Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. 3. Основні принципи інформаційного права і їх класифікація

Принципи інформаційного права — це основні почат­кові положення і ідеї, що визначають суть і зміст галузі інформаційного права, що додає системний характер її нор­мам і інститутам і дозволяє говорити про цілісність ме­ханізму правового регулювання інформаційних відносин в суспільстві.

Всі принципи інформаційного права можна поділити на загальні і спеціальні.

До загальних принципів слід віднести основоположні положення і ідеї, які поширюють свою дію на всю су­купність відносин, що складаються в інформаційній сфері. Це принципи:

-    законності;

-    свободи доступу до інформації;

-    вільного виразу думок і переконань;

-    забезпечення інформаційної безпеки;

-    рівності громадян перед законом;

—  захисту авторських прав;

-  комплексності відносин в інформаційній сфері.

До спеціальних принципів належать основні положення і ідеї, що визначають суть і зміст окремих предметних облас­тей інформаційного права, його правових інститутів.

Наприклад, основними ідеями і правилами при користу­ванні мережею Інтернет є:

—принцип єдиного глобального характеру мережі;

—принцип права приватного життя, який містить в собі пра­
во на автономію і свободу у приватному житті, право на за­
хист від вторгнення в неї органів влади і інших людей;

-  принцип точного дотримання правил користування
мережею;

—принцип недоторканності приватної власності на інфор­
мацію і дотримання норм авторського права;

—принцип доступності до інформації, який включає пра­
во кожного суб'єкта суспільства мати доступ до інфор­
маційних технологій і будь-якої необхідної для нього

 

інформації, дозволеної для доступу, у будь-який час і в будь-якому місці.

В області телерадіомовлення можна виділити такі спеціальні принципи:

-   принцип недопущення цензури;

-   принцип віддзеркалення інтересів всіх верств і кате­
горій телеглядачів і радіослухачів;

-   принцип ліцензування телерадіомовної діяльності;

-   принцип захисту авторських і суміжних прав;

Ч    - принцип пріоритету повідомлень про біди, події дер-;       жавної і суспільної значущості і інше.

Свої власні специфічні принципи мають і решта інсти­тутів інформаційного права (інститут доступу до інформації, інститут державної таємниці і т. д.).

Інформаційне право має свої власні інститути (інститут масової інформації, інститут документованої інформації, інститути інформації обмеженого доступу) і використовує добре відомі інститути права (наприклад, інститути інтелек­туальної власності).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+