Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 2.2. Характерні риси світового ринку

Світовий ринок став закономірним результатом розвитку внут­рішніх і національних ринків товарів, які вийшли за межі держав­них кордонів. Для нього характерні такі риси:

* він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту
своєї продукції вийшло за національні межі;

' він виявляється у міждержавному переміщенні товарів під впли­вом не тільки внутрішніх, але й зовнішніх попиту і пропозиції;

*  він оптимізує використання факторів виробництва, підказую­
чи виробнику, у яких галузях та регіонах вони можуть бути за­
стосовані найефективніше;

*  він виконує санаційну роль, вибраковуючи з міжнародного об­
міну товари та часто їх виробників, які не можуть забезпечити між­
народний стандарт якості за конкурентних цін;

•    на ньому існує особлива система цін — світові ціни; •

•    на ньому рух товарів зумовлюється не лише економічними
факторами (виробничими зв'язками між підприємствами та регіона­
ми країни), а і зовнішньоекономічною політикою окремих держав.

Товар, який знаходиться на світовому ринку у фазі обміну, вико­нує інформаційну функцію, повідомляючи усереднені параметри сукупного попиту та сукупної пропозиції. Завдяки цьому кожний учасник може оцінити та адаптувати параметри свого виробництва до світових.

Світовий ринок € сферою міжнародного обміну і тому має зво­ротний вплив на виробництво: показує йому, що, скільки та для кого треба продукувати, 3 цього боку світовий ринок є первинним відносно виробника і є центральною категорією міжнародної еко­ном1ки та М

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+