Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Критерії та показники економічної ефективності

1.3. Критерії та показники економічної ефективності

аграрної економіки

Основним критерієм ефективності аграрного сектору економіки є рівень забезпечення народногосподарських потреб у сільськогосподарській продукції і населення у продуктах харчування, промисловості у сировині, торгівлі у продовольчих товарах. Економічна ефективність агропромислового виробництва оцінюється з допомогою економічних показників, кожен з яких відображає кількісну і якісну характеристику економічних явищ і процесів, простого і розширеного відтворення, числовим виразом окремих категорій і понять (валової і товарної продукції продуктивності праці, собівартості і рентабельності, валового і чистого доходу та інших). Економічні показники є концентрованим виразом якісних і кількісних змін в економіці сільськогосподарських виробництв. Їх величина змінюється залежно від розвитку аграрного виробництва, і відображає його об'єктивність і вірогідність.

За характеристикою економічні показники є натуральні та вартісні, кількісні та якісні. Натуральні обчислюються у фізичних одиницях виміру (в мірах площі, об'єму, ваги, потужності), вартісні обчислення у грошовому виразі.

Кількісні показники характеризують розміри, пов'язані з виміром величини сукупності об'єктів (елементів), наприклад, обсягів виробництва валової продукції, вартості основних виробничих фондів тощо. Якісні показники характеризують рівень розвитку процесу, якісні особливості і характеристики явищ і закономірності їхнього розвитку, наприклад, ступінь використання суспільної праці, виробничих інтересів, взаємовідносин між людьми в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ.

Зведені показники використовуються для оцінки складного комплексу економічних явищ або численних процесів, які відбуваються у матеріальному виробництві. Їх часто називають ще синтетичними. Це зокрема показники валового внутрішнього продукту, національного доходу, державного бюджету. Систему економічних показників ділять на такі основні групи: показники статистики населення і трудових ресурсів; показники національного багатства; виробництво валового внутрішнього продукту; виробництво валової і товарної продукції; ефективності суспільного виробництва (продуктивності праці, її оплати, собівартості продукції, рентабельності виробництва, валового і чистого доходу, обігу суспільного продукту); показники заготівлі і торгівлі, матеріально-технічного постачання, вантажообороту; показники формування розподілу і використання національного доходу; показники статистики фінансів, добробуту населення, розвитку науки, охорони здоров'я, культури та інші.

У сільськогосподарському виробництві найбільше використовують натуральні показники. За їх допомогою оцінюють продуктивність і економічну ефективність використання аграрно-ресурсного потенціалу (показники врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби). За натуральними показниками складають натуральні баланси.

В умовах розвитку ринкової економіки і товарно-грошових відносин широко використовуються вартісні показники. Вартість - втілена у вироблену продукцію уречевлена праця, яка має грошовий вираз. За допомогою вартісних показників оцінюють багатство країни, складають міжгалузеві баланси товарообороту.

Економічні показники діляться на кількісні і якісні. Кількісні показники у свою чергу поділяються ще на дві групи: ті що виражають обсяг виробництва продукції, капітальних робіт, товарообороту, обсяги виконання різних робіт, і ті, що характеризують обсяги виробництва різних видів промислової і сільськогосподарської продукції. Якісні показники дають якісну оцінку продукції (вміст клейковини в зерні, цукру в цукрових буряках, вміст перетравного протеїну, кількості жиру в молоці тощо)

Сільське господарство - багатогалузевий комплекс, який охоплює різні галузі рослинництва і тваринництва. Воно базується на різних формах власності.   Для   характеристики   різних   сторін   його   розвитку використовують такі системи і сукупності показників:

1. Співвідношення різних форм власності у сільському господарстві і їх питома вага у виробництві валової і товарної продукції, виробничих фондах, внутрішньому валовому суспільному продукті і національному доході.

2. Показники розмірів господарства за площею сільськогосподарських угідь, поголів'ям продуктивної худоби, виробництвом валової і товарної продукції, розмірами грошового доходу.

3. Показники аграрно-ресурсного потенціалу і ефективності його використання:

a. Показники використання землі: площа сільськогосподарських угідь, їх співвідношення в загальній площі; площа особливо цінних   земель,   ґрунтовий   покрив   і   його   структура;
землезабезпеченість населення (площа сільськогосподарських угідь, в тому числі і ріллі на одного жителя); продуктивність сільськогосподарських     угідь       (врожайність сільськогосподарських   культур,   продуктивність   плодово-ягідних насаджень, природних кормових угідь); якісна оцінка земель   (площа   орендованих,   заболочених,   пересушених,закислених земель).

b. Показники якісно-кількісної характеристики земель (площа осушених і зрошених земель, захищених від водної і вітрової ерозії, площа поверхнево- і до коріннополіпшених лук і пасовищ,  площа  багаторічних  насаджень (виноградників,ягідників і хмільників).

с. Показники економічної оцінки і ефективності використання земель: порівняльна економічна оцінка земель у балах, грошова оцінка земель, ціна землі, земельна рента, виробництво валової продукції, валового і чистого доходу на один гектар сільськогосподарської ріллі.

d. Показники       водозабезпеченості сільськогосподарського виробництва: загальний об'єм водних ресурсів; природний і водогосподарський  баланс водних ресурсів; рівень водозабезпеченості територій (об'єм води маси м3 на 1 км2 території, на 100 га сільськогосподарських угідь і на 100 га ріллі, на одного жителя); об'єм використання води для сільського господарства (зрошення і обводнення земель, водопостачання тваринницьких ферм і сільських населених пунктів).

e. Показники     основних     засобів     виробництва:     рівня фондоозброєності      сільськогосподарських      підприємств,
розмірів основних фондів, їх структура, використання, питома вага   їх   активної   частини,   їх   вартість   на   100   га
сільськогосподарських угідь (фондозабезпеченість), на одного працездатного,  коефіцієнти відтворення  основних  фондів
(придатності,      спрацювання,      відновлення,      вибуття); продуктивність  і  ефективність  використання  виробничих фондів (вихід валової продукції на 100 грн середньорічних
основних виробничих фондів).

f. Показники рівня енергозабезпеченості сільськогосподарських підприємств,    їх    енергетичних    потужностей:    сумарна енергетична потужність господарств, структура енергетичних потужностей     господарств,     коефіцієнти     енерго-  і електрогалузевої праці.

g. Показники   рівня   забезпечення   господарств   виробничим обладнанням:   наявність   сільськогосподарських   машин   і обладнання;      кількості      тракторів;      зернозбиральних, кукурудзозбиральних,   картоплезбиральних   комбайнів   та інших сільськогосподарських машин на 1000 га певної площі; коефіцієнти використання тракторів, автомобілів, комбайнів;  середньорічний і змінний виробіток в умовних еталонних гектарах та марках тракторів і на один трактор, витрати палива на умовний гектар, коефіцієнти змінності, собівартості умовного еталонного гектара, кількість відпрацьованих машиноднів за сезон тракторами, комбайнами, автомобілями та іншими машинами; середній виробіток на машину за сезон і зміну; інтегральний коефіцієнт використання шляхопробігу і вантажопідйомності; собівартість гектара умовної оранки, тоннокілометра. h. Показники ефективності капітальних вкладень і їх обсягів, структури, капіталомісткості продукції, віддачі, строків окупності, коефіцієнти порівняння ефективності.

Показниками використання трудового потенціалу: загальна кількість трудових ресурсів, працезабезпеченість господарств, площа сільськогосподарських угідь, в тому числі на одного працездатного, коефіцієнти числа обороту працівників; забезпеченість робочою силою загальна і за професіями, запаси праці, коефіцієнти використання запасу праці; продуктивність і кількість праці, відпрацьованих людино-днів на одного працівника, затрати праці на одиницю продукції, людино-годин, баланси робочої сили.

4. Показники рівня розвитку сільськогосподарських виробництва і обсяг виробництва валової і товарної продукції; реалізація на ринку основних видів продукції: рослинництва і тваринництва, структура валової і реалізованої продукції; рівень товарності, виробництво валової і реалізованої продукції в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь і на гектар ріллі, 100 гривень основних виробничих фондів, на одного працездатного; урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність худоби.

5. Показник розміщення і спеціалізації сільськогосподарського   виробництва:   питома   вага   зон   і   районів   у
виробництві валової і товарної продукції, структура посівної площі і поголів'я продуктивної худоби, виробництво валової і реалізованої продукції на 100 га с/г угідь, 100 гривень, основних виробничих фондів; індекси спеціалізації, територіальної концентрації механізації. Показники рівня інтенсифікації с/г виробництва: розмір основних виробничих фондів, виробничих затрат у розрахунку на 100 га с/г угідь, валової продукції на одиницю земельної площі,  100 гривень основних виробничих  фондів  і  виробничих  затрат;  урожайність  с/г  культур  і продуктивність худоби; продуктивність праці.

6. Показники індустріалізації с/г виробництва і науково-технічного прогресу,      коефіцієнти      фондоозброєності      сільськогосподарського виробництва    і    його    енергозабезпеченості,    наявність    енергетичних потужностей в кінських силах на 100 га сільськогосподарських угідь і на 100 гривень валової продукції; співвідношення енергетичних і механічних двигунів  у  загальному  обсязі  енергетичних  потужностей,  механізація тяглової сили (відношення потужностей механічних і електричних двигунів до загального обсягу енергетичних потужностей), механізації тяглової сили (питома вага механічної тяглової сили в загальному обсязі тяглової сили механічних  двигунів   і  робочої  худоби),   електрифікації   енергетичних потужностей   (питома   вага   електричних   потужностей   в   загальній енергетичній потужності підприємства чи господарства); рівня автоматизації виробництва (питома вага автоматизованих машин), рівня механізації с/г виробництва   (рівень   механізації   окремих   галузей   рослинництва   і тваринництва, питома вага механізованих робіт в загальному їх обсягові); рівень   комплексної   механізації   с/г   робіт   (питома   вага   комплексно- механізованих робіт в загальному обсягу механізованих робіт); рівень електрифікації (питома вага робіт з застосуванням електроенергії); рівень автоматизації (питома вага робіт, виконаних за допомогою автоматизованих систем); загальна кількість нових машин і обладнання, їх набір для комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, коефіцієнти оновлення машинно-тракторного парку.

8. Економічні показники хімізації с/г виробництва: загальні обсяги виробництва  мінеральних  добрив,  хімічних  меліорантів,  пестицидів  і гербіцидів  (загальна площа удобрених с/г угідь, вапнованих, кислих, гіпсованих, засолених і солонцюватих земель, їх питома вага до загальної їх площі, норми внесення мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів); співвідношення азоту, фосфору і калію у мінеральних добривах; приріст урожайності с/г культур на удобрених, вапнованих, гіпсованих землях; окупність затрат; удобрення ґрунтів і хімічна меліорація земель.

9. Показники матеріально-технічного забезпечення господарств: рівень постачання забезпечення промисловими засобами виробництва (тракторами, автомобілями,   с/г   машинами   і   обладнанням)   і   предметами   праці (мінеральними    добривами,    хімічними    меліорантами,    пестицидами, комбікормами,    мікробіологічними    добавками,    пальним,    запасними частинами, мастильними та іншими матеріалами); динаміка цін на всі промислові засоби виробництва і предмети праці.

10. Економічні показники рівня розвитку с/виробництва:  обсяги виробництва валової і товарної продукції, її реалізація на внутрішньому ринку;  структура валової  і  товарної  продукції;  виробництво  валової продукції; валового і чистого доходу на одиницю земельної площі, на 100 грн. основних виробничих фондів.

11. Економічні показники розвитку рослинництва: розміри масової площі с/г культур, їх урожайність, валовий збір; структура посівної площі; валова продукції рослинництва в розрахунку на га с/г угідь; сума затрат на її виробництво.

12. Економічні показники розвитку тваринництва: поголів'я всіх видів продуктивної худоби; структура умовного поголів'я продуктивної худоби; обсяги  виробництва тваринницької  продукції  в  абсолютних  і відносних показниках (в розрахунку на 100 га с/г угідь, на одну умовну голову).

13. Фінансово-економічні    показники:     розмір    інвестиційного капіталовкладення на розвиток сільського господарства і його галузей; розмір прибутків позичок і заборгованості с/г підприємств; ціни на с/г продукцію; розміри податків і страхових платежів.

14. Показники економічної ефективності с/г виробництва: затрати праці на одиницю продукції; собівартість продукції, рівень рентабельності чи збитковості; чистий дохід на одиницю продукції, затрати на її виробництво, гектар посівної площі; грошові доходи господарства від реалізації с/г продукції, їх розподіл і використання, темпи розширеного відтворення, рівень оплати праці, доходів сільського населення його життєвого рівня.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+