Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Демократизація українського суспільства та перехід до ринкових економічних відносин зумовили потребу в підготовці у вищих нав­чальних закладах фахівців із ряду нових професій, до яких належить і професія соціального працівника. Водночас забезпеченість нав­чально-методичною літературою студентів з цієї ще дуже молодої професії поки що недостатня. Видання перекладів лише деяких праць зарубіжних авторів не в змозі вирішити цю проблему. І не стільки через незначну їх кількість, скільки через принципову відмін­ність соціальних умов країн, для яких ця наукова і навчальна літера­тура підготовлена, від умов українського суспільства.

З огляду на викладене автори не обмежуються аналізом теорій соціальної роботи країн світу, а концентрують увагу на пошуках передумов і ознак виникнення та становлення вітчизняної теорії соціальної роботи, яка, розвиваючись у руслі поступу світової теорії, перебуває в умовах і під впливом вітчизняної культури, логіки соці­ального розвитку, національних традицій подання допомоги та підтримки бідних.

Ідея надання допомоги людям, які опинились у скрутній життєвій ситуації, об'єднується авторами із сучасним розумінням процесу соціалізації як освоєння нових (а тому складних) обставин у навко­лишньому середовищі шляхом активної адаптації людини (чи групи людей) у кожному конкретному становищі. Розроблена на цьому на­уковому підґрунті адаптивно-розвиваюча теорія соціальної роботи утворює центральне інноваційне ядро посібника, навколо якого роз­горнуто систему наукових поглядів на сучасну теорію соціальної ро­боти й адекватне її методичне забезпечення.

Інноваційний пошуковий характер притаманний навчальному посібнику загалом. Це зумовлено, з одного боку, тим, що наукова дисципліна "Соціальна робота" перебуває лише на першому етапі теоретичного становлення. З другого — цей процес накладається на пошук вітчизняної моделі підготовки у вищій школі України спеціа­лістів із соціальної роботи.

Автори запрошують читачів до участі в пошуку цієї моделі, роз­криваючи методологію і методику наукових досліджень з усіх основ­них проблем теорії та методики соціальної роботи. Уточненню та розширенню читацьких уявлень про ту чи іншу проблему з теорії і методики соціальної роботи та поглядів на неї сприятиме наведений наприкінці посібника список рекомендованої літератури.

Автори посібника пропонують власну версію викладання нав­чального курсу "Теорія і методи соціальної роботи", не претендуючи на його завершеність, і будуть вдячні за побажання та зауваження щодо його подальшого вдосконалення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+