Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Загальна характеристика світової економіки як системи

Світова економіка - загальноосвітня економічна дисципліна, що вивчає і      пояснює основні процеси й явища економічного життя світового співтовариства.

Предмет курсу - світове господарство в цілому як система, економіка окремих його частин, тобто країн і регіонів, а також інституціональне забезпечення світової економіки.

Світова економіка (world economics) - система, яка пов'язує національні господарства окремих країн, що знаходяться в складній взаємодії (МЕВ) і взаємозалежності одне від одного, водночас як ціле впливає на процеси функціонування і зростання окремих своїх частин.

«Світова економіка» = «світове господарство» = «всесвітнє господарство»

Мета світової економіки - задоволення людських потреб (попиту).

Світова економіка відноситься до числа складних систем, що характеризуються множинністю складових її елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, структурністю.
Світове господарство є історичною і політико-економічною категорією. Це пояснюється тим, що кожному конкретному історичному етапу визначені масштаби і рівень виробництва, інтернаціоналізації господарського життя і соціально-економічна структура. Воно являє собою складну економічну систему. Його суб'єктами виступають транснаціональні компанії, національні господарства, міжнародні інтеграційні об'єднання, що самі є системами з властивим тільки ним регулюванням.

Форми МЕВ:
І. Міжнародна торгівля товарами і послугами.
II. Виробничі відносини.
ПІ. Міжнародний рух капіталу.
IV. Міжнародна міграція робочої сили.
V. Міжнародна передача технологій.
VI. Міжнародні валютно-розрахункові відносини


Ознаки світової економіки
Розвинута сфера міжнарод­ного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі
Розвинута сфера міжнарод­ного руху факторів вироб­ництва, насамперед, у формах вивозу-ввезення капіталу, робочої сили і технології
Міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених в кількох країнах, насамперед, у рамках ТНК
Самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів, ні руху факторів виробництва
Система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання з метою забезпечення збалансова­ності і стабільності економічного розвитку
Економічна політика держав, що виходить із принципів відкритості економіки


Міжнародна економіка - це теорія світової економіки.


Загально економічна теорія
Міжнародна економіка
ЗЕД підприємств
Світова економіка
МЕВ
Економіка світогоспо-дарських зв’язків
Основи економічної теорії
Розміщення продуктивних сил (РПС)
Економічна історія
 

Критерії виділення підсистем господарства світу
 
• Рівень економічного розвитку    -обсяг ВВП на душу населення;
рівень індустріалізації;
-структура виробництва (засоби виробництва: предмети спожи­вання);
-матеріаломісткість та енергоємкість виробництва       
• Соціальна структура економіки    - характер і форми реалізації власності;
- галузева структура населення.       
• Тип економічного розвитку (екстенсивний або інтенсивний).    При екстенсивному типі розвитку економічний ріст досягається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва при незмінній технічній основі, що приводить до практично незмінної ефективності виробництва.

Інтенсивний тип економічного зростання базується на збільшенні масштабів випуску продукції шляхом якісного удосконалювання факторів виробництва. Це припускає удосконалювання засобів і предметів праці, підвищення кваліфікації робочої сили, поліпшення організаційних параметрів виробництва, завдяки чому приріст виробництва забезпечується переважно за рахунок збільшення суспільної продуктивності праці.       
• Міжнародний обмін    Міжнародний обмін забезпечує приплив відсутніх чи більш дешевих споживчих і капітальних товарів і послуг, а також доступ до додаткових ринків збуту.

- експортні й імпортні квоти товарів і послуг;
- товарна структура зовнішньої торгівлі;
- характер участі в міжнародному русі капіталу, технології, робочої сили:
- ступінь відкритості (інтернаціоналізованості) економіки.       
• Відкрита економіка    Під відкритою економікою розуміють таке господарство, напрям розвитку якого визначається тенденціями, діючими у світовому господарстві, зовнішньоекономічні зв'язки посилюються, при цьому зовнішньоторговельний оборот досягає такого рівня, коли він починає стимулювати загальне економічне зростання.
Іншим критерієм відкритого характеру економіки є коефіцієнт еластичності зовнішньоторговельного обороту стосовно ВВП. Коефіцієнт еластичності попиту на імпорт по доходах свідчить, наскільки зростає імпорт у випадку збільшення ВВП на 1%. Коефіцієнт еластичності попиту на експорт показує залежність між темпами росту експортної продукції даної країни і ВВП держав, що імпортують цю продукцію. Зрозуміло, чим більше «відгукується» експорт на ріст економічної активності у світі, тим краще це для економіки країни –експортера. Коефіцієнт еластичності чи експорту імпорту більше одиниці свідчить про збільшення відкритого характеру економіки, коефіцієнт, менший одиниці, — про його зменшення.       
• Величина економічного потенціалу підсистем світового господарства    - масштаб продуктивних сил;
- чисельність населення;
- розміри території;
- наявність природних ресурсів    


Механізм світового господарства
Структурна схема сучасного світового господарства

Головні елементи
Суб’єкти
Структурні рівні
Науково-технічна сфера
Виробничо-інвестиційна діяльність
Міжнародна тор­гівля, світовий ринок, валютно-фінансові та кредитні відно­сини
Міжнародні економічні організації
Інтеграційні об'єднання
ТНК
Національні економіки
Світовий
Континенталь­ний
Регіональний
Міждержавний
Сукупність міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Світові продуктивні сили (ресурси)
Механізм регулювання господарських зв'язків


Функції механізму світового господарства:


• Економічна реалізація власності.
• Регулювання пропорцій світового господарства.
• Вирішення протиріч між рівнем розвитку виробничих сил і виробничих відносин.


Головні показники розвитку світової економіки
Система національних рахунків (СНР) -
система взаємопов'язаних показників розвитку економіки на макрорівні і складних світогосподарських зв'язківОсновні показники:
1. Валовий світовий продукт
2. (ВСП).                                                                    абсолютний і
3. Валовий внутрішній продукт                                відносний
(ВВП).
4. Валовий національний продукт (ВНП).
5. Національний дохід (НД).
6. ВВП/людину.
7. ВНП/людину.
8. НД/людину.
9. 9. Зішньоторговельний оборот.
10.Коефіцієнт еластичності зовнішньоторговельного обороту.
11. Експортна квота та зовнішньоторговельна квота.
12. Індекс людського розвитку тощо.


Характеризують:
1. Обсяг виробленого національного (внутрішнього) продукту.
2. Темпи економічного зростання.
3. Галузеву структуру економіки.
4.Структуру використання виробленого продукту на споживання, нагромадження й експорт тощо.• Валовий світовий продукт (ВСП) - загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, вироблених на території всіх країн світу, незалежно від наці­ональної належності діючих там підприємств у певний період часу.

• Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами даної країни за певний період часу, в цінах кінцевого покупця. Підраховується за територіальним принципом, тобто враховує сукупну вартість продукції сфери матеріального вироб­ництва і сфери послуг незалежно від національної належності під­приємств, розміщених на території даної країни.

• Валовий національний продукт (ВНП) - враховує вартість всього обсягу продукції і послуг в національній економіці, незалежно від міс­цезнаходження національних підприємств (у своїй країні чи за кордо­ном).

• Національний дохід - сума первинних доходів, отриманих резидентами даної країни; первинні доходи включають оплату праці, прибуток, доходи від власності, податки на виробництво й імпорт.
• Зовнішньоторговельний оборот — сумарний обсяг експорту та імпорту.

• Експортна квота - відношення експорту товарів (і послуг) до ВВП або ВНП країни.

• Зовнішньоторговельна квота - відношення суми експорту й імпорту країни поділеної на два у відсотках до її ВВП.

• Індекс людського розвитку =• індекс очікуваної тривалості життя + індекс охоплення населення освітою + індекс рівня життя
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+