Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.3. Служба охорони праці підприємства

Згідно з Законом України „Про охорону праці" (ст. 23) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення про службу охорони праці підприємства (установи, організації) керуючись Типовим положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується із спеціалістів, які мають вишу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці вирішує завдання:

—   забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування,
будівель і споруд;

—   забезпечення працівників засобами індивідуального та
колективного захисту; професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників
з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

—  вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

— професійного добору виконавців для визначених видів робіт.
Служба охорони праці виконує такі основні функції.

—   опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною
праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного
структурного підрозділу і кожної посадової особи;

—   проводить оперативно-методичне керівництво роботою
з охорони праці;

—   складає разом зі структурними підрозділами підприємства
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня
охорони праці, якщо встановлені норми досягнуті), а також розділ
"Охорона праці" у колективному договорі;

  — проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

—   організовує:  забезпечення  працюючих  правилами,
стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими
нормативними актами з охорони праці; паспортизацію цехів, дільниць,
робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; облік,
аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також
шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства
з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних планів
роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов
праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду
безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення
консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження
засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів; допомогу
комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних
матеріалів та реалізації її рекомендацій; підвищення кваліфікації
і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

— бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій;
формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;
роботі комісії з питань охорони праці підприємства; роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, Бідремонтованого або модернізованого устаткування; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

— сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки,
у тому числі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів
колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення
і навколишнього середовища;

— розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони
праці;

— надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів
підприємства у розробці заходів з питань охорони праці;

— готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці,
загальних для всього підприємства;

— розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних
для життя чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують,
і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих
причин працівників від виконання дорученоїїм роботи;

—  контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих,
галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових
інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів державного
нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів
і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів
фонду охорони праці; відповідність нормативним актам про охорону праці
машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних
процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту
працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;
своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та
переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують
роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при
виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального
захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або
рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарнопобутовими приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування;

— здійснює зв'язок з медичними закладами, з науковими та іншими
організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх
рекомендацій.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

— представляти підприємство в державних та громадських
установах при розгляді питань охорони праці;

— безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти,
структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв,
дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва
у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

— одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи
і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

— перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного
об'єкту, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис;

— вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи
працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт
або порушують нормативні акти про охорону праці;

— надсилати керівникові підприємства подання про притягнення
до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо
охорони праці;

—  порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть
активну участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+