Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 8.4. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій

Наслідки міжнародної міграції капіталу для країн — експор­терів та країн — імпортерів прямих закордонних інвестицій (ПЗІ) різноманітні та суперечливі. Для аналізу скористаємось схемою, зображеною на рис. 1.8.3, та зробимо такі припущення:

1.   Головною та єдиною причиною міжнародного руху капіталу є
різна прибутковість його вкладання у різних країнах.

2.   V світі існує дві країни: країна 1, яка має у своєму розпоря­
дженні відносно надлишковий капітал у розмірі О^К та відносно
малопривабливі внутрішні інвестиційні можливості; країна 2, яка
має недостатній капітал у розмірі О2К та численні можливості для
прибуткового його вкладення (наприклад, у нові технології, багаті
природні ресурси).

Рис. 1.8.3. Економічні ефекти ПЗІ

3.  Криві граничної продуктивності капіталу S1 та S2 показують
зростання вартісного обсягу виробництва залежно від обсягів вкла­
дення капіталу відповідно у країні 1 та країні 2.

4.  Якщо міжнародного руху капіталу не існує, то країна 1 інве­
стує весь наявний в неї капітал всередині країни і отримує дохід з
нього (наприклад, відсоток, дивіденд тощо) у розмірі ОД, а країна 2,
інвестуючи весь свій капітал у себе, отримує від цього дохід у розмірі

ОД-

5. Всього країни мають у розпорядженні капітал у розмірі Ofi2.

Розглянемо спочатку ситуацію, коли з яких-небудь причин міжна­родна міграція капіталу неможлива, тобто усе інвестування здійснюється у національних межах, Інвестори у країні 1 повинні погодитися на низьку прибутковість вкладання капіталу через те, що пропозиція реальних активів така, що дорівнює кривій гранич­ної продуктивності капіталу SY, яка знижується. Конкуренція зму­шує інвесторів у країні 1 приймати низьку відсоткову ставку ОД у точці С. Водночас нестача коштів у країні 2 не дає змоги здійснювати які-небудь реальні капіталовкладення ліворуч від точки D, оскіль­ки вона має капітал у розмірі О2К. Конкуренція за право викорис­тання капіталу в обмежених обсягах ОгК підштовхує рівень реаль­ного відсотка до ОД у точці D.

Обсяги національного продукту, що вироблений за рахунок використання національних капіталовкладень у країні 1 — ОД (У країні 2 — О.2К), дорівнює сумі сегментів у країні 1 — а + Ь + с +

+ d + є + f (у країні 2 — і + h + g). Прибуток власників капіталу в країні 1 становить а + f (у країні 2 — і + ft). Решта — дохід влас­ників інших факторів виробництва. Відповідно світовий продукт (обсяг випуску продукції обох країн) визначається кривими гра­ничної продуктивності капіталу {S1 та S2) та рівнем прибутковості в кожній з них (точка С на кривій S^ та точка D на кривій S2). Те, що О^, < О/Ц, означає, що прибутковість вкладання капіталу в країні 1 нижча, ніж у країні 2.

Тепер припустимо, що обмеження на рух капіталу між країнами

1  та 2 повністю ліквідовані. Оскільки прибутковість інвестицій у
країні 2 вища за таку в країні 1, інвестори із країни 1 будуть вкла­
дати свій капітал у країну 2. Рух капіталу із країни 1 до країни 2
буде продовжуватися під впливом механізму попиту та пропозиції
на ринках обох держав доти, доки прибутковість інвестицій в них
не збалансується на рівні ER. У цій ситуації із країни 1 до країни

2  мігрує капітал у розмірі ЕК. Внаслідок додаткових капіталовкла­
день в економіку країни 2, які здійснюються на вигідніших умовах,
ніж у країні 1Г максимізується світовий продукт. Сукупний про­
дукт, на виробництво якого затрачений той самий обсяг капіталу
OjO2, збільшується 3(a + b + c + d + e + f)-\-(i + h + g)no(a+b +
+ c + d) + (e + f + k + j + i + h + g), тобто на розмір суми сегментів
(ft + у). З них ft належить країні 1 та виникає внаслідок ефективні­
шого використання капіталу країни 1 в результаті його інвесту­
вання у країну 2, а / належить країні 2 та виникає внаслідок зрос­
тання обсягу капіталу завдяки його припливу з країни 1.

Вигоди між двома країнами розподіляться так:

1)  національний продукт країни 1 дорівнює сумі площі (а +
-І- Ь + с + d), яка сформувалась внаслідок інвестицій всередині краї­
ни, та площі (ft + є + /), що утворюється за рахунок ПЗІ у країну 2.
Отже, внаслідок ефективнішого використання капіталу за рахунок
його інвестування у країну 2 (це позначилось на зростанні прибут­
ковості його вкладення з OjA, до ОгВ = ER) сукупний продукт,
отриманий за допомогою того самого обсягу капіталу, виявляється
більшим, ніж у попередній ситуації, на сегмент ft. Дохід власників
капіталу зросте до (а + + b + d + є + / + ft), а дохідність решти
факторів виробництва скоротиться до сегмента с;

2)  національний продукт країни 2 дорівнює сумі площі (/ + і +
+ h + g), яка утворилася за рахунок власного капіталу, та площі
(ft + є + /), що виникла внаслідок ПЗІ з країни 1. Але оскільки
сегменти (k + є + f) — це продукт ПЗІ, то його треба віддати у
вигляді прибутку Іноземним інвесторам з країни 1. Отже, чисте
зростання внутрішнього виробництва — лише сегмент /, Через па­
діння прибутковості вкладення капіталу з О^А2 до О2В = ER доходи

власників капіталу скоротяться з і + h до і, а доходи власників інших факторів виробництва зростуть з g до g + j + А.

Отже, структура вигод та втрат від міжнародної міграції капіта­лу ідентична структурі вигод та втрат від міжнародного руху то­варів та міжнародної міграції робочої сили: усунення бар'єрів ви­гідне світу в цілому та тим групам, для яких свобода переміщення означає додаткові можливості, але завдає шкоди групам, для яких свобода означає жорсткішу конкуренцію.

Крім розглянутого прямого ефекту ПЗІ, може виникати вторин­ний (непрямий) ефект, який виявляється у розвитку супровідних виробництв. Розмір цього ефекту може у декілька разів перевищу­вати розміри прямого ефекту. Суттєва додаткова вигода країн — експортерів капіталу може виявитися у створенні нових ринків збуту, гарантованому забезпеченні своїх підприємств дешевою си­ровиною, можливості обійти тарифні та нетарифні бар'єри.

Для країн — імпортерів капіталу вторинний ефект має багато проявів, часто суперечливих. Імпорт капіталу супроводжується ви­никненням численних внутрішніх та зовнішніх проблем. На нього впливають структура та спеціалізація виробництва, стан фінансо­вих ринків, рівень конкуренції, становище у соціальній сфері, курс національної валюти. Залежно від цих чинників імпорт капіталу може приводити до тіснішого співробітництва та виступати однією з його форм або загострювати існуючі економічні суперечності між державами, особливо тими, що знаходяться на різних ступенях еко­номічного розвитку. Тому ефективне використання ПЗІ залежить від відповіді на такі принципові запитання:

1.  В яких масштабах доцільно використовувати ПЗІ?

2.  В які галузі та в яких формах необхідно залучати іноземні
фірми?

3.  Як спрямувати діяльність цих фірм на вирішення внутрішніх
соціальних проблем?

4.  Як оптимально поєднувати форми економічного та соціального
регулювання?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+