Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів

Документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді   інформацію,   оформлений   у   зведеному   порядку   і  має відповідно до чинного законодавства юридичну силу (ДСТУ 2732 - 94 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення»). Класифікація  документів  -  це  поділ їх на класи за найбільш загальними   ознаками  схожості та відмінності.   Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності    виконавців.    У   поточній   роботі   класифікацію документів здійснюють на етапі групування їх у справи. Документи класифікуються за такими ознаками:

-  спосіб фіксації інформації;

-  зміст;

-  назва;

вид;

складність; місце складання; термін виконання; походженні; гласність; юридична сипа; стадія виготовлення; термін зберігання; рід діяльності та інше.

За способом фіксації інформації розрізняють такі документи:

письмові,   до   яких  належать   усі  рукописні  та  машинописні

документи,     виготовлені    за    допомогою    друкарської    та

розмножувальної оргтехніки;

графічні, в яких зображення об'єктів передано за допомогою ліній,

штрихів, світлотіні. Це графіки, мали, рисунки, малюнки, схеми,

плани. Вони цінні своєю ілюстративністю;

фото   -   й   кінодокументи   -   такі,   що   створені   способами

фотографування й кінематографії. Це кіно - та фотоплівки та

фотокартки.   На них можна зафіксувати ті явища, які іншим

способом зафіксувати важко чи неможливо;

фонодокументи - такі, що створюються за допомогою будь-якої

системи звукозаписування й відтворюють звукову інформацію

(наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, нарад

тощо).

За змістом документи поділяють на: організаційно-розпорядчі;


•    фінансово-розрахункові;

•   постачально-збутові та інше.

Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) - це управлінська документація, що слугує способом здійснення та регулювання процесів управління. Документи, які належать до ОРД, можна умовно поділити на такі групи:

•   організаційні (положення, інструкції, правила, статути, тощо);

•  розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки тощо);

•   довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, телефонограми, звіти, доповіді тощо);

•   з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові книжки, характеристики тощо(;

•   особові офіційні ( пропозиції, заяви, скарги, автобіографії, розписки, доручення тощо).

За    назвою    розрізняють:    накази,    протоколи,    положення, розпорядження,   вказівки, інструкції,   правила,   статути,   звіти, ордери, плани, службові листи, заяви тощо. За видами документи поділяють:

•   типові, що розробляються вищими органами для підвідомчих організацій з однорідними функціями і мають обов'язковий характер;

•   трафаретні, котрі виготовляються друкарським способом: незмінювана частина тексту документа друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації залишаються вільні місця. Такі документи зараз найпоширеніші, оскільки на їх складанні та обробленні економиться час;


Індивідуальні, які створюються кожного разу по новому. Це

доповідні, службові, пояснювальні записки, автобіографії тощо.

За складністю документи бувають:

прості, що містять інформацію з одного питання;

складні, які містять інформація щодо двох і більше питань.

Слід   урахувати,   що   прості   документи   легше   оброблювати,

контролювати їх виконання, здійснювати пошук.

За місцем складання розрізняють такі документи:

внутрішні,   що   стосуються   внутрішніх   питань   підприємства

(організації, установи) і не виходять за його межі;

зовнішні, тобто вхідна та вихідна кореспонденція.

За терміном виконання документи бувають:

термінові,   що   виконуються  у   строки,   встановлені  законом,

відповідним правовим актом, керівником, а також документи з

позначкою «Терміново»;

нетермінові, які виконуються в строки, визначені керівництвом

підприємства (організації, установи, фірми).

За походженням документи поділяються на:

службові,   що   стосуються   діяльності   підприємства(організації,

установи, фірми);

офіційно-особисті, які стосуються конкретних осіб, тобто іменні

(скарги, заяви тощо).

За гласністю документи бувають:

звичайні;

для службового користування (ДСК);

таємні;

конфедиційні та інші.

За юридичною силою документи поділяються на   6


справжні (істинні), що готуються в установленому законом порядку за всіма правилами. Своєю чергою, справжні документи бувають: чинні, нечинні. Документ стає нечинним, коли втрачає юридичну силу з будь-яких причин;.

фальшиві (підроблені), в яких зміст чи оформлення не відповідає істині. За стадіями виготовлення розрізняють такі документи:

оригінали - перші або єдині примірники офіційних документів;

копії - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. Існують такі різновиди копій: відпуск (повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом через копіювальний папір); витяг (копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена); дублікат (повторний примірник документа, який має юридичну силу оригіналу

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+