Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Реформування економіки України стосується всіх без винятку галузей національної економічної системи. У ринковій системі господарювання виникають і отримують розвиток принципово нові форми функціонування підприємств, змінюються економічні відносини з державою власниками, господарськими партнерами, працівниками. Розбудова України вимагає активного включення у міжнародний поділ праці, світогосподарські зв'язки. Здійснення реформ відкрило нові можливості для розвитку такої галузі, як туризм. З прийняттям у вересні 1995 року Закону "Про туризм" держава взяла на себе зобов'язання створити сприятливі умови для туристичної діяльності і таким чином подолати кризову ситуацію, в якій опинився туризм нашої країни на початку 90-х років.

Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей світової економіки. У ній зайнято близько 10% світових трудових ресурсів, виробляється близько 10% світового валового продукту. За прогнозами експертів, протягом наступних п'яти років рівень щорічного зростання цієї галузі становитиме 5%, що дасть можливість створити два мільйони нових робочих місць.

Річні надходження від світової туристичної галузі становлять 500 мільярдів доларів США і очікують, що цей показник до 2010 року зросте до одного трильйону доларів. У цих умовах Україна теж повинна використати ці можливості для свого зростання.

Туризм - це саме та галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої уваги для розвитку. Ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та повноваження державного бюджету через сплату податків.

Але швидкий і ефективний розвиток туристичної індустрії неможливий без залучення до неї висококваліфікованих фахівців, які володіють всім необхідним інструментарієм для цього. Сьогодні вУкраїні існує дефіцит спеціалістів нового типу, спеціалістів, які чітко розуміють, що треба робити, і знають, як здійснювати весь комплекс структурної перебудови туристичної індустрії.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з Програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 05201 "Менеджмент організацій" зі спеціалізацією "Менеджмент туристичної індустрії", яка затверджена науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України з напрямку "Менеджмент". В підручнику враховано досвід викладання цього курсу у вузах України, узагальнюються науково-методичні здобутки фахівців та науковців.

Метою дисципліни "Менеджмент туристичної індустрії" є формування у студентів глибоких сучасних знань, нового економічного мислення, комплексного розуміння проблем управління розвитком туристичної індустрії та опанування навичками їх застосування на практиці.

Досягнення цієї мети передбачає:

оволодіння студентами глибоких теоретичних знань з питань економічного механізму, стратегії та тактики сучасної діяльності туристичної індустрії;

опанування студентами методичного інструментарію розробки та реалізації завдань менеджменту при формуванні інфраструктури туристичної індустрії, управління її розвитком, виробленні стратегії туристичного бізнесу, аналізу та плануванні показників діяльності туристичних організацій;

формування здібностей творчого, критичного погляду на діючий економічний механізм туристичної індустрії та розробки науково-обґрунтованих пропозицій щодо її удосконалення;

набуття навичок оцінки соціально-економічної ефективності та результатів управлінських рішень, що приймаються;

розвиток комплексного, всебічного розуміння дії всього механізму функціонування туристичної індустрії та її складових у сучасних умовах.

Навчальний посібник відповідає структурно-логічній схемі підготовки фахівців з напрямку 0502 "Менеджмент" і враховує взаємозв'язок з такими дисциплінами освітньо-професійних програм, як "Основи економічної теорії", "Макро - та мікроекономіка", "Економіка підприємства", "Основи менеджменту", "Маркетинг", "Рекреаційні комплекси світу", "Організація туризму", "Бухгалтерський облік в туристичній індустрії", "Основи підприємництва", "ЗЕД підприємств", "Фінанси підприємства", "Організація готельного господарства", "Маркетинг у туристичній індустрії" та ін.

При написанні підручника були використані публікації вчених та практиків у галузі туризму та рекреації Д.Боуена, Н.П.Ващенко, В.Г.Гуляєва, М.І.Долішнього, В.К.Євдокименка, В.А.Квартального, В.Ф.Кифяка, Ф.Котлера, Д.Мейкенза, О.П. Мельник, Н.К.Моісєєвої, М.Портера, В.І.Цибуха та ін.

Автори висловлюють щиру подяку професорам А.А.Мазаракі, Д.ГЛук'яненко, О.Є.Кузьміну, Н.М.Ушаковій та кафедрам управління туризмом, теорії та практики туризму і готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права, кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету за допомогу і поради при підготовці даного навчального посібника, що сприяло покращенню його змісту і методології викладання.

У зв'язку з тим, що це перший вітчизняний навчальний посібник, в якому комплексно розглядається менеджмент туристичної індустрії, її формування та розвиток в перехідний період, то автори будуть вдячні читачам за пропозиції і зауваження щодо удосконалення його структури і змісту. Пропозиції просимо надсилати на адресу: 58002, м. Чернівці, Центральна площа, 7, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+