Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5. Особливості фінансування в залежності від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Організаційно-правова форма підприємства зумовлює певні особливості функціонування його фінансів.

Статус підприємства накладає визначені законодавством особливості на формування статутного капіталу, поточне фінансування, фондоутворення, порядок оподаткування, форми та методи фінансового контролю.

В економіці держави одночасно функціонують підприємства з різною формою власності, масштабами діяльності, галузевою приналежністю та місцем в об’єднанні підприємств.

Очевидно що й можливості фінансового забезпечення будуть відмінними для конкретного підприємства. В таблиці 2 наведені порівняльні характеристики ризику функціонування та можливостей доступу до джерел фінансування діяльності підприємств з різною організаційно-правовою формою господарювання.

 

 

Таблиця  2.

Особливості фінансування суб’єктів господарювання в залежності від організаційно-правової форми господарювання

Організаційно-правова форма господарювання

Ризик фінансової неспроможності

Доступ до фінансових та грошових ринків

Індивідуальне власне підприємство, змішане товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство

Високий

Надзвичайно обмежений Малоймовірне використання бюджетних коштів. Винахідливість керівника у пошуках потрібного обсягу грошових коштів.

Державне, муніципальне підприємство

Високий та підприємство може існувати за рахунок допомоги держави

Надзвичайно обмежений. Можливість використання бюджетних коштів.

Корпорація (акціонерне товариство)

Середній

Відкритий через залучення коштів акціонерів.

Об'єднання організацій (спілки, ФПГ, асоціації, концерни, консорціуми)

Низький

Широкий доступ до фінансових та грошових ресурсів. Можливе використання коштів різних фондів.

 

Власна справа засновується одноосібно підприємцем і є найпростішою формою організаційно-правової форми власності. Бізнес базується на індивідуальній (приватній) власності. Таке підприємство найлегше заснувати. поскільки процедура його створення не потребує великих витрат фінансових, трудових та часових ресурсів. Недоліком приватного підприємства є обмеженість фінансових ресурсів, хоч підприємство здатне розвиватися. Через низьку кредито- та платоспроможність падають шанси вистояти у конкурентній боротьбі, що часто приводить підприємство до банкрутства. Незважаючи на високий відсоток (80) від усіх існуючих організацій бізнесу, обсяг продажу на ринку таких підприємств становить лише 10 відсотків.

Товариство є продовженням власної справи до якої залучаються кілька осіб, що юридично оформляють свої партнерські відносини. Бізнес у товаристві базується на колективній власності з різною відповідальністю перед товариством. Така відповідальність може бути необмеженою або обмеженою для кожного з членів товариства. Товариство відносно легко створити, управління бізнесом дає бажані результати через високий ступінь спеціалізації та об’єднання капіталів власників. Недоліками такого підприємства можна вважати колегіальність управління, що породжує конфлікти серед власників. Вихід одного або декількох з членства у товаристві може викликати крах підприємства. Фінансові ресурси обмежені в порівнянні з фінансовими ресурсами корпорацій.

Корпорація є найбільш досконалою формою господарювання. У світі ця форма організації бізнесу домінує. Організувати корпорацію може одна особа або група осіб. Юридично корпорація повністю відокремлена від її власників. Корпорація має розвинуту управлінську структуру (зокрема є фінансова служба, що складається з фінансових менеджерів на чолі з фінансовим директором). Найбільш поширеною формою корпорації є створення акціонерних товариств. Власники корпорації – акціонери, які несуть обмежену відповідальність за результати своєї діяльності і несуть ризик на суму куплених акцій. Позов можна звернутше до самого товариства, і аж ніяк до його власників. Але і ця форма бізнесу має певні недоліки, серед них:

-          складна процедура створення корпорацій;

-          можливість махінацій зі сторони керівництва корпорацією через відстороненість її власників від управління та слабким контролем з їх боку;

-          забюрократизована система прийняття рішень (доленосні для корпорації рішення приймаються зборами акціонерів не завжди ефективні та вчасно);

-          подвійне оподаткування - спочатку прибутку корпорації, а потім дивідендів – доходу акціонерів.

Терміни для запам’ятовування

        Власна (одноосібна) справа

        Державне підприємство

        Мале підприємство

        Товариство

        Господарські товариства

        Повне товариство

        Довірче (командитне) товариство

        Товариство з обмеженою відповідальністю

        Товариство з додатковою відповідальністю

        Акціонерне товариство

        Корпорація

Питання для самоконтролю:

1.      Суб’єкти господарської діяльності у системі фінансів держави

2.      Класифікація суб’єктів господарювання за організаційно-правовою формою

3.      Класифікація суб’єктів господарювання за організаційно-економічною формою об’єднання підприємств

4.      Класифікація суб’єктів господарювання за галузевою приналежністю

5.      Класифікація суб’єктів господарювання за масштабами діяльності

6.      Господарські товариства як форма партнерства у бізнесі

7.      Фінансова діяльність повних товариств

8.      Фінансова діяльність довірчих (командитних) товариств

9.      Фінансова діяльність товариств з обмеженою відповідальністю

10.  Фінансова діяльність товариств з додатковою відповідальністю

11.  Фінансова діяльність акціонерних товариств

12.  Особливості фінансування суб’єктів господарювання.

Список літератури за темою

1.      Закон України “Про підприємство” від 7.02.91 р. зі змінами.

2.      Закон України „Про господарські товариства”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+