Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 1.4. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці

У складі колишнього Радянського Союзу економіка України роз­вивалась, майже не беручи участі в міжнародному поділі праці. Міждержавні господарські зв'язки СРСР були розвинуті недостат­ньо. Це було зумовлено такими чинниками;

а) ідеологічні особливості радянської економіки;

б) обмеженість виходу на світовий ринок, особливості формуван­
ня цін, обмеженість розвитку прогресивних форм зовнішньоеконо­
мічної діяльності, тобто закрита неринкова економіка;

в) багаті природні ресурси союзних республік І загальносоюзний
поділ праці;

г) політична ізоляція Радянського Союзу;

д) командно-адміністративна система управління та відповідна
їй система економічних відносин: державна власність, яка ототож­
нювалася з суспільною; державний план без врахування ефектив­
ності використання ресурсів; монополізація багатьох галузей ви­
робництва;

є) система зовнішньоекономічних зв'язків, яка відокремлювала внутрішню економіку від світового господарства.

Значно змінилася ситуація з набуттям Україною незалежності У 1991 році. Склалися об'єктивні передумови активної участі Украї­ни в МПП, чому сприяє:

•    значна зміна системи економічних відносин;

•    прийняття низки законів та указів Президента про зовнішньо­
економічні зв'язки та зовнішньоекономічну діяльність;

•    прискорення світового науково-технічного прогресу;

•    необхідність спільного вирішення глобальних проблем люд­
ства: демографічної, продовольчої, екологічної, усунення загрози ядер­
ної війни тощо;

•    структурна перебудова галузей народного господарства;

•    визнання України та входження її в міжнародні організації.

Незважаючи на це, для активної інтеграції України в МЇІП необ­хідно докорінно перебудувати весь зовнішньоекономічний механізм, належно оцінити роль і місце зовнішньоекономічних зв'язків у роз­витку народного господарства.

Для ефективного включення України у глобальні економічні структури і процеси необхідно створити ряд передумов. Серед них слід виділити три основні, реалізація яких створить можливості для включення економіки України у глобальні процеси та струк­тури. Це — системна ринкова трансформація, реструктуризація і відкритість економіки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+