Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Приступаючи до написання навчального посібника з питань міжнародної економіки і ознайомившись з ринком вітчизняної і зарубіжної літератури, автор дійшов висновку, що багато підруч­ників дуже складні й призначені швидше для професорсько-викладацького складу, тексти в них здебільшого рясніють такою великою кількістю цифр і фактів, що важко зрозуміти і запам'я­тати основні тенденції, притаманні тим або іншим явищам.

А тому автор поставив перед собою мету створити посібник, який був би доступний за стилем викладу матеріалу для широ­кого загалу і його можна було б використовувати для вивчення дисциплін "Міжнародна економіка" і "Світова економіка".

Пропонований навчальний посібник невеликий за обсягом, питання в ньому викладені менш деталізовано, ніж у значно біль­ших підручниках. Проте автор намагався жодне з глобальних явищ не залишити поза увагою.

У посібнику наведено інформацію про сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної економіки, її основні галузі. Приділено увагу процесу європейської валютної інтеграції, роз­глянуто запровадження валюти евро. Посібник містить загаль­ний огляд регіонів світу.

Автор не вважав за необхідне наводити дані про економіку кожної з двохсот країн світу і рекомендує звертатися за відповід­ною інформацією до вітчизняних і зарубіжних довідників типу "Країни світу" та іншої літератури.

Порівняно з підручником "Міжнародна економіка", який ви­давництво МАУП випустило 2002 року, ця книжка містить нові розділи про світову валютну систему та глобальні інтеграційні процеси і є ширшою за попередню. Вона оновлена і доповнена.

До речі, видавництво МАУП 2003 року видало навчальний посібник автора цих рядків за назвою "Міжнародна торгівля", а видавництво "МАПА" на початку 2004 р. опублікувало його ен­циклопедичний довідник "Країни світу". Таким чином, книжки "Міжнародна економіка", "Міжнародна торгівля" та "Країни світу" є своєрідним навчальним комплексом, який варто враховувати як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Читачам, які хотіли б досконало освоїти тему про міжнародну передачу технологій, автор рекомендує звернутись до його книжок "Патентно-лицензионная работа", "Англо-русский толковый сло­варь по интеллектуальной собственности", "Патентоведение", "Пра­во інтелектуальної власності", "Право интеллектуальной собствен­ности", "Патентование и лицензирование".

Пропонована книжка містить англо-український глосарій з міжнародної економіки, що охоплює близько 350 понять. Якщо у читача виникатимуть термінологічні питання, то автор пропонує звертатися до книжки "Юридический словарь И. Дахно: словарь законодательных и нормативных терминов". Вона містить 5700 офіційно сформульованих понять з найрізноманітніших сфер, у тому числі й міжнародної економіки. Тлумачення понять у словни­ку запозичено із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів централь­них органів виконавчої влади, зареєстрованих у Міністерстві юсти­ції України, а також рішень Конституційного Суду України.

Важливим елементом поглиблення знань з дисципліни "Між­народна економіка" є освоєння політичної та економічної карт світу. Автор сподівається, що на книжковій полиці читача поряд із цією книжкою стоятиме бодай найскромніший атлас світу.

При написанні цієї книги автор враховував наявність у нав­чальних планах з підготовки фахівців таких дисциплін, як, напри­клад, "Міжнародні економічні відносини", "Зовнішньоекономічна політика" тощо, і доклав усіх зусиль для уникнення повторювання вже відомого читачеві матеріалу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+