Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.6. Джерела і примітки

1         Ленін В.І. Повн. зібр. тв. — Т. 31. —С. 341.

2         КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 2. К.,
1979. —С. 75.

3         Бюллетени VВсеукраинской конференции КП(б)У. — Харьков, 1920, № 4. —
С. 9.

4         Історія Радянської Конституції в декретах і постановах радянського уряду.
1917—1936. —К., 1937. —С. 34.

5         Нариси історії Комуністичної партії України. — К., 1977. — С. 219.

6         Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. Т. 1, К.,
1996. —С 458.

71917 год на Киевщине. Хроника событий. — К., 1928. — С. 534.

8  Большевистские организации Украины в период установления и укрепления
Советской власти (ноябрь 1917 — апрель 1918 гг.). Сборник документов и материа­
лов.—К., 1962.—С. 419.

9  Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і
пленумів ЦК. — К., 1976.—Т. 1.—С. 20.

10Ленін B.I. Повне зібр. тв. — Т. 37. — С. 224.

11       КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. — К., 1979.
Т. 2.—С. 45.

12       Затонський В. Із спогадів про українську революцію // Літопис революції. —
1930, №5.—С. 172.

13       Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (да­
лі— ЦДАВО України). Ф. 2. —Оп. 1. —Спр. 15. — Арк. 81.

14       Там само. — Спр. 54. — Арк. 21.

15       Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі — ЦДА-
ГО України). Ф. 1. — Оп. 6. — Спр. 1. — Арк. 4.

16       Російський державний архів соціально-політичної історії (далі — РДАСПІ).
Ф. 17. —Оп. 3. —Спр. 3. — Арк. 1.

17       Там само. — Спр. 9. — Арк. 1.

18Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Раковський. Політичний пор­трет. — К., 1990. — С 187.

19       Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). — К.,
1996. —С 77.

20       В.И.Ленин. Неизвестные документы. 1891—1922. — М, 1999. — С. 306.

21       Там само. — С. 307.

22Ленін В. І Повне зібр. тв. — Т. 40. — С. 19. 23С. 40. 24Там само. — С. 41. Там само. —

25       Там само. — С 44.

26     Кульчицький   Станіслав.   Комунізм   в   Україні:   перше   десятиріччя
(1919—1928).— С 79.

27       Там само.

28       Там само. — С 79—80.

29       Там само. — С 80.

30       Там само. —С. 82.

31       Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Ча­
стина 2. — К., 1997. — С 40.

32       Чирко В.А. Коммунистическая партия — организатор братского сотрудничест­
ва народов Украины и России в 1917—1922 гг. — М., 1967. — С. 178.

33       Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17—23 бе­
резня 1920 р. Стенограма. — К., 2003. — С 447.

34       Там само. — С 447—448.

35       Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. —
С 132—133.

36Бабій Б.М. Союз РСР і роль України в його утворенні. — К., 1972. — С 100.

37       Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. —
С 152—153.

38       Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С 439.

39       Там само. — С 442.

40ЦДАГО України. —Ф. 1. —Оп. 6. —Спр. 14. — Арк. 93.

41       Там само. — Спр. 29. — Арк. 66.

42       Там само. — Арк. 77.

43       Десятый съезд РКП(б). 8—16 марта 1921 г. Стенографический отчет. — М.,
1921. —С. 101.

44       Там само. — С. 111.

45       Чирко В.А. Зазнач, праця. — С. 230.

46       ЦДАГО України. Ф. 1. — On. 1. — Спр.59. — Арк. 21.

47       Вісті ВУЦВК. — 1923, 7 квітня.

48       Ленін B.I. Повне зібр. тв. — Т. 45. — С. 99.

49       Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта — 2 апреля
1922 г. — М., 1922.—С. 64.

50РДАСШ. — Ф. 17.—Оп. 14.—Спр. 874.—Арк. 34. 51ЛенінВ.І. Повне зібр. тв.—Т. 43. — С. 15.

52       Десятый съезд РКП(б). 8—16 марта 1921 г. Стенографический отчет. — М.,
1921. —С. 150.

53       Известия ЦК КПСС. 1989. — № 9. — С. 198—199.

54Кульчицький Станіслав. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. — С. 288.

55 Известия ЦК КПСС. 1989. — № 9. — С. 209.

56Ленін B.I. Повне зібр. тв. — Т. 45. — С. 201—202.

57 Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. — 4.2. — С 39.

58Ленін В.І Останні листи і статті. — К., 1989. — С 16.

59       Там само. — С. 17.

60       Там само. — С 22.

61       Ленін В.І Повне зібр. тв. — Т. 35. — С 3.

62       Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. —
С 114.

63       Ленин ВЖ Неизвестные документы. 1891—1922. —С. 373.

64 Там само. — С 360, 373, 376, 391 та ін.

65Ленін В.І. Повне зібр. тв. — Т. 42. — С. 166.

66       КПРС в резолюціях... Т. 2. — С 251.

67       Десятый съезд РКП(б). 8—18 марта 1921 г. Стенографический отчет. — М,
1921. —С. 252—253.

68       Комуністична партія України в резолюціях... — T.I. — С. 138.

69       Там само. —С. 139.

70Ленін B.I. Повне зібр. тв. — Т. 40. — С. 60—61.

71 Кульчицький СВ. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації. —К., 1975. —С. 15.

11 Ленін B.I. Повне зібр. тв. — Т. 42. — С. 142.

73 Там само. — С. 69.

74Якубовская СИ. Строительство союзного советского социалистического госу­дарства. — М, 1960. —С. 108—109.

75       Ленинский сборник. XXXVI. — С. 423.

76       Вопросы экономического районирования СССР. — М., 1957. — С .103.
11 Якубовская СН. Зазнач, праця. —С. Ill—112.

78       КПРС в резолюціях... — Т. 2. — С. 505.

79       ЦДАГО України. — Ф. 1. — On. 6. — Спр. 60. — Арк. 15.

80Кульчицький Станіслав. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. — С. 342.

81  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною. — К.,
1945. —С. 30.

82       Симонов И. С. "Крепить оборону Страны Советов" ("Военная тревога" 1927 го­
да и ее последствия) // Отечественная история. — 1996, № 3. — С. 155—156.

83       Сталін Й. Твори. — Т. 9. — С. 319.

84       КПРС в резолюціях... —Т. 3. —К., 1979. —С. 447.

85       XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. — М—Л., 1928. — С. 874.

86       Там само. — С. 47.

87       Там само. — С. 886.

88       Там само. —С. 839.

89       Там само. — С. 991.

90       Там само. — С. 905.

91       Сталин И. Сочинения. — Т. 12. — С. 274.

92Кульчицький СВ. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації. —С. 142.

93 Історія України: нове бачення. Т. 2. — К., 1996. — С 219.

94Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації. —С. 145.

95       Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. — М,
1955. —С. 346.

96       Кульчицький С.В. Участь робітників в Україні у створенні фонду соціалістич­
ної індустріалізації. — С. 146—147.

97       Історія Української РСР. Том шостий. — К., 1977. — С. 204.

98       Кульчицкий С.В. Внутренние ресурсы социалистической индустриализации
СССР (1926—1937). — К., 1979. — С. 226.

99       Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення на Украї­
ні.—К., 1969. —С. 152.

100     Там само. — С. 148.

101     Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 423.

102     Там само. — С. 426.

тъНевежинВ.А. Сталинский выбор 1941 года: оборона или «лозунг наступатель­ной войны"? // Отечественная история. — 1996, № 3. — С. 60.

104 Голод 1921—1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. — К., 1993. —С. 32.

105     Там само. — С 51.

106     Кульчщькии Станіслав. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. — С 201.
101Кульчщькии С.В. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). —К., 1999. —

С.51.

108Ленін В.І. Повне зібр. тв. — Т. 44. — С. 38.

109     Там само. — Т. 43. — С. 203.

110     Там само. — С. 208.

111     Там само.

112     Там само. — Т. 42. — С 174.

113     Тут і далі див. текст статті, опублікований у Повному зібранні творів В.Ле­
ніна, Т. 45. — С 351—358.

114Кульчщькии СВ. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. — С 312. 115 КПРС в резолюціях... — Т. 2. — С 453, 456. 116Тамсамо. — Т. 3. — К., 1979. —С 180.

117     Там само. — С 185.

118     Там само. — С 221.

119     Кульчщькии СВ. Ціна "великого перелому". —К., 1991. —С. 34.

120     Сталін Й. Твори. — Т. 10. — С 219, 223.

121     Там само. — Т. П. —С 157.

122     Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XXст. Історичні нариси. — К.,
2002. —С 357.

123     Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллек­
тивизации 1927—1932 гг. — М., 1989. —С. 21.

124     Сталін Й. Твори. — Т. 10. — С. 4—5.

125     Там само. — Т. П. —С. 15.

126     Там само. — Т. 12. —С. 92, 93.

127     Там само. — С. 88.

128     Вісті ВУЦВК. — 1929, 14 липня.

129XI з'їзд КП(б)У. 5—15 червня 1930 р. Стенографічний звіт. —Харків, 1930. — С. 261—262.

130     Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 г. Стенографический отчет. — М,
1961. —4.2.—С. 1184.

131     Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммуни­
стической партии и Советского правительства.  1927—1935. — М,  1967. —
С. 196—197.

132     ЦДАВО України. — Ф. 27. — Оп. П.—Спр. 104.— Арк. 20.

133     ЦДАГО України. — Ф. 1. — On. 6. — Спр. 177. — Арк. 5.

134     Комуністична партія України в резолюціях... — Т. 1, К., 1976. — С. 659.

135     КПРС в резолюціях... — Т. 4. — С. 347.

136     Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 г. Стенографический отчет. —
С. 67.

137     Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за
1927 р. —Харків, 1928. —С. 26—27.

138     Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы
и материалы. — Т. 2 (ноябрь 1929 —декабрь 1930). — М., 2000. —С. 126—130.

139     Кульчщькии СВ. Ціна "великого перелому". —С. 80.

140     Трагедия советской деревни. — С. 745—746.

141     Кульчщькии СВ. Ціна "великого перелому". —С. 98.

142     Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммуни­
стической партии и Советского правительства. — С. 259.

143   Вылцан М.А.  Завершающий этап создания колхозного строя (1935—
1937 гг.). — М., 1978. — С. 24.

144     Украинское село на путях сплошной коллективизации. Госплан УССР. —
Харків, 1930.—С. 69.

145     Трагедия советской деревни. — Т. 2. — С. 833.

146Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание в начале 30-х годов. По ма­териалам Политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ // Судьбы российского крестьянства. — М, 1996. —С. 268.

147     Трагедия советской деревни. — Т. 2. — С. 270.

148     Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллек­
тивизации 1927—1932 гг. — M., 1989. —С. 390.

149     Історія колективізації сільського господарства Української РСР. —Т. 2. — К.,
1965. —С. 448—449.

150     Соціалістична перебудова і розвиток сільського господарства Української
РСР. — Т. 2. — К., 1965. — С 448—449.

151     История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 4, кн. вторая. —
М., 1971.—С. 158.

152     ЦДАГО України. — Ф. 1.—Оп. 1. — Спр. 364. — Арк. 61.

153     Там само. — Арк. 53.

154     Резолюції Всеукраїнських з'їздів Рад. — Харків, 1932. — С. 352.

155     ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 8. — Арк. 76.

156     Там само. — Арк. 86.

157     Історія колективізації сільського господарства Української РСР. — Т. 2. —
С 637.

158     Сталін Й. Твори. — Т. 13. — С 221.

159     Кульчщький СВ. Ціна "великого перелому". —С. 153—154.

160     Силин В.К. Ведущая роль рабочего класса в коллективизации сельского хозяй­
ства. — Ярославль, 1973. — С. 96.

161     Бондаренко В.В. Развитие общественного хозяйства колхозов Украины в годы
довоенных пятилеток. — К., 1957. — С. 152.

162     Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республи­
ках. — М, 1963.—С. 196.

163     Більшовик України. — 1932, № 11—12. — С. 25.

164     Трагедия советской деревни. — Т. 2. — С. 383—384.

165     Слинько І.І. Соціалістична перебудова і технічна реконструкція сільського го­
сподарства України. — К., 1961. — С 282.

166Кульчщький СВ. Ціна "великого перелому". —С. 235.

167     ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 371. — Арк. 1.

168     Там само. —Спр. 395. —Арк. 159—160.

169Кульчщький СВ. Ціна "великого перелому". —С. 193. 170РДАСШ. —Ф. 17.—Оп. 26.—Спр. 38.—Арк. 5, 18. 171111Ціна "великого перелому". —С. 203. Там само. — Арк. 32. Кульчщький СВ.

173     Там само. — С 213.

174     Сталін Й. Твори. — Т. 13. — С 267.

175     ЦДАГО України. — Ф. 1.—Оп. 1. — Спр. 395.—Арк. 162.

116Кульчщький СВ. Україна між двома війнами (1921—1939 pp.). — С. 175.

111 Кульчщький СВ. Ціна "великого перелому". —С. 212.

178Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. —К., 1990. —С 254—257.

179 Там само. — С 308.

180Кульчщький СВ. Ціна "великого перелому". —С. 247—248, 356.

181 Там само. — С 304—305.

182Кульчщький Станіслав. Причини голоду 1933 року в Україні // Дзеркало тиж­ня, 2003, 16 серпня. Публікується вперше.

183     Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. —
С 403.

184     Правда. — 1933, 23 февраля.

185     Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921—1939 pp.). — С. 198.

186     КПРС в резолюціях... — Т. 2. — С 198.

Ш1 Кульчицкий Станислав. Курс — украинизация//Родина (Москва). — 1999, № 8. —С 109.

188 Культурне будівництво в Українській РСР. 36. док. — К., 1959. — Т. 1. — С 152.

189Кульчицкий Станислав. Курс — украинизация // Родина (Москва). — 1999, № 8. —С. 109.

190     Там само.

191     КПРС в резолюціях... — Т. 2. — С 416.

192     Українська суспільно-політична думка в XX ст. —Мюнхен, 1983. —Т. 2. —
С 70.

193     Кульчицкий Станислав. Курс — украинизация // Родина (Москва). — 1999,
№8.—С. 109—110.

194     Цит. за: Єфіменко Геннадій. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо
радянської України (1932—1938). — К., 2001. — С 56—57.

195     Там само. — С 57.

196     Там само. — С 57—58.

197     Там само. — С 58—59.

198     Сталіни. Твори. — Т. 8. — С 151—152.

199     Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. — Т. 2. — С. 69.
zooyKpajHCbKaсуспільно-політична думка в XX ст. — Т. 2. — С. 66.

201     Маяковский В.В. Сочинения в 2-х тт. —М., 1987. — Т. 1. — С 410.

202     ЦЦАГО України. —Ф. 1. —Оп. 20. —Спр. 3112. —Арк. 2—3.

203     Голод 1932—1933 років в Україні: очима істориків, мовою документів. —
С 293—294.

204     Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. — М., 1992. —
С. 59.

205     Нікольськии В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в
Україні (кінець 1920-х — 1950-ті pp.). Історико-статистичне дослідження. — До­
нецьк, 2003. — С 119.

206     Постышев П.П. В борьбе за ленинско-сталинскую национальную политику
на Украине. — К., 1935. — С. 35, 70.

207     Сталін Й. Твори. — Т. 13. — С. 357.

208     Комуніст. — 193, 29 квітня.

209     КПУ в резолюціях... — Т. 1. — С. 769.

210ХП з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. Доповіді і резолюції. — Харків, 1934. — С 465.

211 Чфіменко Геннадій. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянсь­кої України (1932—1938). — К., 2001 — С 41.

212Ленін В.І. Повне зібр. тв. — Т. 45. — С. 342.

213 Любченко П.П. Про проект Конституції УРСР // Більшовик України. — 1937. —№ 1. —С 74.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+