Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 8. Колективний договір

Розділ 8. Колективний договір

 

8.1. Трудовий колектив підприємства

8.2. Зміст колективного договору

8.3. Розробка і укладання колективного договору

 

Усі громадяни, які працюють на підприємстві, на підставі трудового договору (контракту) утворюють трудовий колектив. Йому характерні такі ознаки об’єднання людей:

здійснюють трудову діяльність;

характеризується цілісною єдністю, органами управління та системою відносин;

мають спільну мету – досягнення певних трудових результатів;

підставою об’єднання є укладені ними трудові договори (контракти, інші угоди про працю).

Таким чином, трудовий колектив – не проста сукупність працівників, що виконують роботу за трудовими договорами (контрактами, угодами), а певне соціальне утворення, якому притаманні характерні властивості і яке виступає в якості самостійного колективного суб’єкту суспільних відносин, яке має свої специфічні колективні інтереси і визнається таким з боку держави.

В управлінні підприємством приймає участь трудовий колектив. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

затверджують проект колективного договору;

вирішують питання самоврядування трудового колективу;

визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

Інтереси трудового колективу у стосунках з власником і виконав-чими органами підприємства представляє Рада трудового колективу.

Рада трудового колективу в межах наданих їй повноважень:

підписує колективний договір;

узгоджує перелік та порядок надання працівникам соціальних та інших пільг;

розробляє та надає на розгляд Правила внутрішнього трудового розпорядку;

розробляє та узгоджує програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

порушує клопотання про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;

вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

Повноваження трудового колективу всіх видів підприємств, де використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не передбачається статутом, загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2–3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю власника чи уповноваженого ним органу відповідно до статуту підприємства, законодавчих актів України та колективного договору.

Відносини між власником підприємства і працівниками цього підприємства регулюються положеннями колективного договору.

Колективний договір – правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні і професійні відносини між власником і працівником на підприємстві.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів. Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі.

На сучасному етапі розвитку суспільства і становлення правової держави колективний договір виступає своєрідним регулятором суспільних відносин у сфері праці на конкретному підприємстві.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими організаціями чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Умови (положення) колективного договору можна розділити на три види: нормативні, зобов’язальні й організаційні.

Нормативні умови колективного договору – це локальні норми права, встановлені сторонами в межах їхньої компетенції, які поширюються на працівників цієї організації. З переходом до ринкової економіки число нормативних положень колективних договорів різко зростатиме. Це пояснюється розширенням договірних засад у регулюванні трудових відносин, зростанням ролі локального регулювання. Нормативні умови діють протягом усього строку, на який укладається колективний договір.

Зобов’язальні умови колективного договору являють собою конкретні зобов’язання сторін з вказівкою строків виконання і відповідальних суб’єктів-виконавців. Ці умови діють до моменту їх повного виконання.

Організаційні умови пов’язані з регламентацією порядку укладання, зміни і припинення дії колективного договору (умови про строк дії колективного договору, контроль за його виконанням, порядок внесення змін і доповнень, відповідальність за порушення і невиконання колективного договору).

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

зміни в організації виробництва і праці;

забезпечення продуктивної зайнятості;

нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

умов і охорони праці;

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Робоча комісія готує проект колективного договору, з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. У разі, якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства.

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом. Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміну угоди та хід її реалізації.

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є:

_______________________________________________________

(повна назва організації, підприємства, установи)

в особі ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

далі «Президент», та __________________________________________,

(орган, уповноважений трудовим колективом підприємства)

в особі ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

далі «Профорган»

1.2. Цей колективний договір (надалі колдоговір) укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» і є правовим актом, який регулює трудові і соціально-економічні відносини між Президентом та трудовим колективом на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Цей колдоговір укладений з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та Президента, а також визначення додаткових заходів соціального захисту працівників ________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

з урахуванням фінансового стану компанії, який залежить від діяльності кожного працівника,

1.4. Цей колдоговір укладено для:

а) чіткого визначення прав та обов’язків обох сторін;

б) регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;

в) покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників ____________________________________________________________;

(назва організації, підприємства, установи)

г) визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку;

д) вирішення інших питань, пов'язаних з фінансово-господарською та виробничою діяльністю;

є) забезпечення ділових взаємовідносин між Президентом та працівниками ________________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

1.5. Положення цього колдоговору поширюються на всіх працівників __________________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

і є обов’язками як для Президента, так і для кожного члена трудового колективу компанії, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

1.6. Сторони підтверджують обов’язковість, з урахуванням фінансового стану_____________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

виконання умов цього колдоговору і реальність забезпечення прийнятих зобов’язань.

1.7. Жодна зі сторін, що підписала колдоговір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.8. Колдоговір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін.

1.9. Колдоговір підлягає реєстрації в _________________________.

1.10. Термін дії колдоговору - _______________________________.

1.11. Для ведення переговорів по укладанню колдоговору, поточної оцінки стану виконання, підведення підсумків його виконання, а також для розгляду конфліктних ситуацій по колдоговору створюється двостороння комісія.

1.12. Президент визнає Профорган єдиним повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових стосунків, норм та оплати праці.

1.13. Сторони зобов’язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив про виконання взятих на себе зобов’язань.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Президент затверджує розроблені для кожного працівника його функціональні обов’язки і вимагає їх виконання.

2.2. Кожний працівник зобов’язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Президента та уповноважених ним осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника.

2.3. Всі працівники ________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію _______

_____________________________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

оголошеною такою в установленому порядку, яка стане їм відома при виконанні функціональних обов’язків.

2.4. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників ____________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

Президент не пізніше ніж за два місяці персонально письмово попереджає працівників _______________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

про наступне звільнення та водночас пропонує іншу роботу в________

____________________________________________________________.

(назва організації, підприємства, установи)

При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, вакантних посад, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу, працівник самостійно звертається в Державну службу зайнятості в семиденний термін після звільнення згідно з Законом України «Про зайнятість населення».

 

III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМ, СИСТЕМ ТА РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ.

3.1. Основна заробітна плата працівників______________________

(назва організації, підприємства, установи)

встановлюється у вигляді посадових окладів, що закріплені у штатному розкладі.

3.2. Президент і Профорган домовились, що основна заробітна плата не може бути меншою встановленої законодавством України мінімальної заробітної плати.

3.3. Конкретні розміри посадових окладів працівників

_____________________________________________________________ (назва організації, підприємства, установи)

встановлюються у кожному випадку індивідуально у відповідності з посадою, кваліфікацією, складністю та умовами виконуваної роботи, і доводяться до його відома при ознайомленні працівника з наказом. Водночас до відома працівника доводиться порядок і термін виплати заробітної плати, умови, згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.

3.4. Заробітна плата виплачується за місцем роботи ____________

____________________________________________________________

(вказати коли і як виплачується заробітна плата)

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня.

Заробітна плата працівникам ________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

за весь час щорічної відпустки виплачується _____________________.

 

3.5. Відомості про оплату праці працівників ___________________

(назва організації, підприємства, установи)

надаються органам і особам лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.6. Президент за погодженням з Профорганом встановлює систему преміювання працівників _______________________________

(назва організації, підприємства, установи)

за виконання місячних показників роботи ________________________,

(назва організації, підприємства, установи)

що затверджується «Положенням про преміювання». При формуванні фонду оплати праці на виплату премій Президент щорічно передбачає кошти в розмірі не менше чотирьох місячних фондів заробітної плати на рік.

3.7. При наявності чистого прибутку за результатами роботи за поточний рік Президент за погодженням з Профорганом, пропорційно відпрацьованому працівником часу у даному році, виплачує працівникам _________________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

винагороду за підсумками річної роботи в розмірі до ___________ % посадового окладу при наявності коштів у фонді соціального розвитку

3.8. Президент встановлює окремим працівникам _______________

_____________________________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

доплату до заробітної плати за:

- суміщення посад - у розмірі до _____% посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до _________% посадового окладу відсутнього працівника;

- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у зв’язку з хворобою - в розмірі ________% посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до ________% посадового окладу відсутнього працівника.

3.9. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 

IV СОЦІАЛЬНЕ І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4. І. При наявності коштів у фонді соціального розвитку Президент надає працівникам ____________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

а) грошову допомогу у зв'язку із сімейними обставинами (народження дитини, одруження, поховання членів сім’ї) в розмірі не більше _________ мінімальних зарплат;

б) матеріальну допомогу на оздоровлення в зв’язку з наданням відпустки в розмірі окладу заштатним розкладом,

 в) матеріальну допомогу на оздоровлення кожної дитини:

- в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - для дітей до 5-ти років;

- в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 12-ти років;

- в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 18-ти років.

4.2. Профорган надає пільгові путівки до санаторіїв для працівників __________________________________________________,

(назва організації, підприємства, установи)

які потребують реабілітації після хвороби.

4.3. Працівникам__________________________________________,

(назва організації, підприємства, установи)

які виходять на пенсію, при наявності коштів виплачується матеріальна допомога із фонду соціального розвитку в розмірі середньомісячної заробітної плати при стажі роботи в _______________________________________________ більше 3 років.

(назва організації, підприємства, установи)

4.4. Президент надає працівникам ____________________________

(назва організації, підприємства, установи)

безвідсоткові позики, з урахуванням фінансового стану, на будівництво та придбання житла на термін ________ років у розмірі до______________________________________ грн., позика надається на підставі заяви на отримання позики, оформленої в установленому законом порядку, яку розглядає житлово-побутова комісія, якісний та кількісний склад якої затверджується наказом Президента.

 

V РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

5.1. Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу працівників _____________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

складає 40 годин на тиждень.

5.2. В ____________________________________________________ (назва організації, підприємства, установи)

встановлюється такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники: початок роботи - _______________, закінчення роботи - ________________, в п’ятницю -_____________, перерва для відпочинку і харчування - з _______________ до ______________, вихідні дні - _________________________________________________.

5.3. Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників

 

___________________________________ скорочується на одну годину.

(назва організації, підприємства, установи)

5.4. У виняткових випадках в інтересах колективу для створення кращих умов для відпочинку Президент, за погодженням з Профорганом, може перенести день відпочинку на інший день, щоб об'єднати з найближчим святковим днем.

5.5. Тривалість щорічної основної відпустки працівникам ______________________________________ складає ______________

(назва організації, підприємства, установи)

календарних дні за відпрацьований календарний рік, ______________ календарних днів - інвалідам.

5.6. Сторони зобов’язуються узгоджувати до __________________ кожного року, затверджувати і доводити до відома працівників графік щорічних відпусток на поточний рік.

5.7. Президент надає працівникам щорічну відпустку за особливий характер праці як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання виробничих завдань понад установлену тривалість робочого часу:

 - тривалістю ______ календарних днів: _______________________

- тривалістю ______ календарних днів: ________________________

- тривалістю ______ календарних днів: ________________________

5.8. Президент виходячи з виробничих та фінансових можливостей надає додаткову понад передбачену законодавством відпустку, яка сплачується за рахунок ________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

- _____________________________________ календарних днів;

- _____________________________________ календарних днів;

- _____________________________________ календарних днів;

- _____________________________________ календарних днів;

- на одруження працівника (його дітей) - ___ календарних днів;

- смерть членів сім'ї - ___________________ календарних днів;

- переїзд на нове місце проживання - ______ календарних днів.

5.9. З метою створення сприятливих умов для ведення переговорів із партнерами та потенційними клієнтами Президентом ____________

______________________________ встановлюються норми наддобових

(назва організації, підприємства, установи)

витрат для працівників компанії, що виїжджають у відрядження.

 

 

VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

6.1. Президент визнає, що створення здорових і безпечних умов праці, працюючих є його обов’язком, і він несе за це відповідальність.

6.2. Працівники____________________________________________

(назва організації, підприємства, установи)

зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, відповідно до своїх функціональних обов’язків.

6.3. Профорган зобов’язується сприяти проведенню й домагатися виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

 

VII. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

7.1. Президент зобов’язаний:

- забезпечити статутну діяльність ____________________________;

(назва організації, підприємства, установи)

- надавати Профоргану необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку ________________________________________.

(назва організації, підприємства, установи)

7.2. Профорган зобов’язаний:

- проводити профспілкові збори трудового колективу;

- ознайомлювати трудовий колектив із інформацією, одержаною від Президента з питань, пов'язаних з працею і соціально-економічним розвитком колективу.

7.3. Профорган в особі уповноважених членів має право проводити перевірку дотримання в_______________________________ трудового

(назва організації, підприємства, установи)

законодавства, умов охорони праці, вимагати усунення недоліків.

 

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам колдоговір.

8.2. Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які його уклали. Для цього створюється двостороння комісія та її робоча група. При порушенні виконання колдоговору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+