Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. 6. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків

10.6. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків

 

Грошові вимоги та зобов’язання, що виникають у країн як наслідок їхніх міжнародних економічних відносин, мають оплачуватися у певні терміни й фіксуватися у балансах міжнародних розрахунків (БМР). Останні залежно від поставлених завдань відображають або всю сукупність розрахункових відносин країни, або якусь їхню частину.

Баланси міжнародних розрахунків у грошовій формі показують стан міжнародних відносин країни з іншим світом. Вони посідають важливе місце у системі економічних відносин, оскільки відображають перерозподіл суспільного продукту, масштаби, структуру і характер зовнішньоекономічної діяльності країни, її участь у світовому господарстві та міжнародному розподілі праці, віддзеркалюють її позиції на світових ринках фінансових та матеріальних активів.

Основними видами балансів міжнародних розрахунків є:

розрахунковий баланс;

баланс міжнародної заборгованості;

платіжний баланс.

Розрахунковий баланс — це статистична таблиця, яка відображає співвідношення грошових вимог і зобов’язань даної країни щодо інших країн.

Розрізняють два види розрахункових балансів:

розрахунковий баланс за певний період — відображає зміни у стані заборгованості та вимог даної країни лише за цей період (місяць, квартал, рік);

розрахунковий баланс на певну дату (його ще називають баланс міжнародної заборгованості даної країни, або баланс її міжнародних грошових вимог і зобов’язань, а в США подібний баланс називається «балансом міжнародних інвестицій») — показує співвідношення всіх зобов’язань і вимог даної країни незалежно від того, коли вони виникли.

Актив розрахункового балансу — це всі інвестиції (акції, облігації, векселі, поточні та депозитні рахунки в іноземних банках, нерухомість) і вимоги, які країна має за кордоном.

Пасив розрахункового балансу — всі зобов’язання та інвестиції іноземців у цій країні.

«Сальдо» (у перекладі з італійської означає залишок, розрахунок, розплата) — різниця між вартістю вимог та зобов’язань, надходжень та платежів за кожним із балансів міжнародних розрахунків.

Активне сальдо розрахункового балансу, тобто перевищення вартості вимог над вартістю зобов’язань. Показує, на яку суму дана країна надала кредитів та інвестувала кошти за кордоном або погасила зобов’язання щодо інших країн.

Пасивне сальдо показує, яку суму кредитів та інвестицій країна отримала або яка сума погашена її боржниками.

Отже, сальдо розрахункового балансу показує: була країна у певний період кредитором чи боржником і на яку суму.

Зовнішня заборгованість — це сума грошових зобов’язань країни іноземним кредиторам, що підлягає сплаті у визначений термін. Зауважимо, що країна за розрахунковим балансом за певний період може мати пасивне сальдо, а за балансом на певну дату — активне.

Найпоширенішим видом балансів міжнародних розрахунків є платіжний баланс.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+