Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Висновки до розділу 1

Висновки до розділу 1

Аналіз діяльності системи комерційних банків України протягом останніх років свідчить про завершення екстенсив­ного етапу розвитку та початок формування оптимальної моделі її функціонування. Це пов’язано з досягненням основ­ною частиною банків певної стабільності, їхньою адаптацією до умов економічного середовища, посиленням банківської конкуренції. Підвищення ефективності економічної роботи банку до рівня, якого потребує розвиток сучасних економічних відносин, залежить не лише від створення сприятливих умов ведення бізнесу, а й від досконалості процесу управління в самому банку.

За цих обставин набувають актуальності проблеми створення адекватних систем аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії комерційного банку. Дослідження концептуальних засад управління фінансово-кредитними установами та формування методології банківського аналізу є важливою науковою і практичною проб­лемою. Теоретичною базою прикладних досліджень у галузі аналізу банківської діяльності служить економічний аналіз.

Об’єктом банківського аналізу є фінансово-господарська діяльність комерційного банку як самостійного суб’єкта еко­номічних відносин. Цілі аналізу полягають у підвищенні ефективності управлінського процесу, спрямованого на зростання ринкової вартості банківської установи. З огляду на це формується методологія, методика та система аналітичних показників, які уможливлюють об’єктивну оцінку ефективності (фінансових результатів) та надійності (ризикованості) банку та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Метод аналізу банківської діяльності — це сукупність загальнонаукових та конкретно-наукових способів і прийомів комплексного вивчення фінансово-господарської діяльності банку для об’єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів, виявляння резервів підвищення прибутковості за умов забезпечення прийнятного рівня ризику та підвищення ефективності управлінського процесу.

Організаційно-аналітичні функції в банку реалізує фінансово-аналітична служба. Метою її функціонування є підвищення ефективності банківської діяльності через прий-
няття обґрунтованих поточних і стратегічних управлінських рішень. Завдання фінансово-аналітичної служби полягає у створенні адекватних потребам управління інформаційних потоків, які формують інформаційно-аналітичний простір (поле) банку. Сукупність теоретичних, концептуальних та організаційних засобів є основними елементами системи прийняття управлінських рішень у комерційному банку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+