Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій

10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій

У цій темі розглядаються облікові задачі, що відображають щоденний стан підприємства, виконання потрібних аналітичних розрахунків показників фінансового стану з метою визначення резервів прискорення оборотності коштів. До них належать:

Облік коштів у касі підприємства.

Облік коштів на рахунках у банку.

Облік розрахунків із підзвітними особами й іншими розрахунками.

Аналітичний облік за відповідними рахунками коштів і розрахунків.

Об’єднання цих задач зумовлено тим, що автоматизоване оброблення інформації за ними виконується за єдиною технологією. При цьому використовується єдина система класифікації, структура вхідних масивів та масивів, що зберігаються, вихідних регістрів-машинограм тощо. Усі ці задачі утворюють групу фінансово-розрахункових операцій. Розглянемо особливості обліку окремих із них.

Для збереження всіх готівкових грошових коштів і цінних паперів та виконання розрахунків на підприємствах створюються каси. І всі операції, зміст яких пов’язаний із надходженням готівки до каси та видавання її, називають касовими операціями.

Усі підприємства, незалежно від форми власності (державні, орендні, колективні, спільні, кооперативні) зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банку та з їх допомогою виконувати безготівкові розрахунки зі своїми контрагентами. Банківські операції, порівняно з касовими, трудомісткіші, оскільки вони характеризуються розмаїттям операцій та вимагають формування великої кількості первинних документів.

Організація обліку руху грошових засобів — найважливіше завдання бухгалтерського обліку. Його вирішення забезпечує повсякденний контроль за збереженням, правильним використанням та станом грошових засобів на розрахунковому рахунку в банку, прийманням, видаванням грошей у касі підприємства.

Грошові кошти, одержані з банківської установи, можуть використовуватися для:

розрахунків із населенням з оплати праці;

виплати грошових виплат і заохочення, спрямованих на споживання;

допомоги, компенсацій, гонорарів, стипендій, пенсій, витрат на відрядження;

страхових відшкодувань населенню в разі потреби;

розрахунків із ломбардами;

закупівлі сільгосппродукції та продуктів її перероблення тощо.

Бухгалтерський облік руху та залишків грошей у касі підприємства виконують на рахунку 30 «Каса» (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

СТРУКТУРА РАХУНКА 30 «КАСА»

Номер
рахунка

Назва рахунка

Код субрахунка

Назва субрахунка

30

Каса

 

 

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження грошей у касу, а видавання грошей — за кредитом. На субрахунках ведуть облік операцій по касі в національній або іноземній валютах. Рахунок 30 «Каса» кореспондує:

Рахунок 30 «Каса»

за дебетом із кредитом рахунків

за кредитом із дебетом рахунків

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

30 «Каса»

33 «Інші кошти»

31 «Рахунки в банках»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

41 «Пайовий капітал»

45 «Вилучений капітал»

42 «Додатковий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

45 «Вилучений капітал»

48 «Цільове фінансування та цільові надходження»

Для обліку наявності та руху грошових коштів, що є на рахунках у банку і можуть бути використаними для поточних операцій, використовують рахунок 31 «Рахунки в банках».

Таблиця 10.2

СТРУКТУРА РАХУНКА 31 «РАХУНКИ В БАНКАХ»

Номер
рахунка

Назва
рахунка

Код
субрахунка

Назва субрахунка

31

Рахунки в банках

 

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

 

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

 

 

314

Інші рахунки в банку в інозем­ній валюті

Для відображення в бухгалтерському обліку руху грошових коштів, зарахованих і списаних із розрахункового рахунку, перевіряється й обробляється виписка банку з доданими до неї документами. На основі записів у виписці банку бухгалтер проставляє кореспонденцію рахунків, при цьому на грошові кошти, що надійшли, дебетується рахунок 31 «Рахунки в банках», а на списання — кредитується.

Облік розрахункових операцій має забезпечувати контроль за станом розрахунків як із зовнішніми організаціями та підприєм­ствами (постачальниками, підрядниками, клієнтурою), так і з внутрішніми (підзвітними особами, депонентами тощо).

Узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечується векселем, виконується на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Його структура така (табл. 10.3):

Таблиця 10.3

СТРУКТУРА РАХУНКА 36 «РОЗРАХУНКИ
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ»

Номер
рахунка

Назва
рахунка

Код
субрахунка

Назва субрахунка

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

 

 

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

 

 

362

Розрахунки з іноземними покупцями

 

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка охоплює податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і внесені у вартість реалізації. За кредитом відображається сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та на інші види розрахунків.

Аналітичний облік розрахунків із покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’яв­леним до сплати рахунком.

Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями ведеться на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (табл. 10.4).

Таблиця 10.4

СТРУКТУРА РАХУНКА 37 «РОЗРАХУНКИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ»

Номер
рахунка

Назва
рахунка

Код
субрахунка

Назва субрахунка

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

 

371

Розрахунки за виданими авансами

 

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

373

Розрахунки за нарахованими доходами

 

 

374

Розрахунки за претензіями

 

 

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

 

 

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Аналітичний облік ведеться за конкретним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками за одержані товаро-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (табл. 10.5).

Таблиця 10.5

СТРУКТУРА РАХУНКА 63 «РОЗРАХУНКИ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ»

Номер
рахунка

Назва
рахунка

Код
субрахунка

Назва субрахунка

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

 

 

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

За кредитом цього рахунка відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товаро-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо.

Задачі з обліку фінансово-розрахункових операцій інформаційно пов’язані з такими ділянками:

З обліку запасів:

позавиробничі витрати;

надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю;

прихід матеріальних цінностей на кореспондуючі рахунки.

З обліку праці та заробітної плати:

виплата заробітної плати через касу та перерахувань через розрахунковий рахунок;

нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками;

нарахування страхових внесків;

утримання із заробітної плати;

резерв майбутніх витрат.

З обліку витрат на виробництво:

дані про витрати, віднесені на виробничі рахунки за розрахунковими операціями;

позавиробничі витрати.

З обліку готової продукції та її реалізації:

виручка від реалізації готової продукції;

податок на додану вартість;

фактична собівартість реалізованої продукції;

результат від реалізації.

Підсистема управління фінансами:

фінансовий план;

кошториси різних витрат.

Здійснення фінансово-розрахункових операцій повинне відповідати вимогам таких нормативних документів, як: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових засобів»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»; Інструкція № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»; Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України»; Положення «Про перевідний і простий вексель»; Порядок проведення банками операцій із векселями; Порядок ведення касових операцій у національній валюті України; Положення про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» та інших нормативних документів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+