Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 4. Установчі документи підприємства

Розділ 4. Установчі документи підприємства

 

4.1. Поняття установчих документів та їх роль в господарській діяльності

4.2. Зміст установчих документів

4.3. Розробка та затвердження установчих документів

 

Підприємства здійснюють свою підприємницьку діяльність на підставі установчих документів. Установчими документами підприємства називається комплект документів, встановленої законом форми, згідно з якими підприємство виникає та діє як суб’єкт господарювання і які є для нього локальними нормативними актами. Форма та зміст установчих документів визначається загальним законом про підприємства та законами про окремі види підприємств. До установчих документів підприємства належать установчий договір та статут (табл. 4.1.).

 

Таблиця 4.1. Установчі документи підприємства

Підприємства за формою власності

Статут

Установчий договір

Державна власність

Складається та фіксується при реєстрації

Відсутній

Приватна власність

Складається та фіксується при реєстрації

Відсутній

Колективна власність:

акціонерне товариство

відкрите

закрите

Складається та фіксується при реєстрації

Складається та діє

товариство з обмеженою відповідальністю

Складається та фіксується при реєстрації

Складається та діє

товариство з додатковою відповідальністю

Складається та фіксується при реєстрації

Складається та діє

повне товариство

Відсутній

Складається та діє. Фіксується при реєстрації

командитне товариство

Відсутній

Складається та діє. Фіксується при реєстрації

всі інші підприємства з об’єднаною власністю, де власників 2 і більше

Складається та фіксується при реєстрації

Складається та діє

Установчий договір – це письмове рішення власників про створення підприємства, де визначаються основні правові норми діяльності підприємства та відносини між власниками.

Статут – “конституція” підприємства, де у письмовій формі визначаються основні правові норми (правила) його господарської діяльності.

Установчий договір підписується засновниками, а статут затверджується власниками підприємства, для державних підприємств – власником майна за участю трудового колективу.

У разі коли власником (власниками) суб’єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до законодавства, підписуються засновником, прошиваються та пронумеровуються.

Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи.

У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

Установчі документи (установчий договір і статут) підприємств з колективною власністю повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

Статут акціонерного товариства повинен також містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

В установчих документах товариства з додатковою відповідальністю визначається граничний розмір відповідальності учасників.

Установчий договір про повне товариство повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства.

Установчий договір про командитне товариство повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.

В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Статут підприємства складається з відповідних розділів.

Загальні положення. В них вказується яким рішенням (установчий договір, рішення зборів колективу, постанова чи наказ державних органів управління) створюється підприємство, його найменування та місцезнаходження.

У найменуванні вказується конкретна назва підприємства (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид відповідно до форми власності (приватне, державне, господарське товариство) та інше. Оскільки поняття “підприємство” є узагальнюючим, то прийнято для підприємств важкої промисловості та машинобудування вживати поняття “завод”, для легкої – “фабрика”, у сфері послуг – “майстерня або ательє”, у торгівлі – “магазин”, у сфері громадського харчування – “їдальня, кафе, ресторан”, у посередницькій діяльності – “фірма”, тобто назви, які дають учасникам ринку чіткішу уяву про сферу діяльності того чи іншого підприємства.

Наприклад. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство Житомирська взуттєва фабрика “Крок”.

Скорочене найменування: фабрика “Крок” або ВАТ “Крок”.

Під місцезнаходженням підприємства розуміють поштову повну адресу, за якою підприємство реєструється, як юридична особа.

Наприклад. 10001, Україна, м. Житомир, вул. Київська, 46.

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі–продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Предмет і цілі діяльності

Як правило, у цьому розділі вказується сфера діяльності підприємства, а метою визначається сприяння економічному розвитку України та отримання прибутку підприємством.

Тут перераховують конкретні предмети господарської діяльності (оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання, виробництво і переробка сільгосппродукції, надання автотранспортних послуг тощо).

Юридичний статус підприємства

В цей розділ включаються статті про юридичну особу підприємства, про його майно, самостійний баланс, розрахунковий (поточний), валютний та інші рахунки в банках, про фірмову марку та знак для товарів і послуг, про печатку з найменуванням підприємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства.

Засновники та учасники господарських товариств

В цей розділ заносяться основні відомості про засновників та учас-ників господарських товариств, до складу яких входять найменування юридичних і фізичних осіб та їх частки у статутному фонді. Персо-нально наводяться відомості про засновників та учасників товариства та їх частки в статутному фонді. Далі наводяться права і обов’язки засновників та учасників товариств, наявність пільг у засновників.

Склад майна, статутний та інші фонди підприємства

В цьому розділі наводяться відомості про майно підприємства та джерела його формування, а також перелік фондів підприємства, порядок розподілу прибутків та покриття витрат тощо.

Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Якщо підприємство не є власником майна (державні, казенні підприємства), до цього розділу включається стаття про те, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного управління або оренди.

Джерелами формування майна підприємства є:

грошові та матеріальні внески засновників;

доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

надходження від роздержавлення і приватизації власності;

придбання майна іншого підприємства, організації;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Органи управління підприємством

Під органами управління підприємством розуміють систему власників, посадових осіб підприємства і його підрозділів, які у сукупності забезпечують управління господарською діяльністю підприємства, досягнення поставлених цілей і стратегію розвитку.

В даному розділі наводяться загальні принципи управління підприємством, вказуються конкретні органи управління, порядок їх утворення, підпорядкованість та взаємозв’язок. Приводять конкретний перелік питань, вирішення яких входить до компетенції того чи іншого органу управління чи посадової особи підприємства.

В цьому ж розділі приводяться дані про контролюючі органи підприємства – спостережну раду, ревізійну комісію, порядок їх формування, компетенцію та повноваження. Тут або в окремому розділі (для господарських товариств) вказується порядок внесення змін до статуту підприємства.

Компетенція та повноваження трудового колективу

Під трудовим колективом підприємства розуміють усіх громадян, які своєю працею беруть участь в діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. В розділі наводиться конкретний перелік питань, які підлягають розгляду і вирішенню трудовим колективом, порядок їх вирішення. Вказується представницький орган (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше), що виражає інтереси трудового колективу, повноваження і права його членів.

Порядок реорганізації та припинення діяльності підприємства

В даний розділ вносять підстави, за яких підприємство може бути реорганізоване або припинена його діяльність, вказують орган, який приймає таке рішення; створення і порядок роботи ліквідаційної комісії, умови розрахунків із бюджетом і кредиторами; розподіл майна, що залишилося після припинення діяльності.

До статуту можуть включатися положення, пов’язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг та інше.

 

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

Про спільну діяльність по створенню товариства з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”

 

м. Новоград-Волинський                                 03 жовтня 2000 року

 

Ми, що нижче підписалися, засновники товариства з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”:

 

1. Васін Олександр Федорович

Паспорт ІІІ-ТП  603970, виданий Новоград-Волинським МВВС Житомирської області 09.11.1978

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, вул.Рокосовського, буд.31, кв.30

2. Гнесь Валентина Трохимівна

Паспорт ІІ-ТП  689712, виданий Новоград-Волинським МВВС Житомирської області 02.03.1978

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, І-пр. Чапаєва, буд.26

 

3. Скальська Валентина Іванівна

Паспорт ВМ 444205, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС в Житомирській області 10.01.1998

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, вул.Свердлова, 58

 

4. Метельський Іван Вікторович

Паспорт V-ТП 560094, виданий Богунським РВВС м.Житомира, 21.11.1980

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, ІІ пров. Чехова, буд.1

5. Добровольський Олександр Анатолійович

Паспорт ВМ 373400, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС в Житомирській області 24.06.1997

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, вул.Лянгуса, буд.107

 

6. Романчук Іван Федорович

Паспорт ВМ 858594, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС в Житомирській області 11.07.2000

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, вул.Кірова, буд.16, кв. 94

 

7. Романчук Євгенія Павлівна

Паспорт ВМ 858593, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС в Житомирській області 11.07.2000

Що мешкає за адресою: місто Новоград-Волинський, вул.Кірова, буд.16, кв.94

 

8. Мітін Віктор Сергійович

Паспорт ВМ 555591, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС в Житомирській області 06.06.1998

Що мешкає за адресою: містоНовоград-Волинський,

вул. Леніна, буд.117, кв.65

керуючись діючим законодавством України, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Цей Договір визначає порядок здійснення засновниками спільної діяльності по створенню товариства з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”, їх відповідальність перед третіми особами та регулює взаємовідносини, які виникають в процесі діяльності.

Учасники договору засновують товариство з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси” (далі – Товариство).

Товариство створюється шляхом реорганізації /перетворення/ акціонерного товариства закритого типу “Новоград-Волинськвторресурси” в товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство є правонаступником акціонерного товариства закритого типу “Новоград-Волинськвторресурси”.

Назва Товариства:

Повна – Товариство з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”.

Скорочена – ТОВ “Новоград-Волинськвторресурси”.

1.5. Місцезнаходження  товариства: 11707, м. Новоград-Волинський, вул. Лянгуса, буд.101.

 

МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах учасників Товариства, а також його працівників.

 Предметом діяльності Товариства є:

у сфері виробництва:

заготівля, обробка та постачання вторинних матеріальних ресурсів споживачам;

виробництво будівельних матеріалів та столярних виробів;

промислова і підрядна діяльність;

виробництво продукції промислово – технічного призначення та товарів широкого вжитку з використанням вторинної сировини;

у сфері будівництва:

цивільне та промислове капітальне будівництво, будівельно-монтажні, будівельно-ремонтні та художньо-оздоблювальні роботи;

у сфері торгівлі:

організація і здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі промисловими та продовольчими товарами, продукцією промислово-технічного призначення, створення власної торгівельної мережі;

торгівля транспортними засобами та запасними частинами до них;

товарообмінні (бартерні) операції та діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

продаж населенню промислових, продовольчих товарів та тютюнових виробів за вторинну сировину;

у сфері послуг:

вантажне, пасажирське перевезення, надання транспортно-експедиторських, складських послуг;

надання посередницьких та торгівельно-посередницьких послуг;

ремонт, наладка, технічне обслуговування, заправка паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів та інших агрегатів, технологічних ліній промислового призначення;

надання побутових послуг;

сервісне обслуговування населення;

у сфері посередницьких послуг:

послуги посередництва, в тому числі торгівельно-посередницькі;

інші види діяльності:

створення та утримання закладів громадського харчування;

будівництво та монтаж об’єктів народного і приватного господарства;

заготівля продуктів сільського господарства у організацій та фізичних осіб, а також їх реалізація;

переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

зовнішньоекономічна діяльність;

діяльність в області маркетингу, холдінгу, лізингу;

благодійна діяльність.

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоеко­номічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

Вид товариства: товариство з обмеженою відповідальністю.

Майно Товариства складається з основних засобів, оборотних та інших активів, вартість яких відображається в балансі Товариства.

Товариство є власником:

майна, переданого йому у власність;

продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, товарний знак, печатку зі своєю назвою. Товариство діє на підставі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та установчим документам Товариства.

Товариство має право укладати угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, поставки, схову, доручення, комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати у суді, арбітражному та третейському суді.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності;

створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Створювані Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються відповідним органом Товариства.

Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке йому належить. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ТОВАРИСТВА

Засновниками Товариства є особи, що уклали Договір про спільну діяльність про створення  товариства з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”.

Засновники Товариства мають  право:

брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та установчими документами Товариства;

брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку. Право на отримання частки прибутку пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати  частини прибутку;

вийти в установленому порядку з Товариства;

отримувати інформацію про діяльність Товариства.

Засновники Товариства мають також інші права, передбачені законодавством та установчими документами.

Засновники Товариства зобов’язані:

додержуватися установчих документів Товариства;

виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченому установчими документами;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність  Товариства;

нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами Товариства.

СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

Статутний фонд Товариства складає 43 881,07 гривень. Статутний фонд повністю формується за рахунок майна акціонерного товариства закритого типу “Новоград-Волинськвторресурси” при реорганізації акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю шляхом перетворення.

Статутний фонд Товариства розділяється на частки:

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника, який володіє часткою

Розмір частки, грн

Відсоток в статутному фонді

Васін Олександр Федорович

13501.15

30.77

Гнесь Валентина Трохимівна

12577.74

28.66

Скальська Валентина Іванівна

3125.75

7.18

Метельський Іван Вікторович

4960.70

11.30

Добровольський Олександр Анатолійович

3194.21

7.28

Романчук Іван Федорович

3037.86

6.92

Романчук Євгенія Павлівна

1993.91

4.41

Мітін Віктор Сергійович

1522.75

3.48

 

Додатковими вкладами засновників до статутного фонду Товариства можуть бути цінності, передбачені ст.13 Закону України “Про господарські товариства”. Зміни вартості майна, внесеного як вклад, не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах Товариства. Товариство може збільшувати розмір статутного фонду за рахунок додаткових вкладів засновників.

 

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по одержаних кредитах, облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до чинного законодавства України та установчих документів. Чистий прибуток може бути направлений на:

розподіл серед учасників Товариства;

розвиток виробництва;

створення і поповнення резервного (страхового) фонду;

соціальні програми і преміювання працівників Товариства;

інші цілі згідно рішень зборів учасників.

У разі збиткової діяльності Товариства заходи щодо покриття збитків та джерела їх покриття встановлюються рішенням зборів учасників Товариства.

Товариство створює резервний (страховий) фонд. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 25% статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та покриття позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.

Рішення про використання коштів фонду приймається директором Товариства.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Управління Товариством здійснюють:

вищий орган Товариства;

директор Товариства;

ревізійна комісія;

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

Вищим органом Товариства є збори учасників Товариства. Збори учасників складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники.

Збори учасників Товариства обирають голову Товариства.

Правомочність зборів учасників та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів Товариства.

До компетенції вищого органу Товариства належать:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх використання;

б) внесення змін до установчих документів Товариства;

в) обрання та відкликання директора та ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

и) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 50% розміру статутного фонду Товариства;

і) прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Товариства,  призначення  ліквідаційної  комісії,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

ї) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

й) вирішення питань про придбання Товариством частки учасника;

к) виключення учасника з Товариства.

Для прийняття рішень з питань, зазначених у підпунктах “а”, “б”, “к” пункту 7.2.4 Договору, необхідна одностайність у вищому органі. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. При голосуванні щодо виключення учасника з Товариства цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Збори учасників Товариства скликаються не рідше двох раз на рік.

Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються рекомендованими листами шляхом вручення під розпис або надсиланням поштою. Повідомлення про проведення зборів містить порядок денний зборів, інформацію про час і місце проведення зборів. Повідомлення про проведення зборів має бути зроблено не менш як за 30 днів до їх скликання. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

З питань, зазначених у підпунктах “е”, “є”, “и”, “й” пункту 7.2.4 Договору допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі питання для голосування з відповідними проектами рішень надсилаються учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити свою думку щодо кожного з питань, що пропонуються для голосування. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняті рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників.

Голова зборів Товариства організовує ведення протоколів зборів учасників. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. 

До компетенції директора відносяться всі питання діяльності Товариства крім тих, що установчими документами віднесені до компетенції зборів учасників. 

Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор одноособово приймає рішення, обов’язкові для учасників Товариства. Директор обирається терміном на п’ять років.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюється ревізійною комісією. Перевірки діяльності директора проводяться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства.

Ревізійна комісія складається з 3 членів, обирається з числа учасників терміном на 5 років. До складу ревізійної комісії не може входити директор. Рішення ревізійною комісією приймаються простою більшістю голосів.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення/ або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства або на підставі відповідного рішення суду.

При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

Товариство може бути ліквідовано:

за рішенням вищого органу Товариства;

на підставі рішення суду або арбітражного суду.

Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строки подання заяв з претензіями до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства пропорційно до загальної кількості належних їм часток відповідно до чинного законодавства.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ

Засновники домовились:

Покласти на учасника Договору Васіна Олександра Федоровича обов’язки по вирішенню питань, пов’язаних з створенням Товариства, обміном акцій АТЗТ “Новоград-Волинськвторресурси” на частки в статутному фонді Товариства, підготовці проекту Статуту, проведенню установчих зборів і державній реєстрації Товариства.

Строк проведення Установчих зборів встановити до 10 жовтня 2000 року.

Голова правління діє без доручення на основі цього Договору – представляє інтереси засновників, веде переговори, заключає договори та здійснює інші дії, що випливають з цього Договору.

Повідомлення, що надсилаються учасникам Договору щодо провадження спільної діяльності по створенню Товариства, в тому числі щодо терміну, порядку скликання установчих зборів, мають бути зроблені в письмовій формі і вважаються наданими належним чином, якщо вони надіслані телеграфом, рекомендованим листом або доставлені особисто під розпис.

Учасники зобов’язані своєчасно повідомляти Товариство про зміну своєї адреси.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Засновники несуть відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань.

Всі взаємовідносини між засновниками, не визначені цим Договором, регулюються законодавством України.

У випадку недосягнення згоди між засновниками спори по цьому Договору розглядаються судом.

11.4. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання учасниками.

11.5. Договір може бути змінений та доповнений за згодою учасників.

Підписи засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Новоград-Волинськвторресурси”:

1

Васін Олександр Федорович

 

2

Гнесь Валентина Трохимівна

 

3

Скальська Валентина Іванівна

 

4

Метельський Іван Вікторович

 

5

Добровольський Олександр Анатолійович

 

6

Романчук Іван Федорович

 

7

Романчук Євгенія Павлівна

 

8

Мітін Віктор Сергійович

 

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+