Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Методи пізнання соціально-економічних процесів

1.4 Методи пізнання соціально-економічних процесів

Якщо предмет науки розкриває, «що» пізнається, то метод — «як» пізнається. Метод повинний відповідати особливостям предмета відповідної науки.

Метод економічної теорії — це сукупність способів пізнання економічних відносин і створення системи категорій і законів.

Економічні явища не можна зважити на вагах, покласти під мікроскоп, освітити рентгенівським променем, вони не протікають у «чистому» виді. Тому як основний засіб їхнього пізнання застосовують абстракцію, тобто відволікання від усього того, що не відповідає природі досліджуваного явища.

Процес вивчення предмета в нашій науці за своєю логікою такий, як і в інших науках:

1) вихідною  базою  пізнання  економічної реальності  є  факти,  що
виступають у виді даних статистики, інформації про події, поводження людей і
ін.; тому на першому етапі необхідно зібрати факти про досліджуване явище;

2) вивчення значного масиву факторів дозволяє виявити їхні внутрішні зв'язки, залежності і створити теорію - цілісне, системне знання про предмет науки, виражене системою категорій, принципів і законів. Категорія - це логічне відображення у свідомості реально існуючих економічних відносин.

Побудова теоретичних конструкцій здійснюється за допомогою наступних приватних методів:

індукція — виведення теоретичних положень і принципів з фактів, рух думки від частинного до загального;

дедукція - рух пізнання від теорії до фактів, від загального до частинного (щоб не «потонути» у море фактів, використовують гіпотези — науково обґрунтовані припущення про природу, структуру чи закономірності розвитку явищ і процесів, - які проходять перевірку на відповідність реальності);

аналіз — метод, що укладається в поділі цілого на частини і дослідження кожної частини окремо;

синтез — метод, що укладається в з'єднанні частин у ціле;

порівняння - метод, що визначає подібність і розходження явищ і процесів;

аналогія - метод, заснований на переносі властивостей з відомого об'єкта на невідомий:

антиномія — протиріччя, у якому теза й антитезис мають рівну силу;

доказ — метод перебування переконливих основ;

математична логіка - наука, що застосовує математичні методи і досліджує мислення за допомогою числень (формалізованих мов).

Абстрактні узагальнення економічних факторів, засновані на застосуванні математики, знаходять втілення в моделях - абстрактних теоретичних конструкціях, логічна структура яких визначається як властивостями об'єкта, так і метами, характером дослідження. Незважаючи на те, що всяка модель є спрощена картина дійсності, вона дозволяє представити можливі варіанти змін в економічних відносинах під час можливих змін умов їхнього функціонування. Будь-яке економічне дослідження завжди спирається на діалектичну логіку — науку про найбільш загальні закони процесу пізнання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+