. Як концептуальна основа розв’язання цієї проблеми запропоновано підхід до ринку в сфері зайнятості найманою працею як до механізму відтворення робочої сили в усіх його фазах: виробництво, розподіл, обмін і використання. При цьому в основу покладено теоретичне припущення про те, що головні соціально-економічні та організаційні питання відтворення робочої сили в ринкових умовах, як і суспільного продукту взагалі, мають вирішуватись в Україні приблизно так, як і в інших країнах, виходячи з об’єктивних закономірностей НТП, демократичної системи управління виробництвом і суспільством, дотримання норм права, товарно-грошових відносин. Проте в питаннях формування системи відтворення робочої сили та ринку в сфері зайнятості найманою працею треба враховувати також і місцеві особливості, а саме: галузеву та територіальну структуру національного господарства, рівень розвитку національної системи загальної та професійної освіти та системи перепідготовки й підвищення кадрів, традиції в системі соціального захисту, рівень розвитку соціального партнерства, якість робочої сили тощо.

У цьому навчальному посібнику представлено основні проблеми ринку праці, якi дають змогу глибше висвітлити його рiзнi сторони. Він певною мірою може допомогти підприємцю i найманому працiвниковi, урядовцю та проф­спiлковому функцiонеру, викладачу та студенту краще розiбратись i практично зорiєнтуватися в багатьох складних аспектах ринку працi. Він може бути використаний як у науковiй, так i в практичнiй дiяльностi.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+