Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

Відповідно до ст. 37 Закону України „Про охорону праці" державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

—  Кабінет Міністрів України;

—  Комітет по нагляду за охороною праці Міністерства праці та
соціальної політики України;

—  міністерства та інші центральні органи державної виконавчої
влади;

—  місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів;

— асоціації, концерни, корпорації та інші об'єднання підприємств.
Закон містить норми прямої дії, що визначають обов'язки, права

та повноваження кожного з цих органів.

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Кабінет Міністрів України:

— забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

— визначає функції міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих
умов праці та нагляду за охороною праці;

— визначає порядок створення і використання державного,
галузевих і регіональних фондів охорони праці.

Основні завдання, які покладаються на Комітет по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) Міністерства праці та соціальної політики України:*

— комплексне управління охороною праці;

— державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших
нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним

* Взято із Положення про Комітет по нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 1998 р № 182/98.

вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

— координація робіт з профілактики травматизму невиробничого
характеру;

— проведення експертизи проектної документації та видача дозволів
на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств,
об'єктів і засобів виробництва;

— координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці
та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці,
контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень
з цих питань;

— встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань нагляду
за охороною праці.

Рішення Держнаглядохоронпраці, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці:

— проведення   єдиної науково-технічної політики в галузі
охорони праці;

— розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

— здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств
галузі з охорони праці;

— укладання з відповідними галузевими профспілками угоди
з питань покращення умов і безпеки праці;

— фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про
охорону праці;

— організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань
та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

— створення при необхідності професійних воєнізованих аварійно-
рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення,
затвердженого Держнаглядохоронпраці;

—  здійснення внутрівідомчого контролю за станом охорони праці. Для координації, вдосконалення роботи по охороні праці і контролю за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах державної виконавчої влади створюються служби охорони праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці. Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території:

—  забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

— формують за участю профспілок програми заходів з питань
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве
значення;

— організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні
формування;

— здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про
охорону праці;

— створюють при необхідності фонди охорони праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють відповідні структурні підрозділи.

Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці. Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцій, в його апараті створюються служби охорони праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+