Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.10.1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв'язків і взаємо-переплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя. На певному його етапі зближуються націо­нальні економічні й політичні структури групи країн, формуються форми взаємодії між ними на основі економічної інтеграції.

Міжнародна економічна інтеграція є вищою формою інтерна­ціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування всіх структур національних господарств.

Економічна інтеграція суттєво відрізняється від економічного співробітництва країн. На етапі економічної інтеграції:

а) формується міжнародний господарський комплекс зі своєю
структурою та органами управління. Спільні умови господарської
діяльності визначаються і погоджуються всередині кожної країни,
на міждержавному та наддержавному рівнях;

б) зростає можливість об'єднання різноманітних ресурсів для
спільного вирішення соціально-економічних проблем;

в) основою інтеграційної діяльності є не зовнішньоторговельний
обмін, а взаємодія в галузі виробництва, науки, причому на пільго­
вих порівняно з іншими країнами умовах;

г) інтеграційне співробітництво має комплексний і довготрива­
лий характер.

Інтеграція має декілька рівнів:

а) взаємодія на рівні підприємств та організацій (створення
ТНК, МНК);

б) взаємодія на рівні держав;

в) взаємодія на рівні партій та організацій, соціальних груп, окре­
мих громадян різних країн;

г) інтеграційне угруповання як результат міжнародного об'єд­
нання.

Для розвитку інтеграційних процесів необхідна наявність низ­ки об'єктивних та суб'єктивних передумов, головними з яких є:

а)    сучасна НТР, яка об'єктивно зумовлює формування міждержав­
ного господарського простору з оптимальним поєднанням можли­
востей і потреб національних економік;

б) соціально-економічна однорідність національних господарств,
що підлягають об'єднанню;

в) близькі рівні економічного розвитку країн, що Інтегруються;

г) досить тривалий період і досвід взаємного економічного співро­
бітництва групи країн;

д) цілеспрямована діяльність державних органів країн, партій,
соціальних груп і класів щодо інтеграційних процесів.

Важливе значення для розвитку міжнародної економічної інте­грації має наявність спільних кордонів, спільних історичних, куль­турних та інших умов існування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+