Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Завдання екологічної експертизи

10.2. Завдання екологічної експертизи

Головною метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об’єктах.

Екологічна експертиза проектів передбачає досягнення наступ­них цілей:

забезпечення науково обґрунтованої відповідності проектів сучасним екологічним вимогам перед їхнім затвердженням компетентними державними органами;

унеможливлення можливих негативних впливів проектів на якість навколишнього природного середовища або природний стан складових його компонентів, а також на здоров’я та життя населення;

підтримання динамічної і збалансованої природної рівноваги та сприятливої екологічної обстановки при спорудженні на основі проектів господарських об’єктів;

забезпечення дотримання норм та вимог екологічної безпеки проектованих об’єктів, уникнення екологічного ризику.

Ці цілі досягаються в процесі вирішення комплексу завдань:

визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

організація комплексної, науково вмотивованої оцінки об’єктів екологічної експертизи;

перевірка та оцінка проектних матеріалів щодо відповідності їх вимогам статей Конституції України, Водного, Лісового, Земельного кодексів та Кодексу України про надра, Закону України про охорону навколишнього природного середовища і Закону про охорону атмосферного повітря, інших законодавчих та підзаконних актів про охорону природи та раціональне використання природних ресурсів, норм екологічної обстановки, планування, проектування та капітального будівництва, санітарних норм, будівельних норм і правил;

забезпечення такого рівня якості проектних рішень, при якому господарські об’єкти, що будуються, були б не тільки технічно, але і екологічно передовими та виключали будь-яку можливість порушення екологічної рівноваги;

визначення варіантів природоохоронних рішень і покращання екологічної обстановки в районі реалізації проектних проробок, а також визначення ступеня врахування та відображення в проектах закономірностей взаємодії антропогенних та екологічних систем на основі використання міждисциплінарних знань екологічних наук, в тому числі екологічної експертизи;

встановлення об’єктивних даних про можливість реалізації об’єктів, що піддаються експертизі в конкретних природних умовах з урахуванням їх впливу на природне середовище, використання природних та інших матеріальних ресурсів, забезпечення якості життя людей;

оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей;

підготовка об’єктивних еколого-експертних висновків, що містять висновок про ступінь обґрунтованості проектів та рекомендації необхідності альтернативних природоохоронних та соціально забезпечувальних рішень, своєчасної передачі їх державним органам та заінтересованим особам.

Основні принципи екологічної експертизи наступні:

гарантування безпечного для життя і здоров’я людей навколишнього природного середовища;

збалансованість екологічних, економічних, медико-біоло­гічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

наукова обґрунтованість, незалежність, об’єктивність, комп­лексність, варіантність, превентивність, гласність;

екологічна безпека, територіально-галузева та економічна доцільність реалізації об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійсненої діяльності;

державне регулювання;

законність.

Гуманістичні цілі та задачі екологічної експертизи визначають соціальні функції, які вона виконує: природоохоронна, превентивна, прогнозуюча та правозабезпечувальна.

Будучи об’єктивно необхідною стадією екологічного проектування господарських об’єктів, комплексів та систем, екологічна експертиза спрямована на додержання норм, правил та вимог охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. Вона виступає ефективною формою превентивного екологічного контролю, що дозволяє уже на стадії створення проектів визначати їх поєднання з екологічними потребами захисту довкілля і тим самим відвернути можливі екологічні порушення в процесі реалізації та наступного функціонування створених на базі проектів господарських об’єктів, комплексів та систем. Експертиза дозволяє не тільки своєчасно передбачати ступінь екологічної небезпечності об’єктів, комплексів і сис­тем, але й дає екологічно і соціально обґрунтовані рекомендації подальших проробок проектів та їх найбільш доцільної (з позиції економічних та екологічних інтересів суспільства) реалізації в конкретних природних умовах.

Застосовується компенсаційний підхід з урахуванням всіх обставин, зокрема екологічної місткості природної та соціальної систем (середовища), демографічних, кліматичних та інших умов. Завдання полягає в тому, щоб проаналізувати доцільність прийнятих варіантів та дати прогнозну оцінку соціальних, економічних і екологічних наслідків реалізації проектів будь-якої діяльності, пов’я­заної з використанням ресурсів і негативним впливом на природне середовище.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+