Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.13. Процес регулювання платіжного балансу

10.13. Процес регулювання платіжного балансу

 

Платіжний баланс будь-якої країни підлягає процесу безперервного коригування. Необхідність коригування пояснюється впливом на платіжний баланс різних економічних факторів, які були розглянуті вище.

Платіжний баланс є одним із об’єктів державного регулювання. Це обумовлено такими причинами:

нерівноваженістю платіжного балансу, що проявляється у значному дефіциті в одних країнах і значному активному сальдо в інших;

після відміни золотого стандарту в 30-х роках ХХ ст. стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу шляхом цінового регулювання діє дуже слабо. Тому вирівнювання платіжного балансу потребує цілеспрямованих державних заходів;

в умовах глобалізації господарських зв’язків зросло значення платіжного балансу в системі державного регулювання економіки. Його врівноваження входить до основних завдань економічної політики держави поряд із забезпеченням темпів економічного зростання, стримуванням інфляції та безробіття.

Матеріальна основа регулювання платіжного балансу:

офіційні золотовалютні резерви;

національний дохід, що перерозподіляється через державний бюджет;

пряма участь держави в міжнародних економічних відносинах як експортера капіталів, кредитора, гаранта, позичальника;

регламентація зовнішньоекономічних операцій за допомогою нормативних актів та органів державного контролю.

Заходами регулювання платіжного балансу з метою стимулювання експорту, стримування імпорту товарів, залучення іноземних капіталів, обмеження вивезення капіталів країн з дефіцитним платіжним балансом є:

Дефляційна політика — спрямована на скорочення внутрішнього попиту шляхом зменшення дефіциту бюджету; зміни облікової ставки центрального банку; введенням кредитних обмежень; установленням меж зростання грошової маси.

Девальвація — зниження курсу національної валюти спрямовано на стимулювання експорту і обмеження імпорту товарів.

Валютні обмеження — включають блокування валютної виручки експортерів, ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам, скупчення валютних операцій в уповноважених банках.

Фінансова і грошово-кредитна політика — полягає у використанні бюджетних субсидій експортерам, протекціоністському підвищенні імпортних мит, відміні податку з процента, що виплачується іноземним держателям цінних паперів.

Спеціальні заходи державного впливу на платіжний баланс, коли формуються його основні статті:

торговельний баланс-для стимулювання експорту держава застосовує цільові експортні кредити, страхування від економічних і політичних ризиків, введення пільгового режиму амортизації основного капіталу тощо;

«невидимі операції» — з метою регулювання платежів та надходжень за «невидимими» операціями платіжного балансу застосовуються такі заходи:

обмеження норми вивезення валюти туристами цієї країни;

пряме чи посередня участь держави в створенні туристичної інфраструктури з метою залучення іноземних туристів;

сприяння будівництву морських суден за рахунок бюджетних коштів для зменшення витрат за статтею «Транспорт»;

розширення державних витрат на науково-дослідні роботи з метою збільшення надходжень від торгівлі патентами, ліцензіями, науково-технічними знаннями і т. п.;

регулювання міграції робочої сили. Зокрема, обмеження в’їзду іммігрантів для скорочення переказів іноземних робочих.

рух капіталу — регулювання руху капіталу спрямовано на заохочення зовнішньоекономічної експансії національних монополій та одночасне стимулювання іноземних інвестицій у країну.

Питання, щодо особливостей складання платіжного балансу України розглянуто у темі «Україна у світовому фінансовому ринку».

 

 

Ключові терміни і поняття

 

Міжнародні розрахунки — international payments; international settlements

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — foreign economic agreement

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій — foreign exchange, financial and payment terms of international operations

Авансові платежі — advance payments

Клірингові розрахунки — clearing payments

Акредитив — letter of credit

Інкасо — collection

Відкритий банківський рахунок — open bankikng account

Банківський переказ — bank transfer

Банківський вексель — bank bill

Комерційна тратта — commercial draft

Документарний переказний вексель для інкасування — documentary draft for collection

Консигнація — consignment

Пластикова картка — plastic card

Баланс міжнародних розрахунків — international settlements balance

Розрахунковий баланс — balance of claims and liabilities

Платіжний баланс — balance of payments

Рівновага платіжного балансу — balance of payment equilibrium

«Керівництво з платіжного балансу» МВФ — the IMF balance of payment management

 

Контрольні питання

 

Якими актами регулюються міжнародні розрахунки?

Дайте визначення міжнародним розрахункам.

Опишіть схему інкасової форми розрахунку.

Класифікуйте міжнародні розрахунки за видами та типами.

Які форми міжнародних розрахунків Вам відомі?

Яка форма міжнародних розрахунків використовується найбільше? Чому?

Опишіть схему документарного акредитива. Які види і конструкції акредитива Вам відомі?

Дайте визначення кореспондентським відносинам.

Які валютно-платіжні умови міжнародних контрактів Вам відомі?

Поясність, у чому полягають особливості клірингової форми розрахунків?

Назвіть види клірингу та дайте їм характеристику.

Дайте визначення пластиковим карткам та назвіть системи їх обслуговування.

Дайте визначення розрахункового балансу?

Що таке «сальдо» платіжного балансу?

Що відображається за дебетом і за кредитом платіжного балансу?

Назвіть деякі витратні і прибуткові статті платіжного балансу?

Що таке рівновага платіжного балансу та назвіть її види.

Які засоби використовують для аналізу платіжного балансу?

Які фази розвитку платіжного балансу вам знайомі? Охарактеризуйте їх.

Які фактори впливають на стан платіжного балансу?

Охарактеризувати вплив економічних факторів платіжного балансу.

 

Проблемні питання

 

Які проблеми виникають у банків України при встановленні кореспондентських відносин із зарубіжними банками.

Які проблеми існують при розрахунку пластиковими картками?

Які заходи, на Вашу думку, можуть поліпшити стан платіжного балансу України?

 

Завдання до теми

Завдання.

Студентам пропонується скласти реферати на запропоновані теми:

Аналіз ринку пластикових карток в Україні.

Розрахунки клірингами на сучасному етапі розвитку економіки.

Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

Кореспондентські відносини українських банків з банками інших держав.

Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

Розрахункові системи світу (СВІФТ та ін.).

Діяльність банків Україні на ринку пластикових карток.

Міжнародні платіжні системи, що обслуговують пластикові картки.

Історія розвитку ринку пластикових карток у світі.

Особливості розрахунків країн ЄС.

Монетарна модель платіжного балансу.

Особливості платіжних балансів країн ЄС.

Особливості складання платіжних балансів країн Центральної та Східної Європи.

Особливості платіжних балансів, країн «третього світу».

 

Завдання:

За умовами зовнішньоторговельної угоди між німецька компанія «CNA» і англійською торговельною мережою «Tesco PLC» має бути поставлена партія зимового одягу на суму 3 млн фунтів стерлінгів. Розрахунок здійснюється за допомою переказного векселя. За векселем передбачено відсоток розміром 5 % річних. Виписано вексель 1 вересня 2002 р., а дата сплати — 1 лютого 2003 р. Ремітентом за векселем виступає банк «Hypo Vereisbank». Через місяць після того, як вексель було виписано, банк «Hypo Vereisbank» перевірив його (зробив індосамент) на компанію «Pringle», яка, у свою чергу, продала вексель на три місяці до настання дати платежу за векселем банку «Deutsche bank» . Дисконт становив 3 % річних.

Кожен з учасників запропонованої ситуації має виконувати роль або експортера, або імпортера, або ремітента, або будь-якого з інших осіб, задіяних в описаних операціях з векселем.

Під час виконання завдання необхідно:

скласти переказний вексель;

зробити індосамент на векселі;

визначити суму, яку за векселем отримала від його продажу компанія»Pringle»;

обчислити суму дисконту.

 

Завдання:

1. Проаналізувати за основними статтями платіжний баланс України за останній квартал і порівняти з даними аналогічного кварталу попереднього року, зробити певні висновки.

2. Висловити пропозиції щодо поліпшити стану платіжного балансу України. Аргементувати свої пропозиції .

3. Визначити, У якій фазі розвитку існує платіжний баланс України — несформований дебітор, сформований дебітор, несформований кредитор, сформований кредитор. Обґрунтувати свою відповідь.

Дані платіжного балансу знайти за адресою www.bank.gov.ua.

 

 

Література

 

Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп., / Под. ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 672 с.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 311 с. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.

Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. — М.: ДеКА, 1998. — 768 с.

Международные валютно-кредитные и финансовыеотношения: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп. / Под. Ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 608 с.

Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. С. Панчишина, А. Стасишина, Г. Стебля. — К.: Основи, 1999. — 963 с.

Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 204.

Роджер Лерой Миллер. Дэвид Д Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 856 с.

Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції:Підручник. — Київ: ЦУЛ, 203. — 616.

Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. — СПб: Питер, 2001. — 272 с.