Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Достовірність облікової і звітної інформації про діяльність підприємств особливо необхідна в умовах ринкової економіки. Ця інформація потрібна власникам підприємств для підвищення ефективності їхньої роботи, комерційним банкам та іншим кредиторам — для компетентної оцінки платоспроможності підприємств і ймовірності повернення кредитів, акціонерам — для контролю за діяльністю акціонер­них товариств, постачальникам — для впевненості щодо повноти оплати за відвантажені товари і надані послуги, потенційним інвесторам — для зменшення ризику при вкладенні капіталу.

Аудиторська діяльність, яка передбачає об’єктивність оцінки облікової та звітної інформації про фінансово-госпо­дарську діяльність юридичних осіб, базується на взаємній зацікавленості держави, адміністрації підприємства та їх власників у підтвердженні її достовірності. Особливу роль при цьому відіграє незалежний аудит, який набуває вагомого значення в процесі приватизації та акціонування державних підприємств. Повною мірою це відноситься і до підприємств агропромислового комплексу.

Ринкова економіка в складних умовах конкурентної боротьби пред’являє високі вимоги до рівня професійної підготовки спеціалістів з обліку і аудиту. Проблема організації і розвитку аудиту, як внутрішнього так і зовнішнього, на підпри­ємствах агропромислового комплексу останнім часом стала досить актуальною. Від організації та розвитку внутрішнього аудиту залежить не тільки сучасна постановка бухгалтерського обліку, а й оперативне вирішення багатьох управлінських, правових, податкових та інших проблем, в кінцевому підсумку — стійкий фінансовий стан аграрного підприємства.

Метою вивчення дисципліни «Аудит в АПК» є засвоєння студентами теоретичних основ аудиту і аудиторської діяльності в Україні, оволодіння практичними навичками методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.

При вивченні дисципліни «Аудит в АПК» студенти мають засвоїти суть аудиту, його цілі та завдання, організацію аудиторської діяльності. опанувати стандартами аудиту та іншими нормативно-правовими актами щодо врегулювання аудиторської діяльності, питаннями бухгалтерського обліку, складання звітності та засвоїти основи методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета посібника — доступно та у достатньому обсязі викласти теоретичні основи аудиторської діяльності в Україні та у міжнародній практиці, надати можливість здобути знання з основних методичних підходів до проведення аудиту агропромислових підприємств і оцінки їхньої фінансової звітності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+