Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

У світі нараховується понад 200 самостійних країн, певним чином пов'язаних найрізноманітнішими міжнародними відноси­нами, що вимагає зіставлення або узгодження їхніх дій, прийняття спільних рішень. Для цього необхідні спеціальні знання у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин (МЕВ). У зв'язку з цим вивчення дисципліни "Міжнародні еко­номічні відносини" є актуальним. Мета такого курсу — опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міждержавної'о економічного спілкування.

В останні роки на книжкових прилавках з'явилася низка моно­графій, навчальних посібників та підручників такого спрямування. Але більшість з них, на жаль, є працями зарубіжних авторів, пере­важно російських. Викладення матеріалу в них відображає специфі­ку цих краш або ринкове середовище, яке не відповідає сучасному стану. Серед робіт вітчизняних авторів треба відзначити праці ав­торських колективів під керівництвом А,С. Філіпенка "Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини" та "Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних еконо­мічних відносин" "Міжнародна торгівля та інвестиції", "Світова економіка" [5, б, ЗО, 40]. З фундаментальних праць найкращим є навчальний посібник А. Кірєєва "Международная экономика" [18].

Актуальність проблеми та динаміка міждержавних стосунків ви­магають швидкого реагування на всі зміни у світовому господарстві, поглибленого вивчення їх причин та наслідків.

Пропонований навчальний посібник є другим виданням навчаль­ного посібника "Міжнародні економічні відносини" [39]. У ньому автори врахували зауваження та побажання щодо попереднього ви­дання, значно змінили або оновили та доповнили окремі теми. Як і у першому виданні, увага сконцентрована на найважливіших пи­таннях теорії і практики міжнародних економічних відносин (МЕВ). Складається він з двох розділів. У першому розділі розглянуто ос­новні теоретичні засади та тенденції формування МЕВ, їх Історія та сучасний стан. Порівняно з попереднім виданням значно більша увага приділяється міжнародному руху факторів виробництва, його національному та міждержавному регулюванню, частіше наводять­ся практичні підтвердження теоретичних положень. Другий розділ розкриває особливості розвитку економіки та міжнародних еконо­мічних відносин країн, які розглянуті у тісному зв'язку та крізь призму міжнародної економіки — теорії, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Власне та­кий підхід дає можливість розкрити значення міжнародних еконо­мічних відносин для економіки окремої країни та світового співто­вариства в цілому.

Об'єктивна необхідність вимагає поступової, неухильної інтегра­ції економіки України до системи міжнародного поділу праці, світо­вих інтеграційних процесів. Тому знання майбутніми фахівцями теоретичних основ та особливостей міжнародних економічних відно­син сприятиме формуванню надійних зовнішньоекономічних зв'язків України з іншими країнами світу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+