Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Динаміка сучасного розвитку світової економіки

Світова економіка - складна, рухома система, що постійно змінюється.

Економічний розвиток - одна з фаз економічної еволюції. Це рушійна сила прогресу, його матеріальна основа. Багатовимірний процес, що характеризується глибокою модернізацією та переорієнтацією всієї економічної й соціальної системи.

Фактори економічного зростання
Праця
Земля
Капітал
Ефективне розміщення ресурсів
Економія на масштабах
Комплекс інституціо-нальних та ментальних факторів
Науково-технічний прогрес

Екстенсивні:
збільшення:
- обсягів інвестицій при збереженні існуючого рівня технологій;
- числа зайнятих у виробництві;
- обсягів споживання сировини, матеріалів, енергії і т.д.
Інтенсивні:
 - прискорення НТП;
 - підвищення кваліфікації праців­ників;
 - удосконалення організації праці і управління виробництвом;
 - використання безвідхідних техно­логій і прискорення оборотних коштів
Універсальні, фундаментальні


Моделі економічного розвитку:
·    Модель лінійних стадій розвитку (зростання);
·    Теорія структурних трансформацій;
·    Теорія зовнішньої залежності;
·    Неокласична модель вільного ринку;
·    Теорія ендогенного зростання;
·    Модель сталого розвитку.


Концепція економічного розвитку
Телеологічна гегельянська концепція (утопічна)
Прогресивно-поступальний шлях розвитку
Концепція хвилеподібного розвитку
Концепція циклічного характеру руху соціальних систем

Порушення рівноваги, переривистість
Повернення до вихідного рівня, до стадії стагнації й занепаду
Зміна періодів револю­ційного та еволюційного розвитку, якісне вдоско­налення одних елементів та відмирання інших
Подальша еволюція часто є невизначеною, стохастичною, зумовлює непередбачуваність, нелінійність
Інтегральна динаміка такого розвитку подібна до великого кола, орбіта якого визначає місце і роль соціальних утворень


Взаємозв’язок економічного розвитку та НТП
 
    0    I    II    III    IV    V       
    під­несе­ння    зни­ження    під­несе­ння    зни­ження    під­несе­ння    зни­ження    під­несе­ння    зни­ження    під­несе­ння    зни­ження    під­несе­ння    зни­ження       
Довгі хвилі ек. Розвитку, макс    1760    1810-1820    1870 (1872/73)    1913-1920    1970    2010-2030       
ммін    1730    1780-1790    1842-1850        1890/95    1930-1940    1990-1995           
Структурні кризи    Друга пол. ХVIIІст.    1813-1815    1848/50    1870-1890    1920-1930    з 1079-х           
Тех. – екон. перевороти    1760    1780-1790    Поч.XIX-
Сер.XIXст.    Кін. XIXст.    1930-1950        1990       
Піки базисних нововведень    1764
1787-1790    1820-1830        1880/89        1930-1939    1983           
Розвиток науки за Дж.Бенерналом    Друга пол. ХVIIІст. –кін. XIXст.        1830-1870    Кін.XIX-поч.XXст.    З 1930 до 1950р.               
Піки базисних винаходів    1770-1780    1820-1830        1880-і
1905-1906    Друга пол. 1920-х            
Напрямки впливу НТР на розвиток світової економіки :
·     Інтелектуалізація виробництва (зростають вимоги до живого фактору виробництва - робочої сили, до її професійно-кваліфікаційного рівня).
·     Дематеріалізація виробництва (зменшення питомих витрат сировини, матеріалів, енергії, інших ресурсів на виготовлення одиниці продукції).
·    Комп'ютеризація.              • Інформатизація.
·    Електронізащя.                  • Впровадження біотехнології
·    Роботизація.


Економічний розвиток країни (світу) = темпи економічного зростання + структура економічного зростання

Основні показники структури економічного зростання:

• зростання обсягу ВВП або НД;
• темпи зростання ВВП і НД у розрахунку на душу населення;
• темпи зростання промислового виробництва в цілому і за основними галузями
• індекс людського розвитку (ІЛР).

Основні коефіцієнти при вивченні економічного зростання:

• коефіцієнт зростання:
Х = У1 / У0
де У1 і У0 - показники базового і досліджуваного періодів;
• темп зростання:
Р=Х х 100;
•       темп приросту:
                                                   П=Х х 100-100
Концепції збільшення ВНП
(економічного зростання)
Кейнсіанська
Суть: економічне зростання має неврівноважений, незбалансований характер.
Модель Харрода-Домара передбачає 2 типи економічного зростання :
1. Гарантований (врівноваження-повне використання виробничих потужностей;
2. Природний (максимальний) –повніше використання робочої сили.
Незбалансованість - природний тип не збігається з гарантованим, результат - надлишок чи дефіцит капітальних ресурсів

Неокласична
Суть: розглядається зростання як урівно­важений, збалансо­ваний процес. Порушення рівноваги спричиняється монетарною по­літикою чи аси­метричністю інформаційних потоків.

Посткейнсіанська
Суть: велике зна­чення в економічному зростанні має підприємницька по­ведінка, яка залежить як від економічних, так і від політичних, історичних, етнічних, психологічних та ін. факторів.

Фізичний
(фізичне зростання)
Переваги: виключається дія інфляції.
Недоліки: складно  комплексно оцінити націо­нальне зростання країни
Вартісний
(вартісне зростання)
Переваги: більш універсаль­ний у міжнародних зіставленнях.
Недоліки: у країнах з високим рівнем інфляції спотво­рює реальне економічне зростання

Способи виміру еконо­мічного зростання


Джерела економічного зростання

 Ресурс    Кількісний показник даного ресурсу    Показник ефективності використання       
Природні ресурси    Різноманітні для кожного виду    Матеріаломісткість продукції       
Трудові ресурси    Чисельність працездатного на­селення та його кваліфікація    Продуктивність праці       
Підприємницькі здібності    Освіта, талант, працелюбність    Максимізація прибутку       
Основний капітал    Ціна одиниці виробничої поту­жності    Фондовіддача, якість продук­ції       
Науково-технологічні знання    Рівень затрат на одиницю ре­зультатів    Швидкість оновлення товарів і послуг, наукомісткість продукції       
Сукупний попит    Обсяг у вартісному виразі    Соціальне орієнтований роз­поділ факторів    

Шоки пропозиції:
технологічні нововведення, кліматичні зміни, природні явища, отримання доступу до нових джерел сировини, коливання світових цін на головні види природних ресурсів
Політичні шоки :
дії урядів, розробка і реалізація макроеко-номічної політики, що впливає переважно на попит шляхом регулювання грошової маси, обмінного курсу тощо
Шоки в попиті приватного сектора:
можуть спровокува­тися інвестиційними змінами, коливанням споживчого попиту тощо
Імпульси (шоки), що впливають на економічну динаміку
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+