Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4.5. Облік загальновиробничих витрат

4.5. Облік загальновиробничих витрат

У статті «Загальновиробничі витрати» відображають бригадні, фермерські, цехові й загальновиробничі витрати.

До бригадних, фермерських, цехових та загальновиробничих витрат належать витрати на оплату праці працівників апарату управління; орендна плата; амортизаційні відрахування й витрати на утримання та ремонт необоротних активів загального призначення; витрати на заходи з охорони праці й техніки безпеки; витрати на перевезення працівників до місця безпосередньої роботи; на утримання польових станів; інші витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва окремих підрозділів і галузей.

Бригадні, фермерські, цехові й загальновиробничі витрати рос­линництва, тваринництва та промислових виробництв розподіляють між об’єктами планування та обліку пропорційно загальній сумі витрат, за винятком вартості насіння, кормів, сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які відносять на собівартість лише тієї продукції, що виробляється у даній бригаді, фермі, цеху чи відповідній галузі

До складу загальновиробничих витрат (у сільськогосподарських підприємствах їх не розподіляють на постійні й змінні) включають:

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування, витрати на оплату службових відряджень апарату управління та фахівців галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо);

б) амортизацію необоротних активів загальновиробничого (це­хового, дільничого, бригадного) призначення;

в) витрати на утримання, експлуатацію й ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

г) витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці, включно із відрахуваннями на соціальні заходи, працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, тривалості, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; оплата послуг сторонніх організацій тощо);

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого призначення;

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо);

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону довкілля;

ж) інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо);

з) плата за оренду землі та майна виробничого призначення.

До складу загальновиробничих витрат входять окремі види витрат, що стосуються всіх напрямів діяльності господарства, зокрема витрати на утримання основних засобів (включно з орендною платою), які обслуговують виробничі процеси в різних напрямах діяльності господарства; витрати на утримання складів для зберігання виробничих запасів (крім складів для зберігання продукції та витрат на реалізацію); витрати на пожежну охорону; поточні витрати, пов’язані з утриманням й експлуатацією засобів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо); витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів; оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів та очищення стічних вод; інші види поточних витрат на охорону дов­кілля; витрати, пов’язані з видобуванням і використанням при-
родної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічну розвідку й пошуки корисних копалин, на рекультивацію земель; плата за воду, що забирають із водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за викорис­тання інших природних ресурсів; за викиди і скиди забруднюваль­них речовин у довкілля; розміщення відходів та інших видів шкід­ливого впливу у межах лімітів.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат здійснюють за видами діяльності (рослинництво, тваринництво, допоміжні виробництва, підсобні (промислові) виробництва) підрозділів підприємства, встановленою номенклатурою статей витрат. Загально­виробничі витрати розподіляють між видами діяльності й об’єк­тами витрат пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів, кормів, насіння, сировини) або іншої бази розподілу.

Синтетичний облік здійснюють на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати», до якого доцільно вести субрахунки:

911 «Загальновиробничі витрати рослинництва», 912 «Загальновиробничі витрати тваринництва», 913 «Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв», 914 «Загальновиробничі витрати підсобних (промислових) виробництв».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+