Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4.3. Облік витрат за економічними елементами

4.3. Облік витрат за економічними елементами

До складу елемента «Матеріальні витрати» включають вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів; насіння; кормів; палива і мастильних матеріалів; придбаних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів.

Матеріальні ресурси та послуги, які належать до матеріальних витрат, оцінюють за первинною вартістю.

Первинною вартістю запасів, придбаних за плату, вважають їх собівартість, до складу якої входять такі фактичні витрати: суми, сплачувані згідно із угодою постачальникові (продавцеві), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включно із витратами зі страхування ризиків транспортування запасів); інші витрати, безпосередньо пов’язані із придбанням запасів і дове­денням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Транспортно-заготівельні витрати включають до собівартості придбаних запасів або окремою загальною сумою, або відображають на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Суму транспортно-заготівельних витрат, узагальнювану на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляють між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою витрачених запасів (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Суму транспортно-заготівельних витрат, що належить до витрачених запасів, визначають як добуток серед­нього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості вит­рачених запасів, із відображенням її на тих самих рахунках обліку, в кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначають діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на облікову вартість залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

Первинною вартістю запасів (кормів, насіння тощо), що виготовляються власними силами підприємства, визнають упродовж року планову (нормативну) собівартість їхнього виробництва, що наприкінці року доводиться до рівня фактичних витрат.

Первинною вартістю запасів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнають узгоджену засновниками (учасниками) підприємства їхню справедливу вартість (сучасну собівартість придбання).

Первинною вартістю запасів, одержаних підприємством без-
оплатно, визнають їхню справедливу вартість.

Первинна вартість одиниці запасів, придбаних внаслідок обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їхню реальну вартість, тоді первинною вартістю отриманих запасів є їхня справедлива вартість. Різницю між балансовою й справедливою вартістю переданих запасів включають до складу витрат звітного періоду.

Первинною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, визнають справедливу вартість отриманих запасів (вартість за звичайними цінами).

Вартістю запасів після дати балансу вважають наймен-
шу з двох оцінок: первинну вартість або чисту вартість реалі-
зації.

Не включають до первинної вартості запасів, а відносять до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): понаднормативні втрати й нестачі запасів; відсотки за користування позиками; витрати на збут; адміністративні й інші аналогіч­ні витрати, безпосередньо не пов’язані із придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До вартості матеріальних запасів включають також витрати підприємств на придбання тари, крім дерев’яної та картонної. У разі включення до ціни матеріальних запасів вартості тари, із загальної суми витрат на придбання їх вираховують можливу вартість використання або реалізації тари (без витрат на придбання матеріалів для її ремонту).

До складу елемента «Витрати на оплату праці» належать: заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» належать: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента «Амортизація» включають суму нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів згідно із чинним законодавством.

До складу елемента «Інші операційні витрати» включають витрати операційної діяльності, що не ввійшли до складу елементів, наведених у попередніх елементах, зокрема витрати на відряд­ження, на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+